Търгове

„Инженеринг(проектиране и строителство) за конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на Целодневна детска градина № 3”Пролетен цвят” в кв.”Изток”, Община Перник”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Перник, пл."Св.Иван Рилски" 1А, За: за техническата част- инж.Славка Георгиева; за административната част- Ирена Нонева, България 2300, Перник, Тел.: 076 684286;076 684324, E-mail: irena_noneva@abv.bg, Факс: 076 603890 Място/места за контакт: инж.Славка Георгиева Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg. Адреси и лица за

„Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Мария Пейчева Русева, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611262, E-mail: mruseva@sliven.bg, Факс: 044 662350 Място/места за контакт: Сливен бул. "Цар Освободител" № 1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/. Адрес на профила на купувача:

Текущ ремонт на пътни настилки на територията на гр.Пловдив

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Пловдив, гр.Пловдив, пл."Ст. Стамболов" №1, За: Тамара Тенева, България 4000, гр.Пловдив, Тел.: 032 656444, Факс: 032 656442 Място/места за контакт: инж.Христина Иванова Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=58&Itemid=252&lang=bg. Адреси и лица за контакт, от които може


”Възстановяване на щетите от наводненията, причинени на водопроводи, улици и колектор в с.Бисер, с.Лешниково и гр.Харманли”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Харманли, пл. "Възраждане" 1, За: Десислава Дочева, Василка Лозева, РБ 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525 Място/места за контакт: Община Харманли Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg. Адрес на профила на купувача: www.harmanli.bg. Адреси и лица за контакт,

„Изпълнение на инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч, с цел предотвратяване на риска от наводнения”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Челопеч, бул. "Трети март" № 1, За: Сашка Христова Вътева, Република България 2087, с. Челопеч, Тел.: 07185 2550, E-mail: ob_chelopech@chelopech.org, Факс: 07185 2360 Място/места за контакт: Община Челопеч Интернет адрес/и: Адрес на профила на купувача: http://www.chelopech.org/. Адреси и лица за контакт, от които може

„Избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проект „Рехабилитацията на ВиК мрежите на гр.Търговище”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Търговище, пл."Свобода", За: Мариана Тодорова, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68751, E-mail: todorova.m.s@targovishte.bg, Факс: 0601 62212 Място/места за контакт: отдел "Евроинтеграция и ОП" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.targovishte.bg. Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация:


„Изпълнение реконструкция и модернизация на плувен комплекс „ПРИМОРСКИ” – III етап : „ПОКРИТ ТРЕНИРОВЪЧЕН КОМПЛЕКС”, находящ се в УПИ I – „плувен комплекс”, кв. 1 по плана на Приморска зона /Крайбрежна зона/ гр. Варна

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, ОП"Инвестиционна политика", бул."Генерал Колев" № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg. Адрес на профила на купувача: www.varna.bg. Адреси и места за контакти, от които

„Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ „Христо Ботев”, кв. Суходол, район „Овча купел”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Столична община, ул. "Московска" №33, За: Ваня Зоровска, България 1000, София, Тел.: 02 9377246, E-mail: vzorovska@sofia.bg, Факс: 02 9809866 Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна

„Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Мария Пейчева Русева, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611262, E-mail: mruseva@sliven.bg, Факс: 044 662350 Място/места за контакт: Сливен бул. "Цар Освободител" № 1 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/. Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/. Адреси


research symptoms