Търгове

Открита процедура за избор на изпълнител на линейна инфраструктура, част от „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе“ с две обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Етрoполе, пл."Девети септември" № 1, За: Венета Гергова, Зам.-кмет на Община Етрополе, България 4150, Етрoполе, Тел.: 0720 68209, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011 Място/места за контакт: Община Етрополе Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com. Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=167. Адреси

Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Костинброд, ул. "Охрид" № 1, За: инж. Станка Илиева, Снежа Трендафилова, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68711, E-mail: obshtina@kbrod.net, Факс: 0721 68777 Място/места за контакт: гр. Костинброд, ул. "Охрид" № 1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kostinbrod.bg. Адрес на профила на

„Избор на изпълнител за инженеринг – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на двоен секциониран БКТП и на външни кабелни линии”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9301350, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02 9301451 Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg. Адреси и


Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на авиобаза на ГДГП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Дирекция "Международни проекти" – Министерство на вътрешните работи, ул. "6-ти септември" 29, стая 295, За: Кирчо Киров, Република България 1000, София, Тел.: 02 9827412, E-mail: dmp@mvr.bg, Факс: 02 9822818 Място/места за контакт: Дирекция "Международни проекти" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dmp.mvr.bg. Адрес

Строителство и ремонт на обекти общинска собственост в гр. Казанлък и населените места през 2012 година, трета част

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Казанлък, бул. "Розова долина" №6, За: Иванка Русенова, РБългария 6100, гр. Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: irusenovav@abv.bg, Факс: 0431 98266 Място/места за контакт: Общинска администрация Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kazanlak.bg. Адрес на профила на купувача: www.kazanlak.bg. Адреси и лица за контакт,

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на авиобаза на ГДГП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Дирекция "Международни проекти" – Министерство на вътрешните работи, ул. "6-ти септември" 29, стая 295, За: Кирчо Киров, Република България 1000, София, Тел.: 02 9827412, E-mail: dmp@mvr.bg, Факс: 02 9822818 Място/места за контакт: Дирекция "Международни проекти" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dmp.mvr.bg. Адрес


„Избор на изпълнител за пълен инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бяла слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Наталия Найденова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914 Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com. Адрес на

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Аксаково, ул. "Георги Петлешев" №58б, За: Петранка Стоилова, РБългария 9154, Аксаково, Тел.: 052 916512, E-mail: d_pravna@aksakovo.net, Факс: 052 762157 Място/места за контакт: Община Аксаково Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aksakovo.info. Адрес на профила на купувача: www.aksakovo.info. Адреси и места за контакти,

Извършване на консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проект: „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, За: Мария Боянова, Цена Велкова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 614614 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.starazagora.bg. Адрес на профила на купувача: