Търгове

„Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Мария Пейчева Русева, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611262, E-mail: mruseva@sliven.bg, Факс: 044 662350 Място/места за контакт: Сливен бул. "Цар Освободител" № 1 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/. Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/. Адреси

„Завършване на строителството в груб вид на обект „Спортен комплекс“ с разрешение за строеж №20 от 22.01.2008г.“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Пловдив, град Пловдив, пл."Централен" 1, За: Станислав Иванов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656469, Факс: 032 656442 Място/места за контакт: Община Пловдив, пл. Централен 1, ет.4, дирекция СМСТИ Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: Община Пловдив, град

„Изпълнение на СМР по Проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ул."Дойранска епопея" №17, За: инж.Стела Павлова, Р.България 4550, ПЕЩЕРА, Тел.: 0350 62203/110/, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165 Място/места за контакт: Община Пещера Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси


Строителство на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Копривщица, Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” № 16, За: инж. Иван Лесков, Република България 2077, Копривщица, Тел.: 0887 910776, E-mail: leskov@koprivshtitsa-bg.com, Факс: 0884 836906 Място/места за контакт: Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” № 16 Общ адрес

Строителство на обект: „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на Община Стамболийски”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Стамболийски, Република България, Област Пловдив , гр. Стамболийски, ул."Г.С.Раковски" № 29, За: Иван Атанасов – кмет на Община Стамболийски, Република България 4210, Стамболийски, Тел.: 0339 62493, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 0339 62308 Място/места за контакт: Република България, Област Пловдив , гр. Стамболийски, ул."Г.С.Раковски" № 29 Общ адрес

„Изпълнение на строеж нова детска ясла в район “Владислав Варненчик” гр. Варна”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, ОП"Инвестиционна политика", бул."Генерал Колев" № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg. Адрес на профила на купувача: www.varna.bg. Адреси и места за контакти, от които може да се получи


ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: инж. Веселина Цакова (техническа част) и Венцислава Мавродиева (юридическа част), Република България 8000, Бургас, Тел.: 0889 722202; 056 907242, Факс: 056 841193 Място/места за контакт: Община Бургас Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: www.burgas.bg. Адреси

Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: Добромир Дилов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132 Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин – Заместник кмет на Община Видин Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg. Адрес на профила на купувача: http://vidin.bg/?page_id=207. Адреси и

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „НАЦИОНАЛЕН АРМЕЙСКИ КОМПЛЕКС – КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ПРЕУСТРОЙСТВО” ПОЗИЦИЯ 1: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА” ПОЗИЦИЯ 2:„КИНОКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, ВЕРТИКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: инж. Валентин Карастоянов, България 1092, София, Тел.: 02 9220720, E-mail: v.karastoyanov@mod.bg, Факс: 02 9880611 Място/места за контакт: дирекция "Инфраструктура на отбраната" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.mod.bg/bg/EXT/10/index.html. Адреси и лица за