Търгове

Текущ ремонт на МТБ на ОПУ-Добрич за 2012г., включващ четири обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт ОПУ-Добрич, ул."Отец Паисий" №15, За: Горепосоченото лице, Р.България 9300, Добрич, Тел.: 058 655161, E-mail: opu_dob@abv.bg, Факс: 058 601254 Място/места за контакт: инж.Михаил Петров Петров Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.opu-dobrich.bg. Адрес на профила на купувача: www.opu-dobrich.bg. Адреси и лица за контакт, от които

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип в кв. Устово в гр. Смолян“.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Смолян, бул. България № 12, За: Ефтима Петкова – директор на дирекция "ИРППММД" в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67637, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426 Място/места за контакт: дирекция "ИРППММД" в община Смолян Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg.

Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ участък 1 от км 1+000 до км 32+447″

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Росица Алексиева / инж. Райчо Яръмов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: r.aleksieva@api.government.bg, Факс: 02 9173398 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg. Адрес


„Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Кнежа- първи етап”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, За: инж. Николай Дамяновски, България 5835, Кнежа, Тел.: 09132 7136, E-mail: obstina_kneja@abv.bg, Факс: 09132 7007 Място/места за контакт: Община Кнежа Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: kneja.acstre.com. Адрес на профила на купувача: http://www.kneja.acstre.com/section-162-profil_na_kupuvacha.html. Адреси и места за

„Цялостно изграждане на фитнес комплекс на открито, спортно игрище и детски площадки в УПИ IV универсална зала, спортна зала, младежки театър и подземни гаражи в кв. 170 по плана на гр. Стара Загора

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132 Място/места за контакт: Общинска администрация Стара Загора, стая № 303, ет. 3 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.starazagora.bg.

Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”, с две обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Георги Павлов – заместник-кмет на Община Панагюрище, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068 Място/места за контакт: гр.Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org. Адрес


Открита процедура за избор на изпълнител за дейностите по проектиране,строителство и авторски надзор(инженеринг) на ПСОВ на гр. Етрополе, част от „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Етрoполе, пл."Девети септември" № 1, За: Венета Гергова, Зам.-кмет на Община Етрополе, България 2180, Етрoполе, Тел.: 0720 68209, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011 Място/места за контакт: Община Етрополе Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com. Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1526&Itemid=166. Адреси

Открита процедура за избор на изпълнител на линейна инфраструктура, част от „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе“ с две обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Етрoполе, пл."Девети септември" № 1, За: Венета Гергова, Зам.-кмет на Община Етрополе, България 4150, Етрoполе, Тел.: 0720 68209, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011 Място/места за контакт: Община Етрополе Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com. Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1527&Itemid=167. Адреси

Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Костинброд, ул. "Охрид" № 1, За: инж. Станка Илиева, Снежа Трендафилова, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68711, E-mail: obshtina@kbrod.net, Факс: 0721 68777 Място/места за контакт: гр. Костинброд, ул. "Охрид" № 1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kostinbrod.bg. Адрес на профила на


placeholder