Търгове

ИЗГРАЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНО СТЪПАЛО С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗОТ И ФОСФОР ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) – ГРАД ШУМЕН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ DIR 51011116-23-65 ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ШУМЕН – ЕТАП 2- ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 –

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000931721 Община Шумен, бул. "Славянски" 17, За: инж. Светлозар Дамянов, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800457, E-mail: piushumun@gmail.com, Факс: 054 800436 Място/места за контакт: УЛ. Адам Мицкевич № 1, ет. 3 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган: ://www.shumen.bg. Адрес

Изграждане на пристройка мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на СОУЕЕ „Свети Константин – Кирил Философ” в УПИ ІІ- СОУ „Св. Константин – Кирил Философ” кв. 869, ЖК Възраждане, гр.Русе

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Русе, пл. "Свобода" 6, За: инж. Здравка Великова – Началник отдел ИП; Албена Добрева – Ст. експерт отдел "Обществени поръчки" 082 881 725, България 7000, Русе, Тел.: 082 881663 Място/места за контакт: Община Русе Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg-eu. Адреси и

Избор на изпълнител на Инженеринг за проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград”

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул.България №32, За: инж.Иванка Димитрова, Светлана Динкова, Грозденка Дюлгерова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74310; 0379 74331; 0379 74308, Факс: 0379 74371 Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 310, стая316, стая 308 Адреси и места за контакт,


Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр.Ямбол

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496 Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" №7, За: Мария Караиванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311, E-mail: mkar435@gmail.com, Факс: 046 662247 Място/места за контакт: Община Ямбол Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган: www.yambol.bg. Адреси и места за контакт,

„Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр.Свиленград”

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825 ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул.България №32, За: инж.Иванка Димитрова, Светлана Динкова, Грозденка Дюлгерова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74310; 0379 74331; 0379 74308, Факс: 0379 74371 Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 310, стая316, стая 308 Адреси и места за контакт,

Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на проект: „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот”.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 115816423 Община Сопот, Община Сопот, гр.Сопот, ул."Иван Вазов" № 34, За: Таня Славова-мл.експерт "РПП" към Община Сопот, Република България 4330, Сопот, Тел.: 03134 6003, E-mail: vessopot@abv.bg, Факс: 03134 7660 Място/места за контакт: Община Сопот Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия


ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА СОЗОПОЛ – І ЕТАП”

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000057236 Община Созопол, гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2, За: Петя Чапевова-зам.кмет, Божана Вълкова-Чампарова и Галина Георгиева- юристи, България 8130, Созопол, Тел.: 0550 25773; 0550 25702, E-mail: sozopol_obshtina@abv.bg, Факс: 0550 22294 Място/места за контакт: гр. Созопол, пл. Хан Крум

Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар N IV – 62031, / II – 62 Невестино – Дупница / – Долистово – Новоселяне – Коркина, в община Бобов дол

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Бобов дол, ул. "27-ми октомври" № 2, За: Галина Николаева Антова, България 2670, Бобов дол, Тел.: 089 3653522, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355 Място/места за контакт: Галина Николаева Антова Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu. Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu. Адреси

Строителство на обект: „Подобряване на средата за живот около местата за приставане на рибарски лодки по р.Дунав с.Малък Преславец, общ.Главиница“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Главиница, Република България, Област Силистра, гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44, За: Димо Илиев, Република България 7630, Главиница, Тел.: 08636 2060, E-mail: obshtina@glavinitsa.bg, Факс: 08636 2258 Място/места за контакт: Република България, Област Силистра, гр. Главиница, ул. „Витоша” № 44 Интернет адрес/и: Основен адрес на


placeholder