Търгове

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВиК МРЕЖАТА НА ГР. ПОМОРИЕ”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Поморие, ул. Солна № 5, За: Кунчо Гайдов, Република България 8200, Поморие, Тел.: 0596 22004, E-mail: zam.kmet_Gaydov@pomorie.org, Факс: 0596 23052 Място/места за контакт: Община Поморие Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pomorie.org. Адрес на профила на купувача: http://pomorie.org/web/?cat=179.. Адреси и места за

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип на територията на гр.Елхово

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Елхово, ул."Търговска" №13, За: Елена Вълкова, РБългария 8700, Елхово, Тел.: 0478 81262, E-mail: kmet.elhovo@infotel.bg, Факс: 0478 80034 Място/места за контакт: Община Елхово Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org. Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org. Адреси и лица за контакт, от които може

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПСОВ И ДЪЛБОКОВОДНО ЗАУСТВАНЕ”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Поморие, ул. Солна № 5, За: Кунчо Гайдов, Република България 8200, Поморие, Тел.: 0596 22004, E-mail: zam.kmet_Gaydov@pomorie.org, Факс: 0596 23052 Място/места за контакт: Община Поморие Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pomorie.org. Адрес на профила на купувача: http://pomorie.org/web/?cat=179.. Адреси и места за


„Инженеринг на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Пещера, ул. "Дойранска епопея" 17, За: инж.Николай Атанасов, Република България 4550, Пещера, Тел.: 0350 62203, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165 Място/места за контакт: Община пещера Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg. Адрес на профила на купувача: www.peshtera.bg. Адреси и места за

„Избор на изпълнител по строително-монтажни работи и инженеринг при реализация на проект: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Момчилград, Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12, За: инж. Севдалин Огнянов, България 6800, Момчилград, Тел.: 03631 6051, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631 6397 Място/места за контакт: Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.momchilgrad.bg. Адрес на профила на

инженеринг и строителен надзор на канализационно отклонение от УПИ III-8782, кв.36 по плана на гр.Казанлък до ревизионна канализационна шахта, южно от бл.33 на кв.“В.Левски“ гр.Казанлък, с дължина 75 м

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000817778 Община Казанлък, ул."Розова долина" № 6, За: Кристина Манева, Петър Захариев, РБ 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98233; 0431 98241, E-mail: kmaneva@abv.bg, Факс: 0431 98266 Място/места за контакт: Община Казанлък Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган: www.kazanlak.bg. Адрес на


ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на обект: Реконструкция на бул. „Тутракан” от ОТ 10060 при пешеходен подлез „Захарен завод” до ОТ 10075 при кръгово кръстовище при ГКПП „Дунав мост”, гр. Русе, Община Русе

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Русе, пл. "Свобода", 6, За: Милена Мартинович – младши експерт, дирекция "Европейско развитие", тел.: 082 506684, България 7000, Русе, Тел.: 082 506684, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413 Място/места за контакт: Дирекция "Европейско развитие" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg-eu. Адрес на профила

Изграждане на многофункционална спортна зала в УПИ I училище в квартал 36 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.518.99 по кадастрална карта с административен адрес ул. Ген. Гурко №102.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, За: Мария Боянова, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813; 042 614806, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132 Място/места за контакт: Общинска администрация Стара Загора, стая № 306 , ет. 3 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия

Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, находящи се на територията на ТП ДГС „Алабак”, по обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Южноцентрално държавно предприятие" гр. Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство ‘Алабак’, ТП Държавно горско стопанство ‘Алабак’, За: Стефан Малинов-юрисконсулт в ТП ДГС "Алабак", РБългария 4600, Велинград, Тел.: 0359 52152, Факс: 0359 52152 Място/места за контакт: ТП Държавно горско стопанство ‘Алабак’ Интернет адрес/и: Основен адрес на


placeholder