Търгове

„Избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проект „Рехабилитацията на ВиК мрежите на гр.Търговище”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Търговище, пл."Свобода", За: Мариана Тодорова, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68751, E-mail: todorova.m.s@targovishte.bg, Факс: 0601 62212 Място/места за контакт: отдел "Евроинтеграция и ОП" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.targovishte.bg. Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация:

„Изпълнение реконструкция и модернизация на плувен комплекс „ПРИМОРСКИ” – III етап : „ПОКРИТ ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС”, находящ се в УПИ I – „плувен комплекс”, кв. 1 по плана на Приморска зона /Крайбрежна зона/ гр. Варна

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, ОП"Инвестиционна политика", бул."Генерал Колев" № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg. Адрес на профила на купувача: www.varna.bg. Адреси и места за контакти, от които

„Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ „Христо Ботев”, кв. Суходол, район „Овча купел”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Столична община, ул. "Московска" №33, За: Ваня Зоровска, България 1000, София, Тел.: 02 9377246, E-mail: vzorovska@sofia.bg, Факс: 02 9809866 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна


„Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Мария Пейчева Русева, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611262, E-mail: mruseva@sliven.bg, Факс: 044 662350 Място/места за контакт: Сливен бул. "Цар Освободител" № 1 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/. Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/. Адреси

„Завършване на строителството в груб вид на обект „Спортен комплекс“ с разрешение за строеж №20 от 22.01.2008г.“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Пловдив, град Пловдив, пл."Централен" 1, За: Станислав Иванов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656469, Факс: 032 656442 Място/места за контакт: Община Пловдив, пл. Централен 1, ет.4, дирекция СМСТИ Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: Община Пловдив, град

„Изпълнение на СМР по Проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ул."Дойранска епопея" №17, За: инж.Стела Павлова, Р.България 4550, ПЕЩЕРА, Тел.: 0350 62203/110/, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165 Място/места за контакт: Община Пещера Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси


Строителство на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Копривщица, Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” № 16, За: инж. Иван Лесков, Република България 2077, Копривщица, Тел.: 0887 910776, E-mail: leskov@koprivshtitsa-bg.com, Факс: 0884 836906 Място/места за контакт: Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” № 16 Общ адрес

Строителство на обект: „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на Община Стамболийски”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Община Стамболийски, Република България, Област Пловдив , гр. Стамболийски, ул."Г.С.Раковски" № 29, За: Иван Атанасов – кмет на Община Стамболийски, Република България 4210, Стамболийски, Тел.: 0339 62493, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 0339 62308 Място/места за контакт: Република България, Област Пловдив , гр. Стамболийски, ул."Г.С.Раковски" № 29 Общ адрес

„Изпълнение на строеж нова детска ясла в район “Владислав Варненчик” гр. Варна”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, ОП"Инвестиционна политика", бул."Генерал Колев" № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg. Адрес на профила на купувача: www.varna.bg. Адреси и места за контакти, от които може да се получи


placeholder