Търгове

Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Момчилова крепост – митовете оживяват” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Смолян, бул. България № 12, За: Ефтима Петкова – директор на дирекция "ИРППММД" в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62357, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426 Място/места за контакт: дирекция "ИРППММД" в община Смолян Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. "Люлин – 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: Любомир Стойнов; Кремена Николова, България 1336, София, Тел.: 003592 9396397;003592 9396690, E-mail: Lyubomir.Stoynov@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063 Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна подготовка" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg. Адрес на профила

Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Георги Павлов – заместник-кмет на Община Панагюрище, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068 Място/места за контакт: гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org. Адрес


Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя

ЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000852932 Община Добрич, ул.”БЪЛГАРИЯ” №12, За: Теодора Петкова, Росица Маркова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601207, E-mail: t_petkova@dobrich.bg, Факс: 058 600166 Място/места за контакт: Община град Добрич, ул. ”България” № 12 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган: http://www.dobrich.bg/. Адреси

„Работно проектиране и реконструкция на ГПСОВ и изграждане на водопровод и канализация по бул. „Пейо Яворов”, гр. Благоевград”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Благоевград, пл. ”Георги Измирлиев” №1, За: Стоян Христов, инж. Мая Спасова – главен експерт „Инвестиционен контрол ВиК”, инж. Камелия Вълкова – Началник отдел „Планиране и инвестиционен контрол”, Р. България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867788; 073 884412; 073 884456, E-mail: mspasova@blgmun.com, Факс: 073 884451 Място/места

Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1 ” „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе

I. Възложител Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) I.1) Наименование и адрес Официално наименование: Община Пловдив Пощенски код: 4000 За контакти: Дирекция ПНО Електронна поща: evelina_pal4eva@abv.bg Факс: 032 656713 Адрес: пл."Стефан Стамболов"1 Град: Пловдив Лице за контакт: Евелина Палчева Интернет адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg/ Телефон: 032 656736 Интернет адрес на профила


Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа

I. Възложител Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) I.1) Наименование и адрес Официално наименование: Община Две могили Пощенски код: 7150 За контакти Електронна поща Факс Адрес: бул. България Град: Две могили Лице за контакт: инж. Марин Маринов Интернет адрес на възложителя Телефон: 08141 2254 Интернет адрес на профила на купувача Държава:

Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – Инженеринг

I. Възложител Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) I.1) Наименование и адрес Официално наименование: Община Пловдив Пощенски код: 4000 За контакти: Дирекция "Обществени поръчки" Електронна поща: sektor_rop@abv.bg Факс: 032 656752 Адрес: пл. "Стефан Стамболов" № 1 Град: Пловдив Лице за контакт: Н. Янева – гл. експерт Дирекция "Обществени поръчки" Интернет адрес

Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2012–2013г

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Южноцентрално държавно предприятие", ТП Държавно горско стопанство "Смолян", бул. "България" № 83, За: Иван Свирков – юрисконсулт, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 63537, E-mail: dgssmolyan@ucdp-smolian.com, Факс: 0301 63537 Място/места за контакт: ТП Държавно горско стопанство "Смолян" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ucdp-smolian.com;


placeholder