Търгове

Строителен надзор при изпълнение на обект в Девин

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Девин, ул."Дружба" №1, За: Надежда Ризова, Р.България 4800, гр.Девин, Тел.: 03041 2174, E-mail: obshtina@devin.bg, Факс: 03041 2661 Място/места за контакт: деловодство Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и места за

„Доставка на нови високопроходими автомобили при условията на 60 /шестдесет/ месечен финансов лизинг за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476 Място/места за контакт: Отдел "Маркетинг и ОП" – стая 15 Адреси и лица за контакт, от които може да се получи

Избор на изпълнител/и за извършване на инженеринг по проект „Интегриран воден цикъл на град Две могили“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I. Възложител Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) I.1) Наименование и адрес Официално наименование: Община Две могили Пощенски код: 7150 За контакти Електронна поща Факс Адрес: бул. България Град: Две могили Лице за контакт: инж. Марин Маринов Интернет адрес на възложителя Телефон: 08141 2254 Интернет адрес на профила


„Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2 + 884 до км 3+ 434 – ляв бряг L= 550”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Христина Юрукова 032 656 495 ; Милена Темелкова 032 656 439, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656495, E-mail: yurukova@plovdiv.bg Място/места за контакт: Дирекция "Общинска собственост" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg. Адрес на профила на купувача: www.plovdiv.bg.

 
 

placeholder