Търгове

Строителство на обект: „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на Община Стамболийски”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Стамболийски, Република България, Област Пловдив , гр. Стамболийски, ул."Г.С.Раковски" № 29, За: Иван Атанасов – кмет на Община Стамболийски, Република България 4210, Стамболийски, Тел.: 0339 62493, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 0339 62308 Място/места за контакт: Република България, Област Пловдив , гр. Стамболийски, ул."Г.С.Раковски" № 29 Общ адрес

„Изпълнение на строеж нова детска ясла в район “Владислав Варненчик” гр. Варна”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, ОП"Инвестиционна политика", бул."Генерал Колев" № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg. Адрес на профила на купувача: www.varna.bg. Адреси и места за контакти, от които може да се получи

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: инж. Веселина Цакова (техническа част) и Венцислава Мавродиева (юридическа част), Република България 8000, Бургас, Тел.: 0889 722202; 056 907242, Факс: 056 841193 Място/места за контакт: Община Бургас Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: www.burgas.bg. Адреси


Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: Добромир Дилов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132 Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин – Заместник кмет на Община Видин Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg. Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg/?page_id=207. Адреси и

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „НАЦИОНАЛЕН АРМЕЙСКИ КОМПЛЕКС – КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ПРЕУСТРОЙСТВО” ПОЗИЦИЯ 1: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА” ПОЗИЦИЯ 2:„КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ВЕРТИКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: инж. Валентин Карастоянов, България 1092, София, Тел.: 02 9220720, E-mail: v.karastoyanov@mod.bg, Факс: 02 9880611 Място/места за контакт: дирекция "Инфраструктура на отбраната" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.mod.bg/bg/EXT/10/index.html. Адреси и лица за

Избор на изпълнител за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на „Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Балчик, гр. Балчик, пл."21 септември"№6, За: КРИСТИАНА ИВАНОВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 72070, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117 Място/места за контакт: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ – КМЕТ Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.balchik.bg/. Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/161-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8. Адреси и


„Изпълнение на строеж „Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ-Златни пясъци”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, ОП"Инвестиционна политика", бул."Генерал Колев" № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg. Адрес на профила на купувача: www.varna.bg. Адреси и места за контакти, от които

Избор на изпълнител на стоително – монтажни работи на обект: Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6, За: Полина Кръстева – гл. юрисконсулт, РБългария 3000, Враца, Тел.: 092 622400; 092 629054, E-mail: obshtinavr@b-trust.org, Факс: 092 623061 Място/места за контакт: Община Враца Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vratza.bg. Адрес на профила на купувача: www.vratza.bg. Адреси

„Инженеринг (проектиране и строителство) на претоварна станция за отпадъци – Карнобат“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Карнобат, бул. "България" № 12, За: Маргарита Георгиева; Димитринка Сивенова, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126; 0559 29133, E-mail: karnobat@mail.bg, Факс: 0559 27147; 0559 27165 Място/места за контакт: Община Карнобат Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com. Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com. Адреси