Търгове

Изпълнение на обекти на „Булгартрансгаз” ЕАД

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 175203478 "Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. "Люлин – 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: Христо Николов, България 1336, София, Тел.: 003592 9396463, E-mail: Hristo.PNikolov@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063 Място/места за контакт: Христо Николов Интернет адрес/и: Основен адрес на възложителя: www.bulgartransgaz.bg. Адрес на профила

Избор на изпълнител, които да извършва СРР и СМР в полза на Национална спортна академия „Васил Левски”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Национална спортна академия "Васил Левски", Студентски град, Ректорат НСА, За: Пламен Кювлиев, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014300, E-mail: nsa2005@abv.bg, Факс: 02 4007505 Място/места за контакт: Директор АСД Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg/bg/page,1677. Адреси и лица за контакт, от които може

Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. „Руски“ на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стрелча, Обаст Пазарджик, Община Стрелча, град Стрелча, пл."Дружба" №2, За: Иван Евстатиев – Кмет на Община Стрелча, Република България 4530, Стрелча, Тел.: 03532 2020, E-mail: strelcha11@mail.bg, Факс: 03532 2011 Място/места за контакт: Обаст Пазарджик, Община Стрелча, град Стрелча, пл."Дружба" №2 Интернет адрес/и: Основен адрес


„Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-045 Лот 44 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) – Мали извор – Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,032 км, област Добрич“

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089 Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж. Eлена Асенова / инж. Елена Йорданова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: e.asenova@api.government.bg, Факс: 02 9173398 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен

ИЗГРАЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНО СТЪПАЛО С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗОТ И ФОСФОР ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) – ГРАД ШУМЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ DIR 51011116-23-65 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ШУМЕН – ЕТАП 2- ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 –

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000931721 Община Шумен, бул. "Славянски" 17, За: инж. Светлозар Дамянов, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800457, E-mail: piushumun@gmail.com, Факс: 054 800436 Място/места за контакт: УЛ. Адам Мицкевич № 1, ет. 3 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган: ://www.shumen.bg. Адрес

Изграждане на пристройка мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на СОУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ” в УПИ ІІ- СОУ „Св. Константин – Кирил Философ” кв. 869, ЖК Възраждане, гр.Русе

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Русе, пл. "Свобода" 6, За: инж. Здравка Великова – Началник отдел ИП; Албена Добрева – Ст. експерт отдел "Обществени поръчки" 082 881 725, България 7000, Русе, Тел.: 082 881663 Място/места за контакт: Община Русе Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg-eu. Адреси и


Избор на изпълнител на Инженеринг за проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград”

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул.България №32, За: инж.Иванка Димитрова, Светлана Динкова, Грозденка Дюлгерова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74310; 0379 74331; 0379 74308, Факс: 0379 74371 Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 310, стая316, стая 308 Адреси и места за контакт,

Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр.Ямбол

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496 Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" №7, За: Мария Караиванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311, E-mail: mkar435@gmail.com, Факс: 046 662247 Място/места за контакт: Община Ямбол Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган: www.yambol.bg. Адреси и места за контакт,

„Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград”

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул.България №32, За: инж.Иванка Димитрова, Светлана Динкова, Грозденка Дюлгерова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74310; 0379 74331; 0379 74308, Факс: 0379 74371 Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 310, стая316, стая 308 Адреси и места за контакт,