Търгове

Инженеринг – реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)-Варна – втори етап

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, бул. „Генерал Колев” № 92, ет. 5, За: Константин Камов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Място/места за контакт: ОП "Инвестиционна политика" към Община Варна Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna.bg/. Адрес на профила

Изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател – гр. Варна

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, бул. „Генерал Колев” № 92, ет. 5, За: Константин Камов, България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Място/места за контакт: ОП "Инвестиционна политика" към Община Варна Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna.com. Адреси и места за

Изграждане на Регионален център за управление на отпадъци – гр. Луковит

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Луковит, ул. „Възраждане” 73, За: Анелия Цветанова, гл. експерт "ПХД", Рпублика България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014 Място/места за контакт: Община Луковит Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.com. Адрес на профила на купувача: www.lukovit.com. Адреси и лица


Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Момчилова крепост – митовете оживяват” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Смолян, бул. България № 12, За: Ефтима Петкова – директор на дирекция "ИРППММД" в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62357, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426 Място/места за контакт: дирекция "ИРППММД" в община Смолян Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. "Люлин – 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: Любомир Стойнов; Кремена Николова, България 1336, София, Тел.: 003592 9396397;003592 9396690, E-mail: Lyubomir.Stoynov@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063 Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна подготовка" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg. Адрес на профила

Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Георги Павлов – заместник-кмет на Община Панагюрище, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068 Място/места за контакт: гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org. Адрес


Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя

ЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932 Община Добрич, ул.”БЪЛГАРИЯ” №12, За: Теодора Петкова, Росица Маркова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601207, E-mail: t_petkova@dobrich.bg, Факс: 058 600166 Място/места за контакт: Община град Добрич, ул. ”България” № 12 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган: http://www.dobrich.bg/. Адреси

„Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ и изграждане на водопровод и канализация по бул. „Пейо Яворов”, гр. Благоевград”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Благоевград, пл. ”Георги Измирлиев” №1, За: Стоян Христов, инж. Мая Спасова – главен експерт „Инвестиционен контрол ВиК”, инж. Камелия Вълкова – Началник отдел „Планиране и инвестиционен контрол”, Р. България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867788; 073 884412; 073 884456, E-mail: mspasova@blgmun.com, Факс: 073 884451 Място/места

Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1 ” „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе

I. Възложител Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) I.1) Наименование и адрес Официално наименование: Община Пловдив Пощенски код: 4000 За контакти: Дирекция ПНО Електронна поща: evelina_pal4eva@abv.bg Факс: 032 656713 Адрес: пл."Стефан Стамболов"1 Град: Пловдив Лице за контакт: Евелина Палчева Интернет адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg/ Телефон: 032 656736 Интернет адрес на профила