Търгове

Избор на Инженер-консултант за обект: Проект за разширение на метрото в София, Първи метродиаметър, Етап ІІІ, Лот 2, Участък от МС13 до Бизнес парк в Младост ІV

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт "Метрополитен"ЕАД, ул."Княз Борис I" №121, За: инж. Искра Илиева, инж. Красимира Георгиева, България 1000, София, Тел.: 003592 9212722; 003592 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 003592 9877892 Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.metropolitan.bg. Адрес на профила на

„Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540“.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Агенция "Пътна инфрастуктура", бул. "Македония" № 3, За: Грета Стоева / инж. Райчо Яръмов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173382; 02 9173256, E-mail: r.yaramov@api.government.bg, Факс: 02 9173262 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт община Белоградчик, улица „Княз Борис – І” № 6, За: Милена Иванова, Република България 3900, град Белоградчик, Тел.: 0936 53017, E-mail: obshtina@belogradchik-eu.net, Факс: 0936 53017 Място/места за контакт: Община Белоградчик Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://belogradchik-eu.net/. Адреси и лица за контакт, от които


„Основно обновяване на канализационна система на ПГХ „Чирен““ Идентификационен номер на поръчката: 120-064

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. "Люлин – 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: Маргарита Градева и Валентина Калчева, България 1336, София, Тел.: 02 9396394; 02 9396482, E-mail: Margarita.Gradeva@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063 Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна подготовка" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg. Адрес

„Изпълнение на инженеринг на ГПСОВ-Ботевград и частично изграждане на битова канализация в кв. „Зелин““

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт община Ботевград, пл."Освобождение" 13, За: инж. Весела Василева, РБългария 2140, гр. Ботевград, Тел.: 0723 69128, E-mail: admin@botevgrad.org, Факс: 0723 66635 Място/места за контакт: община Ботевград Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.botevgrad.org. Адреси и места за контакти, от които може да се получи

Комплексно изпълнение, изместването на ОРУ 110 кV на подстанция „Марица Изток“ 400/220/110 кV на нова площадка – проектиране, доставка на машини и съоръжения, строителство, монтаж и въвеждане в експлоатация

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт "Национална електрическа компания" ЕАД, ул. Веслец № 5, За: Пламен Алексиев, тел. 02 9263605 -по общи въпроси; Адриан Арнаудов, тел. 02 9654823 – по технически въпроси, България 1040, София, Тел.: 02 9263605, E-mail: paleksiev@nek.bg, Факс: 02 9801971 Място/места за контакт: НЕК ЕАД Интернет адрес/и: Основен


Строителство на Канални помпени станции (КПС), напорни тръбопроводи и колектори в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – І етап”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Созопол, гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2, За: Панайот Василев Рейзи – Кмет, България 8130, Созопол, Тел.: 0550 25773; 0550 25702, E-mail: sozopol_obshtina@abv.bg, Факс: 0550 22294 Място/места за контакт: гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Аксаково, ул. "Георги Петлешев" №58б, За: Петранка Стоилова, РБългария 9154, Аксаково, Тел.: 052 916512, E-mail: d_pravna@aksakovo.net, Факс: 052 762157 Място/места за контакт: Община Аксаково Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aksakovo.info. Адрес на профила на купувача: www.aksakovo.info. Адреси и места за контакти,

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бяла слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Наталия Найденова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914 Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com. Адрес на