Търгове

Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Георги Павлов – заместник-кмет на Община Панагюрище, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068 Място/места за контакт: гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org. Адрес

Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд “

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Костинброд, ул. "Охрид" № 1, За: инж. Станка Илиева, Снежа Трендафилова, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68711, E-mail: obshtina@kbrod.net, Факс: 0721 68777 Място/места за контакт: гр. Костинброд, ул. "Охрид" № 1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kostinbrod.bg. Адрес на профила на

Проектиране и строителство на обект: „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община град Добрич, ул. "България" № 12, За: Силвия Енчева и Николай Великов, Р. България 9300, Добрич, Тел.: 058 600050, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166 Място/места за контакт: Община град Добрич, ул. "България" № 12 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dobrich.bg. Адрес


Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км 16+540

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Агенция "Пътна инфрастуктура", бул. "Македония" № 3, За: Грета Стоева / инж. Райчо Яръмов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173382; 02 9173256, E-mail: r.yaramov@api.government.bg, Факс: 02 9173262 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:

„Открита процедура за избор на изпълнител за дейностите по проектиране,строителство и авторски надзор(инженеринг) на ПСОВ на гр. Етрополе, част от „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе“.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Етрoполе, пл."Девети септември" № 1, За: Венета Гергова, Зам.-кмет на Община Етрополе, България 2180, Етрoполе, Тел.: 0720 68209, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011 Място/места за контакт: Община Етрополе Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com. Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1526&Itemid=166. Адреси

Открита процедура за избор на изпълнител на линейна инфраструктура, част от „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Етрoполе, пл."Девети септември" № 1, За: Венета Гергова, Зам.-кмет на Община Етрополе, България 4150, Етрoполе, Тел.: 0720 68209, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011 Място/места за контакт: Община Етрополе Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com. Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=167. Адреси


„Изпълнение на инженеринг на ГПСОВ-Ботевград и частично изграждане на битова канализация в кв. „Зелин““

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт община Ботевград, пл."Освобождение" 13, За: инж. Весела Василева, РБългария 2140, гр. Ботевград, Тел.: 0723 69128, E-mail: admin@botevgrad.org, Факс: 0723 66635 Място/места за контакт: община Ботевград Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.botevgrad.org. Адреси и места за контакти, от които може да се получи

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт община Белоградчик, улица „Княз Борис – І” № 6, За: Милена Иванова, Република България 3900, град Белоградчик, Тел.: 0936 53017, E-mail: obshtina@belogradchik-eu.net, Факс: 0936 53017 Място/места за контакт: Община Белоградчик Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://belogradchik-eu.net/. Адреси и лица за контакт, от които

Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II- ри етап

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт ДП "Национална компания "Железопътна инфрраструктура", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110, За: Снежана Кусорова, Република България 1233, София, Тел.: 02 9326120, E-mail: s_kusorova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rail-infra.bg. Адрес на профила на


placeholder