Търгове

„Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Мездра, ул. "Христо Ботев" № 27, За: инж. Николинка Кътовска, Република България 3100, Мездра, Тел.: 0910 92677, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523 Място/места за контакт: гр.Мездра, ул."Хр.Ботев" №27 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mezdra.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – НЕСЕБЪР

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Несебър, ул. "Еделвайс" №10, За: Сюрея Исуф и Галина Бабева, Република България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: opnesebar@abv.bg, Факс: 0554 29399 Място/места за контакт: Община Несебър Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „Инженеринг на обект: Екопътека „Каньона на водопадите” на територията на община Смолян“.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Смолян, бул. България № 12, За: Ефтима Петкова – директор на дирекция "ИРППММД" в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67637, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426 Място/места за контакт: дирекция "ИРППММД" в община Смолян Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg. Адрес на


ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Павел баня, Ул. Освобождение №15, За: Йордана Енева – Зам. кмет на община Павел баня, РБългария 6155, Павел баня, Тел.: 04361 3260, E-mail: mayor_pb@mail.bg, Факс: 04361 2094 Място/места за контакт: Община Павел баня Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pavelbanya.bg. Адрес на профила на купувача:

„Консултантски услуги в периода на отстраняване на дефекти на обект: Трансформация на ПСОВ-Аспарухово в Помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското езеро”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Министерство на околната среда и водите, бул. "Мария Луиза" № 22, За: Диана Панова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9406642, E-mail: dpanova@moew.government.bg, Факс: 02 9812964 Място/места за контакт: Дирекция "Европейски и международни проекти" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.moew.government.bg. Адреси и лица за контакт,

„Избор на консултант за извършване на строителен надзор по проекти финансирани по Оперативна Програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. по обособени позиции Община Хисаря”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Хисар, бул. "Генерал Гурко" № 14, За: Асен Сурчев – Зам. Кмет на Община Хисар, България 4180, Хисаря, Тел.: 0337 62095, E-mail: zam-kmet@hisar.bg, Факс: 0337 62030 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hisar.bg. Адрес на профила на купувача: http://hisar.bg/download/aop/08062012/stroitelen-nadzor.rar. Адреси и места за контакти,


Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“

  РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: Добромир Дилов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132 Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин – Заместник кмет на Община Видин Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg. Адрес на профила

„Ремонт на ВиК мрежи и съоръжения експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Стара Загора”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476 Място/места за контакт: Отдел "Маркетинг и ОП" – стая 15 Адреси и лица за контакт, от които може да се получи

Избор на изпълнител на СМР по проект “Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в Община Николаево”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Николаево, ул."Георги Бенковски" № 9, За: инж. Петко Попов-директор Дирекция "ОДУТ", Република България 6190, Николаево, Тел.: 04330 2040, E-mail: nikolaevo@mail.bg, Факс: 04330 2121 Място/места за контакт: Община Николаево Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikolaevo.net. Адреси и лица за контакт, от които може да се