Търгове

Външна техническа помощ за осигуряване на подкрепа и съдействие при организация и управление на инвестиционен проект в Столицата

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Столична община, ул. "Московска" №33, За: инж. Олга Томова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9377246, E-mail: otomova@sofia.bg, Факс: 02 9377558 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да

Сключване на Рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на строителни материали и инструменти за строителство нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Кирил Димчев – юрисконсулт, Дирекция "Обществени поръчки", Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: k_dimchev@plovdiv.bg, Факс: 032 656726 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg. Адрес на профила на

„Изпълнение на СМР на обекти „туристическа инфраструктура” Монтана

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Монтана, ул. "Извора" № 1, За: Деян Димитров, Република България 3400, Монтана, Тел.: 096 394262, E-mail: montana@montana.bg, Факс: 096 300401 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.montana.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.montana.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се


„Рехабилитация на пътища – проучване, проектиране и строителство /инженеринг/ за Рехабилитация на общински път № 500PVN2121 (II-34, Дебово – Никопол) – Въбел (II-52), км 0+000 – км 4+840 и общински път № 499PVN2120 (II-34, Дебово – Никопол) – Евлогиево, к

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Никопол, улица "Александър Стамболийски" № 5, За: Ахмед Ахмедов, България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2260, E-mail: obshtinanil@abv.bg, Факс: 06541 2764 Място/места за контакт: Община Никопол Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikopol-bg.com. Адрес на профила на купувача: www.nikopol-bg.com. Адреси и лица за контакт,

„Сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на сгради и горски автомобилни пътища, в съответсвие с нуждите на Югозападно държавно предприятие“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт "Югозападно държавно предприятие" ДП, ул. "Зора" №18, За: Мария Мудева, България 2700, Благоевград, Тел.: 0882 383814, E-mail: swdp@abv.bg, Факс: 073 884207 Място/места за контакт: "Югозападно държавно предприятие" ДП, гр. Благоевград, ул. "Зора №18 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg. Адрес на профила

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) за обект: Реставрация, ремонт и реконструкция на сграда, недвижима културна ценност, намираща се на ул. ”Княз Александър Батенберг” N 28, гр. Бургас

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт ДЗЗД "Бизнес инкубатор – Бургас" (Гражданско дружество между Община Бургас и Областна администрация Бургас), пл. "Царица Йоанна" № 2, За: Жана Колева; Руска Бояджиева; Петя Бакалова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907259; 056 907272, E-mail: j.koleva@burgas.bg, Факс: 056 907259 Място/места за контакт: ДЗЗД "Бизнес


Сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и сгради, в съответсвие с нуждите на Североизточно държавно предприятие

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт "Североизточно държавно предприятие" ДП – Шумен, ул."Петра" №1, За: инж. Йордан Радославов, България 9700, Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: dpshumen@mzh.government.bg, Факс: 054 833123 Място/места за контакт: гр.Шумен, ул."Петра" №1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg. Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg. Адреси

„Сключване на рамково споразумение с предмет:“ Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях“, в съответсвие с нуждите на “ Южноцентрално държавно предприятие“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Държавно предприятие -Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян, к.к. " Пампорово " – административна сграда на " Южноцентрално държавно предприятие ", За: Асен Карабов- нач. отдел "СДГ" при ЮЦДП, България 4870, к.к. Пампорово , обл. Смолян , общ. Чепеларе, Тел.: 03095 8003, E-mail: ucdp_smolian@abv.bg,

Изпълнение на строително – монтажни и консервационно – реставрационни работи във връзка с изпълнение на договор на Община Ивайловград

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Ивайловград, ул. “Г. Димитров” № 49, п.к. 10, За: Виолета Недялкова, РБългария 6570, Ивайловград, Тел.: 03661 6090, E-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg, Факс: 03661 6022 Място/места за контакт: Община Ивайловград Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ivaylovgrad.org. Адрес на профила на купувача: www.ivaylovgrad.org. Адреси и лица