Търгове

„Разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Тервел”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Тервел, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 8, За: Дияна Илиева, България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2070, E-mail: tervel2000@yahoo.com, Факс: 05751 2391 Място/места за контакт: ул."Св.Св.Кирил и Методий" 8 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tervel.bg. Адрес на профила на купувача: www.tervel.bg. Адреси и лица за

Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергоефективни мерки с гарантиран резултат за сграда /комплекс от сгради/ на СОУ „Цар Симеон Велики“, гр. Видин“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт СОУ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ", УЛ. "ТЪРГОВСКА" № 6, За: ГАЛИНА ДИМИТРОВА, БЪЛГАРИЯ 3700, ВИДИН, Тел.: 094 600221, E-mail: g.t.dimitrova@gmail.com, Факс: 094 606040 Място/места за контакт: ГАЛИНА ДИМИТРОВА Интернет адрес/и: Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес

Избор на изпълнител на интегриран проект на водния цикъл на град Исперих по две обособени позици

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, За: Невин Скендер, България 7400, Исперих, Тел.: 08431 2006, E-mail: isperih@isperih.bg, Факс: 08431 2184 Място/места за контакт: Община Исперих Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg. Адрес на профила на купувача: www.isperih.bg. Адреси и места за контакти,


„Комплексен строителен инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на мълниезащитни въжета по мрежа 110 кV, с вградени оптични влакна и изграждане на комуникационна среда на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Мини Марица-изток" ЕАД, ул. "Георги Димитров" №13, За: Красимира Георгиева – експерт търговия, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83304/3626/, E-mail: k-georgieva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363 Място/места за контакт: отдел в промишлеността "Търговски", дирекция "Маркетинг" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.marica-iztok.com. Адрес на профила

Строителство на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Копривщица, Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” № 16, За: инж. Иван Лесков, Република България 2077, Копривщица, Тел.: 0887 910776, E-mail: leskov@koprivshtitsa-bg.com, Факс: 0884 836906 Място/места за контакт: Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” № 16

„Избор на изпълнител на строителството на обект: Реконструкция на път III – 293 „Александрия – Коритен – Северняк – граница с Република Румъния“ от км 44+442 до км 45+685.08″

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Росица Алексиева / инж. Тодор Боев, Р. България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: r.aleksieva@api.government.bg, Факс: 02 9173398 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg. Адрес на


„Проектиране и строителство на Завод за сепариране и компостиране”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Перник, пл. "Свети Иван Рилски" № 1А, За: инж. Евгения Андреевска; Малин Стоилов; Йоана Донкова, България 2300, Перник, Тел.: 076 684278; 076 684287; 076 384324, E-mail: obshtina@mail.bg, Факс: 076 603890 Място/места за контакт: инж. Евгения Андреевска; Малин Стоилов; Йоана Донкова Интернет адрес/и: Основен адрес

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: инж. Веселина Цакова (техническа част) и Венцислава Мавродиева (юридическа част), Република България 8000, Бургас, Тел.: 0889 722202; 056 907242, Факс: 056 841193 Място/места за контакт: Община Бургас Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на

„Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Стражица, ул."Дончо Узунов" № 5, За: Боряна Георгиева Добрева, България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net, Факс: 06161 2568 Място/места за контакт: Началник отдел "Регионално развитие" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://strazhitsa.e-gov.bg/. Адреси и лица за контакт, от които може да


research symptoms