Търгове

Ремонт на улици

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да разработи инвестиционен проект във фаза технически проект и инвестиционен проект във фаза работен проект, да извърши строителството за обект: „Морска градина – Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт

Ремонт на релси

Целта на СРР е: -управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация; -скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Завишаване на скоростите от намалени до проектни; -капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа. Повишаване на пропускателната

Реконструкция на железопътна инфраструктура

Механизираното подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово – Змейово от км. 226+379 (НС № 2 гара Тулово) до км. 238+700 (НС № 1 гара Змейово) с обща дължина 12 321м. включва: – Етап І–изготвяне на работен проект; – Етап ІІ–изпълнение на СМР; – Авторски надзор на обекта; – Предаване на


СМР на кръгово кръстовище

Съществуващо положение: Кръстовището на Път I-5 “Димитровград-Хасково“ с Път HKV1002 /I-5/ Димитровград – Черногорово – Воден – Граница общинска (Димитровград – Хасково) – Узунджово (III-8007), при км 285+809 към момента представлява триклонно пътно кръстовище от II-ри тип с лента за ляво завиване по главното направление – Път I-5. В разглеждания участък, Път I-5 e с

Саниране на жилищни сгради

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции: Извършване на строително-монтажни дейности на Сгради, инвеститорски контрол по време на строителството, строителен надзор по време на строителството Всичко за

Енергийна ефективност на комплекс за деца

Предметът на поръчката е изпълнение на Строително монтажни работи по Проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ на Община Русе, Процедура BG16RFOP001-1.005, инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“. Изпълнителят трябва да осъществи строежа /СМР/ по разрешение за строеж №


Ремонт и строителство на канализация

Описание на обекта на строителство: доизграждане на главни канализационни клонове на територията на община Етрополе. След реализацията на проекта практически изцяло ще бъдат рекунструирани главните канализационни колектори на гр. Етрополе. Обхват на работния проект за реконструкция на участъци от главни канализационни клонове: • Общо реконструирани главни канализационни клонове – 2051 m’; • Общо реконструирани СКО

СМР на Допълнително аварийно водоснабдяване

Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните: 1. Разработване на инвестиционен проект, включително необходимите работни детайли за всеки строеж. При изготвяне на проектната документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще спазва изискванията на техническата спецификация. 2. Упражняване на авторски надзор. 3. Изпълнение на СМР. Изпълнението на СМР се извършва

Строителство на ВиК мрежа

Настоящата обществена поръчката по обособена позиция № 1 Индикативни стойности на ВиК мрежата, която трябва да бъде изградена: • Изграждане на битова канализационна мрежа с обща дължина 13,559 км.; • Изграждане на КПС– 1 бр; • Изграждане на напорен тръбопровод от КПС до съществуващ гравитачен колектор към ПСОВ Плевен с обща дължина 4,636 км.; •