Търгове

Инженеринг (проектиране в работна фаза,съгласуване, изпълнение на строителство, авторски надзор, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонал и пускане в експлоатация) на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. П

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Пещера, ул. "Дойранска епопея" 17, За: инж.Николай Атанасов, Република България 4550, Пещера, Тел.: 0350 62203, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165 Място/места за контакт: Община пещера Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg. Адрес на профила на купувача: www.peshtera.bg. Адреси и места за

Изграждане на многофункционална спортна зала в урегулиран поземлен имот III Училище, кв. 298 по плана на гр. Шумен, Община Шумен

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Средно общообразователно училище "Йоан Екзарх Български", ул. "Преслав" № 1, За: Валентина Тодорова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 860018, E-mail: vl_todorova@abv.bg Място/места за контакт: Директор Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hg-shumen.com. Адрес на профила на купувача: www.hg-shumen.com. Адреси и лица за контакт, от

Изграждане на канализационен колектор за дъждовни води на летище Варна

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, Летище Варна, За: Силвена Апостолова, България 9000, Варна, Тел.: 052 573350, E-mail: silvena.apostolova@fraport-bulgaria.com, Факс: 052 500858 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna-airport.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.varna-airport.bg/Businessservices_/TenderProcedures/tabid/102/language/bg-BG/Default.aspx. Адреси и лица за контакт, от които може да


„Инженеринг (проектиране в работна фаза,съгласуване, изпълнение на строителство, авторски надзор, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонал и пускане в експлоатация) на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Пещера, ул. "Дойранска епопея" 17, За: инж.Николай Атанасов, Република България 4550, Пещера, Тел.: 0350 62203, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165 Място/места за контакт: Община пещера Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg. Адрес на профила на купувача: www.peshtera.bg. Адреси и места за

„Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Кнежа”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, За: инж. Николай Дамяновски, България 5835, Кнежа, Тел.: 09132 7136, E-mail: obstina_kneja@abv.bg, Факс: 09132 7255; 09132 7007 Място/места за контакт: Община Кнежа Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: kneja.acstre.com. Адрес на профила на купувача: kneja.acstre.com/section-162-profil_na_kupuvacha.html. Адреси и лица

„Извършване на консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проект: „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, За: Мария Боянова, Цена Велкова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 614614 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.starazagora.bg. Адрес на профила на купувача:


Избор на изпълнител на интегриран проект на водния цикъл на град Исперих по две обособени позици

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, За: Невин Скендер, България 7400, Исперих, Тел.: 08431 2006, E-mail: isperih@isperih.bg, Факс: 08431 2184 Място/места за контакт: Община Исперих Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg. Адрес на профила на купувача: www.isperih.bg. Адреси и места за контакти,

Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас“, Подобект 2

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Калина Тошева – Ганева; София Кацарова, Р.България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: k.ganeva@burgas.bg, Факс: 056 860912 Място/места за контакт: отдел "ООПК" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62. Адреси

Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт ДП "Национална компания "Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, За: Мадлена Цветанова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9326147, E-mail: m_cvetanova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg. Адреси и места за