Търгове

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) за обект: Реставрация, ремонт и реконструкция на сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. ”Княз Александър Батенберг” N 28, гр. Бургас

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт ДЗЗД "Бизнес инкубатор – Бургас" (Гражданско дружество между Община Бургас и Областна администрация Бургас), пл. "Царица Йоанна" № 2, За: Жана Колева; Руска Бояджиева; Петя Бакалова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907259; 056 907272, E-mail: j.koleva@burgas.bg, Факс: 056 907259 Място/места за контакт: ДЗЗД "Бизнес

Сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и сгради, в съответсвие с нуждите на Североизточно държавно предприятие

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт "Североизточно държавно предприятие" ДП – Шумен, ул."Петра" №1, За: инж. Йордан Радославов, България 9700, Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: dpshumen@mzh.government.bg, Факс: 054 833123 Място/места за контакт: гр.Шумен, ул."Петра" №1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg. Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg. Адреси

„Сключване на рамково споразумение с предмет:“ Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях“, в съответсвие с нуждите на “ Южноцентрално държавно предприятие“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Държавно предприятие -Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян, к.к. " Пампорово " – административна сграда на " Южноцентрално държавно предприятие ", За: Асен Карабов- нач. отдел "СДГ" при ЮЦДП, България 4870, к.к. Пампорово , обл. Смолян , общ. Чепеларе, Тел.: 03095 8003, E-mail: ucdp_smolian@abv.bg,


Изпълнение на строително – монтажни и консервационно – реставрационни работи във връзка с изпълнение на договор на Община Ивайловград

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Ивайловград, ул. “Г. Димитров” № 49, п.к. 10, За: Виолета Недялкова, РБългария 6570, Ивайловград, Тел.: 03661 6090, E-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg, Факс: 03661 6022 Място/места за контакт: Община Ивайловград Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ivaylovgrad.org. Адрес на профила на купувача: www.ivaylovgrad.org. Адреси и лица

Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт ДП "Национална компания "Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, За: Снежана Кусорова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9326120, E-mail: s_kusorova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg. Адреси и места за

Реконструкция и изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на съществуващи игрални и нови детски и спортни площадки, на територията на Община Бургас

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт ОБЩИНА БУРГАС, УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" № 26, За: Даниела Георгиева; инж. Чанка Коралска, Р БЪЛГАРИЯ 8000, БУРГАС, Тел.: 056 907242; 056 907204, Факс: 056 841996 Място/места за контакт: ОБЩИНА БУРГАС Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.burgas.bg/. Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62. Адреси и


„Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в райони на туристически атракции, и изпълнение на туристическа маркировка”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Ракитово, ул.Иван Клинчаров 57, За: Любомир Даков Петков – кмет на община Ракитово, Р България 4640, Ракитово, Тел.: 0354 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 0359 2253 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakitovo.info. Адрес на профила на купувача: www.rakitovo.info. Адреси и лица за контакт,

”Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов", №1, бл. 31, За: Петър Николов, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493176, E-mail: p.nikolov@bgpost.bg, Факс: 02 9625329 Място/места за контакт: дирекция "Правна дейност" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg./?cid=36.

„Изпълнение на СМР и Инженеринг за инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт ОБЩИНА КРИЧИМ, пл. Обединение № 3, За: Савка Андонова, РБългария 4220, Кричим, Тел.: 03145 2250, E-mail: kmet_krichim@abv.bg, Факс: 03145 2351 Място/места за контакт: гр. Кричим, пл. Обединение № 3 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krichim.bg. Адрес на профила на купувача: www.krichim.bg. Адреси