Търгове

„Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при преходи през р.Струма“ І-ва обособена позиция: „Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 990+00 (при с. Вълково)“; ІІ-р

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД, ж.к. "Люлин – 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, За: инж.Цветана Димова и Ангела Лилова, България 1336, София, Тел.: 003592 9396306;003592 9396210, E-mail: Tsvetana.Dimova@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063 Място/места за контакт: отдел "Инвестиционна подготовка" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg. Адрес на профила на

Избор на изпълнител на СМР по проект “Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в Община Николаево”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Николаево, ул."Георги Бенковски" № 9, За: инж. Петко Попов-директор Дирекция "ОДУТ", Република България 6190, Николаево, Тел.: 04330 2040, E-mail: nikolaevo@mail.bg, Факс: 04330 2121 Място/места за контакт: Община Николаево Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nikolaevo.net. Адреси и лица за контакт, от които може да се

Избор на изпълнител на стоително – монтажни работи на обект: Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6, За: Полина Кръстева – гл. юрисконсулт, РБългария 3000, Враца, Тел.: 092 622400; 092 629054, E-mail: obshtinavr@b-trust.org, Факс: 092 623061 Място/места за контакт: Община Враца Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vratza.bg. Адрес на профила на купувача: www.vratza.bg. Адреси


Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Видин, пл. "Бдинци" № 2, За: Добромир Дилов, Република България 3700, Видин, Тел.: 094 609414, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 094 601132 Място/места за контакт: гр. Видин, Община Видин – Заместник кмет на Община Видин Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vidin.bg. Адрес на профила на

„Изпълнение на строеж „Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ-Златни пясъци”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, ОП"Инвестиционна политика", бул."Генерал Колев" № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg. Адрес на профила на купувача: www.varna.bg. Адреси и места за контакти, от които

„Изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/020, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Мездра, ул. "Христо Ботев" № 27, За: инж. Николинка Кътовска, Република България 3100, Мездра, Тел.: 0910 92677, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523 Място/места за контакт: гр.Мездра, ул."Хр.Ботев" №27 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mezdra.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се


ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ – НЕСЕБЪР

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Несебър, ул. "Еделвайс" №10, За: Сюрея Исуф и Галина Бабева, Република България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29399, E-mail: opnesebar@abv.bg, Факс: 0554 29399 Място/места за контакт: Община Несебър Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nessebarinfo.com. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование: „Инженеринг на обект: Екопътека „Каньона на водопадите” на територията на община Смолян“.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Смолян, бул. България № 12, За: Ефтима Петкова – директор на дирекция "ИРППММД" в община Смолян, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67637, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426 Място/места за контакт: дирекция "ИРППММД" в община Смолян Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smolyan.bg. Адрес на

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Павел баня, Ул. Освобождение №15, За: Йордана Енева – Зам. кмет на община Павел баня, РБългария 6155, Павел баня, Тел.: 04361 3260, E-mail: mayor_pb@mail.bg, Факс: 04361 2094 Място/места за контакт: Община Павел баня Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pavelbanya.bg. Адрес на профила на купувача:


placeholder