Търгове

инженеринг и строителен надзор на канализационно отклонение от УПИ III-8782, кв.36 по плана на гр.Казанлък до ревизионна канализационна шахта, южно от бл.33 на кв.“В.Левски“ гр.Казанлък, с дължина 75 м

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000817778 Община Казанлък, ул."Розова долина" № 6, За: Кристина Манева, Петър Захариев, РБ 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98233; 0431 98241, E-mail: kmaneva@abv.bg, Факс: 0431 98266 Място/места за контакт: Община Казанлък Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган: www.kazanlak.bg. Адрес на

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Русе, пл. "Свобода", 6, За: Милена Мартинович – младши експерт, дирекция "Европейско развитие", тел.: 082 506684, България 7000, Русе, Тел.: 082 506684, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413 Място/места за контакт: Дирекция "Европейско развитие" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg-eu. Адрес на профила

Изграждане на многофункционална спортна зала в УПИ I училище в квартал 36 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.518.99 по кадастрална карта с административен адрес ул. Ген. Гурко №102.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, За: Мария Боянова, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813; 042 614806, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132 Място/места за контакт: Общинска администрация Стара Загора, стая № 306 , ет. 3 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия


Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, находящи се на територията на ТП ДГС „Алабак”, по обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Южноцентрално държавно предприятие" гр. Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство ‘Алабак’, ТП Държавно горско стопанство ‘Алабак’, За: Стефан Малинов-юрисконсулт в ТП ДГС "Алабак", РБългария 4600, Велинград, Тел.: 0359 52152, Факс: 0359 52152 Място/места за контакт: ТП Държавно горско стопанство ‘Алабак’ Интернет адрес/и: Основен адрес на

Изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател – гр. Варна

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, бул. „Генерал Колев” № 92, ет. 5, За: Константин Камов, България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Място/места за контакт: ОП "Инвестиционна политика" към Община Варна Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna.com. Адреси и места за

Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ участък 1 от км 1+000 до км 32+447

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Росица Алексиева / инж. Райчо Яръмов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: r.aleksieva@api.government.bg, Факс: 02 9173398 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg. Адрес


Изпълнение на инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч, с цел предотвратяване на риска от наводнения

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Челопеч, бул. "Трети март" № 1, За: Сашка Христова Вътева, Република България 2087, с. Челопеч, Тел.: 07185 2550, E-mail: ob_chelopech@chelopech.org, Факс: 07185 2360 Място/места за контакт: Община Челопеч Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chelopech.org. Адрес на профила на купувача: http://www.chelopech.org/. Адреси и

Проектиране и строителство на обект: „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община град Добрич, ул. "България" № 12, За: Силвия Енчева и Николай Великов, Р. България 9300, Добрич, Тел.: 058 600050, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166 Място/места за контакт: Община град Добрич, ул. "България" № 12 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dobrich.bg. Адрес на профила на

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Аксаково, ул. "Георги Петлешев" №58б, За: Петранка Стоилова, РБългария 9154, Аксаково, Тел.: 052 916512, E-mail: d_pravna@aksakovo.net, Факс: 052 762157 Място/места за контакт: Община Аксаково Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.aksakovo.info. Адрес на профила на купувача: www.aksakovo.info. Адреси и места за контакти, от които може да