Търгове

Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Калина Тошева – Ганева; София Кацарова, Р.България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: k.ganeva@burgas.bg, Факс: 056 860912 Място/места за контакт: отдел "ООПК" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62. Адреси и места за контакти,

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с. Маринка, Община Бургас – I-ви етап“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: инж. Марияна Иванова, Панайотова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907285; 056 907276, Факс: 056 860912 Място/места за контакт: Община Бургас Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62. Адреси и лица за контакт, от

Изпълнение на СМР на обект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат“

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000505846 Община Кубрат, ул. Княз Борис I №1, За: инж. Ст. Пенев – директор дирекция "ТСУ, земеделие, търговия, опазване на околната среда, инвестиционни дейности и европейски проекти", Ж. Пойраз – ст. юрисконсулт, РБ 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kmet@kubrat.bg, Факс: 0848


“Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, находящи се на територията на ТП ДГС „Панагюрище”, по обособени позиции”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт "Южноцентрално държавно предприятие" гр. Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство ‘Панагюрище’, ТП Държавно горско стопанство ‘Панагюрище’, За: Стефан Мирев-юрисконсулт в ТП ДГС "Панагюрище", РБългария 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 63217, Факс: 0357 63217 Място/места за контакт: ТП Държавно горско стопанство ‘Панагюрище’ Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия

Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Георги Павлов – заместник-кмет на Община Панагюрище, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068 Място/места за контакт: гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org. Адрес

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ДЪЛБОКОМОРСКО ЗАУСТВАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНИ ВОДИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – СОЗОПОЛ”

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Национален идентификационен No (ЕИК): 000057236 Община Созопол, Община Созопол, За: Петя Чапевова-зам.кмет, Божана Вълкова-Чампарова и Галина Георгиева- юристи, РБългария 8130, Созопол, Тел.: 0550 25773; 0550 25702, E-mail:sozopol_obshtina@abv.bg, Факс: 0550 25773 Място/места за контакт: гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2 Интернет адрес/и: Основен адрес на


Инженеринг (проектиране в работна фаза,съгласуване, изпълнение на строителство, авторски надзор, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонал и пускане в експлоатация) на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. П

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Пещера, ул. "Дойранска епопея" 17, За: инж.Николай Атанасов, Република България 4550, Пещера, Тел.: 0350 62203, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165 Място/места за контакт: Община пещера Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg. Адрес на профила на купувача: www.peshtera.bg. Адреси и места за

Изграждане на многофункционална спортна зала в урегулиран поземлен имот III Училище, кв. 298 по плана на гр. Шумен, Община Шумен

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Средно общообразователно училище "Йоан Екзарх Български", ул. "Преслав" № 1, За: Валентина Тодорова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 860018, E-mail: vl_todorova@abv.bg Място/места за контакт: Директор Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hg-shumen.com. Адрес на профила на купувача: www.hg-shumen.com. Адреси и лица за контакт, от

Изграждане на канализационен колектор за дъждовни води на летище Варна

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, Летище Варна, За: Силвена Апостолова, България 9000, Варна, Тел.: 052 573350, E-mail: silvena.apostolova@fraport-bulgaria.com, Факс: 052 500858 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna-airport.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.varna-airport.bg/Businessservices_/TenderProcedures/tabid/102/language/bg-BG/Default.aspx. Адреси и лица за контакт, от които може да


placeholder