Търгове

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство с доставка на технологично оборудване и машини при изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бяла слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Наталия Найденова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914 Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, гр.Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com. Адрес на

Изпълнение на строително-монтажни работи и доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане по проект в Община Пещера

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Пещера, ул."Дойранска епопея" №17, За: инж.Невена Дялкинова, Република България 4550, Пещера, Тел.: 0898 502448, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165 Място/места за контакт: Община Пещера Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg. Адрес на профила на купувача: www.peshtera.bg. Адреси и лица за контакт, от

„Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък – ИНЖЕНЕРИНГ”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Казанлък, област Стара Загора, община Казанлък, град Казанлък, бул. "Розова долина" №: 6, За: инж. Кънчо Христов Христов, България 6100, Казанлък, Тел.: 0895 340013, E-mail: kanchohristov@abv.bg, Факс: 0431 98266 Място/места за контакт: община Казанлък Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kazanlak.bg. Адрес


Строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт ОБЩИНА СЛИВЕН, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Румен Стоилов – заместник кмет, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: tenders@sliven.bg, Факс: 044 662350 Място/места за контакт: Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sliven.bg. Адрес на

Строителство на Входна Помпена станция на Пречиствателна станция за отпадъчни води Созопол и напорен тръбопровод до дълбокоморско заустване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Созопол, гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2, За: Петя Чапевова-зам.кмет, Божана Вълкова-Чампарова и Галина Георгиева- юристи, България 8130, Созопол, Тел.: 0550 25773; 0550 25702, E-mail: sozopol_obshtina@abv.bg, Факс: 0550 22294 Място/места за контакт: гр. Созопол, пл. Хан Крум № 2 Интернет адрес/и: Основен

Изпълнение на строително-монтажни работи в обекти, намиращи се на територията на община Благоевград, град Благоевград

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Благоевград, пл. "Георги Измирлиев – Македончето" № 1, За: Крум Алуминов – старши експерт "Юрист", Калинка Досева, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 590966, E-mail: kaluminov@abv.bg, Факс: 073 884451 Място/места за контакт: Дирекция "Устойчиво развитие и евроинтеграция" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия


„Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Мездра, ул."Хр.Ботев" №27, За: инж.Николинка Кътовска, РБългария 3100, Мездра, Тел.: 0910 92677, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523 Място/места за контакт: гр.Мездра, ел."Хр.Ботев" №27 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www mezdra.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна

Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", бул. "Македония" №3, За: Анка Дончева, Калина Йорданова, България 1606, София, Тел.: 02 9173272, E-mail: k.yordanova@api.government.bg, Факс: 02 9522563 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://api.government.bg/. Адрес на профила на купувача:

„Ремонт и реконструкция на сгради и райони в ОРУ – подобекти „Прожекторно осветление“ и „Ремонт и реконструкция на работилница с гараж”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр. Козлодуй, За: Елмира Попова, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76151, E-mail: epopova@npp.bg, Факс: 0973 72441 Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org. Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders. Адреси и лица


placeholder