Търгове

Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2 в рамките на ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23-65 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН – ЕТАП 2, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013Г.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000931721 Община Шумен, ул. Адам Мицкевич № 1, ет. 3, За: инж. Светлозар Дамянов – Ръководител проект, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800457, E-mail: piushumun@gmail.com, Факс: 054 800436 Място/места за контакт: Звено за изпълнението на проекта Интернет адрес/и: Основен адрес

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Раднево, ул. "Митьо Станев" № 1, За: Димитър Димитров – директор дирекция "Обществени поръчки",, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 81235, E-mail: obshtina@radnevo.net, Факс: 0417 82280 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina.radnevo.net. Адреси и лица за контакт, от които може да се

Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр.Ямбол

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496 Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" №7, За: Мария Караиванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311, E-mail: mkar435@gmail.com, Факс: 046 662247 Място/места за контакт: Община Ямбол Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган: www.yambol.bg. Адреси и места за контакт,


Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к "Люлин – 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: Стоян Гешев, България 1336, София, Тел.: 02 9396480, E-mail: Stoyan.Geshev@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063 Място/места за контакт: Управление "Инвестиционна дейност" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg. Адрес на профила на купувача: www.bulgartransgaz.bg.

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ” по 2 обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Правец, пл.Тодор Живков №6, За: инж.Парашкева Генчева, България 2161, Правец, Тел.: 0889 322934, E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg, Факс: 07133 2433 Място/места за контакт: Правец, пл.Тодор Живков №6 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pravets.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.pravets.bg/Files.php?type=36. Адреси и лица за контакт,

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Проектиране, строителство и авторски надзор(инженеринг) на ПСОВ на гр. Първомай

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000471536 Община Първомай, ул. "Братя Миладинови" № 50, За: Надежда Желязкова – гл. експерт "СБ", България 4270, Първомай, Тел.: 0336 62201, E-mail: obaparv@parvomai.escom.bg, Факс: 0336 63119 Място/места за контакт: Община Първомай, гр.Първомай, ул. "Братя Миладинови" № 50 Интернет адрес/и: Основен


Избор на изпълнител за извършване строителство при изпълнението на инвестиционен проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград” – Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежи в

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул.България №32, За: инж.Иванка Димитрова, Светлана Динкова, Грозденка Дюлгерова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74310; 0379 74331, E-mail: europroject_svgr@abv.bg, Факс: 0379 74371 Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 310, стая 316 Адреси и места за контакт, от

Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932 Община Добрич, ул.”БЪЛГАРИЯ” №12, За: Теодора Петкова, Росица Маркова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601207, E-mail: t_petkova@dobrich.bg, Факс: 058 600166 Място/места за контакт: Община град Добрич, ул. ”България” № 12 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган: http://www.dobrich.bg/. Адреси

Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, За: Даниела Желева; Мария Паспалджиева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681403; 046 681408, E-mail: paspaldjieva@yambol.bg, Факс: 046 662247 Място/места за контакт: Община Ямбол Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg. Адрес на профила на купувача: