Търгове

„Одит на изпълнението на инвестиционен проект Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Пещера, ул.Дойранска епопея №17, За: инж.Николай Атанасов, България 4550, Пещера, Тел.: 0350 62203, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165 Място/места за контакт: Община Пещера Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg. Адрес на профила на купувача: www.peshtera.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да

Доставка чрез покупка на строителни материали и инструменти за строителство по 13 (тринадесет) самостоятелно обособени позиции (СОП) за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Кирил Димчев – мл. юрисконсулт, Дирекция "Обществени поръчки", Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: k_dimchev@plovdiv.bg, Факс: 032 656726 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg. Адрес на профила на купувача:

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – НЕСЕБЪР

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Несебър, ул. "Еделвайс" №10, За: Сюрея Исуф и Галина Бабева, Република България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: opnesebar@abv.bg, Факс: 0554 29399 Място/места за контакт: Община Несебър Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи


Комплексен проект за инвестиционна иницатива за обект „Късноантична и средновековна крепост „Акве калиде“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: арх. Веселина Илиева; Даниела георгиева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907292; 056 907242, Факс: 056 841996 Място/места за контакт: Община Бургас Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62. Адреси и лица за контакт,

Избор на изпълнител на СМР по проект “Изграждане на система за улично осветление с използването на слънчева енергия в гр. Антоново и селата Трескавец и Стеврек”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Антоново, бул. "Т. герои" №26, За: инж. Петинка Стоянова Петрова – гл. инженер и началник отдел "ТСУ и С", Република България 7970, Антоново, Тел.: 06071 2222, E-mail: info@antonovo.bg, Факс: 06071 2428 Място/места за контакт: Община Антоново Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonovo.bg. Адреси и

„Изграждане на територията на Р. България на наземната част от обект: Газопровод Русе – Гюргево (Междусистемна газова връзка България – Румъния), Идентификационен номер 120-034

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. "Люлин – 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: инж.Цветана Димова; инж. Маргарита Градева, България 1336, София, Тел.: 003592 9396306;003592 9396394, E-mail: Tsvetana.Dimova@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063 Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна подготовка" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg. Адрес на профила на


„Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Пазарджик, бул. "България" № 2, За: Н.Зайчев, Р.България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402238, Факс: 034 440711 Място/места за контакт: Община Пазарджик Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pazardjik.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект „Реконструкция на площадни пространства и прилежащи площи в с.Долно Церовене, с.Дългоделци, с.Якимово и с.Комощица, община Якимово”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Якимово, ул. "Европа" №8, община Якимово, област Монтана, За: Константин Владов, България 3640, с. Якимово, Тел.: 09742 9906, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9900 Място/места за контакт: Заместник-кмет на община Якимово Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iakimovo.org. Адреси и лица за контакт, от които може

„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, Община Варна” по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, бул. „Генерал Колев” № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Място/места за контакт: ОП "Инвестиционна политика" към Община Варна Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna.bg/. Адреси и места за контакти,


placeholder