Търгове

„Избор на изпълнител на строителството на обект: Реконструкция на път III – 293 „Александрия – Коритен – Северняк – граница с Република Румъния“ от км 44+442 до км 45+685.08″

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Росица Алексиева / инж. Тодор Боев, Р. България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: r.aleksieva@api.government.bg, Факс: 02 9173398 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg. Адрес на

„Проектиране и строителство на Завод за сепариране и компостиране”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Перник, пл. "Свети Иван Рилски" № 1А, За: инж. Евгения Андреевска; Малин Стоилов; Йоана Донкова, България 2300, Перник, Тел.: 076 684278; 076 684287; 076 384324, E-mail: obshtina@mail.bg, Факс: 076 603890 Място/места за контакт: инж. Евгения Андреевска; Малин Стоилов; Йоана Донкова Интернет адрес/и: Основен адрес

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: инж. Веселина Цакова (техническа част) и Венцислава Мавродиева (юридическа част), Република България 8000, Бургас, Тел.: 0889 722202; 056 907242, Факс: 056 841193 Място/места за контакт: Община Бургас Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на


„Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стражица, ул."Дончо Узунов" № 5, За: Боряна Георгиева Добрева, България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net, Факс: 06161 2568 Място/места за контакт: Началник отдел "Регионално развитие" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://strazhitsa.e-gov.bg/. Адреси и лица за контакт, от които може да

Строителство на обект: „Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, Община Главиница”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Главиница, Република България, Област Силистра, гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44, За: Димо Илиев, Република България 7630, Главиница, Тел.: 08636 2060, E-mail: obshtina@glavinitsa.bg, Факс: 08636 2258 Място/места за контакт: Република България, Област Силистра, гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44 Интернет адрес/и: Основен адрес на

„Инженеринг(проектиране и строителство) за конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на Целодневна детска градина № 3”Пролетен цвят” в кв.”Изток”, Община Перник”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Перник, пл."Св.Иван Рилски" 1А, За: за техническата част- инж.Славка Георгиева; за административната част- Ирена Нонева, България 2300, Перник, Тел.: 076 684286;076 684324, E-mail: irena_noneva@abv.bg, Факс: 076 603890 Място/места за контакт: инж.Славка Георгиева Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg. Адреси и лица за


„Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Мария Пейчева Русева, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611262, E-mail: mruseva@sliven.bg, Факс: 044 662350 Място/места за контакт: Сливен бул. "Цар Освободител" № 1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/. Адрес на профила на купувача:

Текущ ремонт на пътни настилки на територията на гр.Пловдив

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Пловдив, гр.Пловдив, пл."Ст. Стамболов" №1, За: Тамара Тенева, България 4000, гр.Пловдив, Тел.: 032 656444, Факс: 032 656442 Място/места за контакт: инж.Христина Иванова Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=58&Itemid=252&lang=bg. Адреси и лица за контакт, от които може

”Възстановяване на щетите от наводненията, причинени на водопроводи, улици и колектор в с.Бисер, с.Лешниково и гр.Харманли”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Харманли, пл. "Възраждане" 1, За: Десислава Дочева, Василка Лозева, РБ 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525 Място/места за контакт: Община Харманли Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg. Адрес на профила на купувача: www.harmanli.bg. Адреси и лица за контакт,