Търгове

Строителство на околовръстен път

ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка e избор на изпълнител за извършване наинженеринг (проектиране и строителство) за обект: Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47). Всичко за обществената поръчка

СМР на общински път

Проектът е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обекта с Констативен

Енергийна ефективност на блок

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции Всичко за обществената поръчка


СМР на пожарна

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: Първа РСПБЗН-Русе – основно обновяване и реконструкция на сгради с идентификационни номера: гараж за противопожарни автомобили – 63427.3.325.9, административна сграда – 63427.3.325.8, физкултурен салон – 63427.3.325.6, тренировъчна кула – 63427.3.325.10 с адрес: гр. Русе, бул.

Строителство на кръгово кръстовище

Съществуващо положение: На посоченото километрично положение по път II-86 съществува триклонно кръстовище с главно направление „Пловдив – Асеновград“ (вход гр. Пловдив), посокaтa „София – Асеновград“ (продължението на път II-86) е без предимство. Към момента е в процес строителство научастък от км 14+860 до км 25+150,където пътя ще бъде преоформен в четирилентов, ще се изгради ново

Ремонт на основно училище

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“, CPV-код от Общия терминологичен речник:


Търсят строител на кръгово кръстовище в Пловдив

Търсят строител на кръгово кръстовище в Пловдив

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за изграждане на кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 Пловдив – Асеновград. То ще замени съществуващото триколонно кръстовище на входа на град Пловдив, при пресичането на пътя с улица „Асеновградско шосе“. С осигураването на кръгово движение с три ленти ще се повиши пътната безопасност и ще намалеят

СМР по четири гимназии

Обществената поръчка е с обект строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП за проектиране и изпълнение на строежи на и в сгради трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ, с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация

Ремонт на тротоари

„Ремонт на асфалтови и тротоарни настилки на територията на община Благоевград по обособени позиции” Обособена позиция № 1: „Ремонт на асфалтови настилки“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на тротоарни настилки“. Всичко за обществената поръчка