Търгове

Рехабилитация на пътища – проучване, проектиране и строителство /инженеринг/ за Рехабилитация на общински път № 500PVN2121 – Въбел и общински път № 499PVN2120 – Евлогиево

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Никопол, улица "Александър Стамболийски" № 5, За: Ахмед Ахмедов, България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2260, E-mail: obshtinanil@abv.bg, Факс: 06541 2764 Място/места за контакт: Община Никопол Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikopol-bg.com. Адрес на профила на купувача: www.nikopol-bg.com. Адреси и лица за контакт,

„Основно обновяване на канализационна система на ПГХ „Чирен““ Идентификационен номер на поръчката: 120-064

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. "Люлин – 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: Маргарита Градева и Валентина Калчева, България 1336, София, Тел.: 02 9396394; 02 9396482, E-mail: Margarita.Gradeva@bulgartransgaz.bg, Факс: 02 9250063 Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна подготовка" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg. Адрес

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за обновяване на МБАЛ – Балчик”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Балчик, пл. „21 Септември” № 6, За: Генчо Генчев, България 9600, гр. Балчик, Тел.: 0579 71062, Факс: 0579 74117 Място/места за контакт: Директор д."ПИТО" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg. Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg. Адреси и лица за контакт, от


Избор на изпълнител на интегриран проект на водния цикъл на град Исперих по две обособени позици

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, За: Невин Скендер, България 7400, Исперих, Тел.: 08431 2006, E-mail: isperih@isperih.bg, Факс: 08431 2184 Място/места за контакт: Община Исперих Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg. Адрес на профила на купувача: www.isperih.bg. Адреси и места за контакти,

„Извършване на строително – монтажни и строително- ремонтни работи в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9301350, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02 9301451 Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg. Адреси и

Строителство и ремонт на обекти общинска собственост в гр.Казанлък и населените места в Община Казанлък през 2012 година, втора част

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Казанлък, бул."Розова долина" № 6, За: Иванка Русенова, РБ 6100, гр.Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: irusenovav@abv.bg, Факс: 0431 98266 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:// www.kazanlak.bg. Адрес на профила на купувача: http:// www.kazanlak.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да


„Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас“, Подобект 2

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Калина Тошева – Ганева; София Кацарова, Р.България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: k.ganeva@burgas.bg, Факс: 056 860912 Място/места за контакт: отдел "ООПК" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62. Адреси

Текущ ремонт на МТБ на ОПУ-Добрич за 2012г., включващ четири обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт ОПУ-Добрич, ул."Отец Паисий" №15, За: Горепосоченото лице, Р.България 9300, Добрич, Тел.: 058 655161, E-mail: opu_dob@abv.bg, Факс: 058 601254 Място/места за контакт: инж.Михаил Петров Петров Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.opu-dobrich.bg. Адрес на профила на купувача: www.opu-dobrich.bg. Адреси и лица за контакт, от които

Външна техническа помощ за осигуряване на подкрепа и съдействие при организация и управление на инвестиционен проект в Столицата

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Столична община, ул. "Московска" №33, За: инж. Олга Томова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9377246, E-mail: otomova@sofia.bg, Факс: 02 9377558 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да