Търгове

„Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Кнежа”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, За: инж. Николай Дамяновски, България 5835, Кнежа, Тел.: 09132 7136, E-mail: obstina_kneja@abv.bg, Факс: 09132 7255; 09132 7007 Място/места за контакт: Община Кнежа Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: kneja.acstre.com. Адрес на профила на купувача: kneja.acstre.com/section-162-profil_na_kupuvacha.html. Адреси и лица

„Извършване на консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проект: „Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, За: Мария Боянова, Цена Велкова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 614614 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.starazagora.bg. Адрес на профила на купувача:

Избор на изпълнител на интегриран проект на водния цикъл на град Исперих по две обособени позици

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, За: Невин Скендер, България 7400, Исперих, Тел.: 08431 2006, E-mail: isperih@isperih.bg, Факс: 08431 2184 Място/места за контакт: Община Исперих Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg. Адрес на профила на купувача: www.isperih.bg. Адреси и места за контакти,


Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас“, Подобект 2

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Калина Тошева – Ганева; София Кацарова, Р.България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: k.ganeva@burgas.bg, Факс: 056 860912 Място/места за контакт: отдел "ООПК" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62. Адреси

Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт ДП "Национална компания "Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, За: Мадлена Цветанова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9326147, E-mail: m_cvetanova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg. Адреси и места за

Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Банско, пл. "Н. Вапцаров" № 1, За: Сашка Въчкова – заместник-кмет на Община Банско, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633 Място/места за контакт: Община Банско Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bansko.bg. Адрес на профила на


„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с. Маринка, Община Бургас – I-ви етап“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: инж. Марияна Иванова, Панайотова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907285; 056 907276, Факс: 056 860912 Място/места за контакт: Община Бургас Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62. Адреси и лица

Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Георги Павлов – заместник-кмет на Община Панагюрище, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068 Място/места за контакт: гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org. Адрес

Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд “

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Костинброд, ул. "Охрид" № 1, За: инж. Станка Илиева, Снежа Трендафилова, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68711, E-mail: obshtina@kbrod.net, Факс: 0721 68777 Място/места за контакт: гр. Костинброд, ул. "Охрид" № 1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kostinbrod.bg. Адрес на профила на