Търгове

„Изграждане на територията на Р. България на наземната част от обект: Газопровод Русе – Гюргево (Междусистемна газова връзка България – Румъния), Идентификационен номер 120-034

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. "Люлин – 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: инж.Цветана Димова; инж. Маргарита Градева, България 1336, София, Тел.: 003592 9396306;003592 9396394, E-mail: Tsvetana.Dimova@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063 Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна подготовка" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg. Адрес на профила на

„Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Пазарджик, бул. "България" № 2, За: Н.Зайчев, Р.България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402238, Факс: 034 440711 Място/места за контакт: Община Пазарджик Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pazardjik.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект „Реконструкция на площадни пространства и прилежащи площи в с.Долно Церовене, с.Дългоделци, с.Якимово и с.Комощица, община Якимово”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Якимово, ул. "Европа" №8, община Якимово, област Монтана, За: Константин Владов, България 3640, с. Якимово, Тел.: 09742 9906, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9900 Място/места за контакт: Заместник-кмет на община Якимово Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iakimovo.org. Адреси и лица за контакт, от които може


„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, Община Варна” по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, бул. „Генерал Колев” № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Място/места за контакт: ОП "Инвестиционна политика" към Община Варна Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna.bg/. Адреси и места за контакти,

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ „СТРОИТЕЛСТВО” И ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ” С 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Русе, пл. "Свобода" №6, За: Катя Павлова-Ръководител на проект, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 881767, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 834413 Място/места за контакт: Община Русе Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu. Адрес на профила на купувача: www.ruse-bg.eu. Адреси и лица за контакт, от

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: ПЪТНА ВАРИАНТА И МОСТ НАД РЕКА СТРЯМА НА ПЪТ ІІ–56 „БРЕЗОВО – ПЛОВДИВ“ ПРИ КМ 84+540″

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж. Eлена Асенова / инж. Елена Йорданова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: e.asenova@api.government.bg, Факс: 02 9173398 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg. Адрес на профила


Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: “Строителнo-монтажни работи за изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип по проект на Община Търговище“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ, пл. "Свобода", За: Теодора Димитрова, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68700; 0601 68751, E-mail: dimitrova.t@targovishte.bg, Факс: 0601 62212 Място/места за контакт: Отдел Е и ОП Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.targovishte.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.targovishte.bg. Адреси и места за

Строителство и ремонт на обекти общинска собственост в гр. Казанлък и населените места в Община Казанлък през 2012 година

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Казанлък, бул. "Розова долина" №6, За: Иванка Русенова; Красимира Дидова, РБългария 6100, гр. Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: irusenovav@abv.bg, Факс: 0431 98266 Място/места за контакт: Общинска администрация Казанлък Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kazanlak.bg. Адрес на профила на купувача: www.kazanlak.bg. Адреси и лица за

Осъществяване на строителен надзор на обект Център за социално включване „Развитие” -в град Велинград

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Велинград, бул."Хан Аспарух" №35, За: инж.Крум Урумов, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 53140, E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg, Факс: 0359 54341 Място/места за контакт: Дирекция АПИО Адрес на профила на купувача: www.velingrad.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения