Търгове

Извършване на консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проект: „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, За: Мария Боянова, Цена Велкова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 614614 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.starazagora.bg. Адрес на профила на купувача:

Рехабилитация на пътища – проучване, проектиране и строителство /инженеринг/ за Рехабилитация на общински път № 500PVN2121 Община Никопол

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Никопол, улица "Александър Стамболийски" № 5, За: Ахмед Ахмедов, България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2260, E-mail: obshtinanil@abv.bg, Факс: 06541 2764 Място/места за контакт: Община Никопол Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikopol-bg.com. Адрес на профила на купувача: www.nikopol-bg.com. Адреси и лица за контакт,

Цялостно изграждане на фитнес комплекс на открито, спортно игрище и детски площадки в УПИ IV универсална зала, спортна зала, младежки театър и подземни гаражи в кв. 170 по плана на гр. Стара Загора

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132 Място/места за контакт: Общинска администрация Стара Загора, стая № 303, ет. 3 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.starazagora.bg.


Строителен надзор по време на изпълнението на инвестиционен проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Ловеч, ул. "Търговска" №22, За: Камелия Вълчанова, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688294, E-mail: obshtina@lovech.bg, Факс: 068 688280 Място/места за контакт: Общинска администрация Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lovech.bg. Адрес на профила на купувача: www.lovech.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се

Инженеринг (проектиране и строителство) на ПСОВ, Колектори и КПС по Проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Несебър, ул. "Еделвайс" 10, За: Сюрея Исуф, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: kapitalnostroitelstvo@abv.bg, Факс: 0554 29399 Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна политика" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com. Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения

Осигуряване на мерки за визуализация и публичност по проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател, гр. Варна“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, бул. „Генерал Колев” № 92, ет. 5, За: Константин Камов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Място/места за контакт: ОП "Инвестиционна политика" към Община Варна Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna.bg/. Адрес на профила на купувача: http://www.varna.bg/. Адреси


Избор на Инженер-консултант за обект: Проект за разширение на метрото в София, Първи метродиаметър, Етап ІІІ, Лот 2, Участък от МС13 до Бизнес парк в Младост ІV

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт "Метрополитен"ЕАД, ул."Княз Борис I" №121, За: инж. Искра Илиева, инж. Красимира Георгиева, България 1000, София, Тел.: 003592 9212722; 003592 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 003592 9877892 Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.metropolitan.bg. Адрес на профила на

„Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540“.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Агенция "Пътна инфрастуктура", бул. "Македония" № 3, За: Грета Стоева / инж. Райчо Яръмов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173382; 02 9173256, E-mail: r.yaramov@api.government.bg, Факс: 02 9173262 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт община Белоградчик, улица „Княз Борис – І” № 6, За: Милена Иванова, Република България 3900, град Белоградчик, Тел.: 0936 53017, E-mail: obshtina@belogradchik-eu.net, Факс: 0936 53017 Място/места за контакт: Община Белоградчик Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://belogradchik-eu.net/. Адреси и лица за контакт, от които