Търгове

Енергийна ефективност на жилищна сграда

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район Овча купел, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност, по обособени позиции. Подробно описание на дейностите и предмета на обществената поръчка се съдържат в утвърдената документация на интернет адреса на възложителя www.ovchakupel.bg, раздел

Обновяване на парк Дружба

Обектът, предмет на поръчката е парк „Дружба“ с езерото – разположен в район „Искър“, в кв.54, парцел I, жк „Дружба 1“ – район „Искър“ . Територията на парка, включително и езерото, обхваща площ около 15 ха. Ограничен е от ул. „Кръстю Пастухов“, ул. Искърско шосе, ул. “Канала“ (покрит напоителен канал) и ул. Тирана. Всичко за

Строителство на съоръжения за отвеждане на води

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта; Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта. Всичко за обществената поръчка


Строителство на болничен комплекс

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ „Свети Пантелеймон-Ямбол“ АД, гр. Ямбол“, в т.ч.1. Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;2. Получаване на всички необходими становища и разрешения;3. Своевременно

Инженеринг на социална инфраструктура

Изготвяне на работен инвестиционен проект, съгласно разпоредбите на ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като Изпълнителят се съобрази с изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др.,

Ремонт на градски паркове

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонтно – възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на град Велико Търново, съгласно техническата спецификация, включващи най-общо 1 200 м2, включително: – Изпълнение на аварийни строително – ремонтни дейности – Изпълнение на строително-монтажни работи (земни работи, армировъчни работи,бетонови работи, заваръчни работи, настилки и т.н.),


АПИ стартира обществената поръчка за лот 3.2 Крупник – Кресна

АПИ стартира обществената поръчка за лот 3.2 Крупник – Кресна

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при проектирането и изграждането на платното за София на автомагистрала „Струма“, в участъка Крупник – Кресна. Това е платното, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе. Кандидатите за извършване на строителния надзор на двата участъка могат да подават офертите

АПИ търси проектант за AM „Хемус“

АПИ търси проектант за AM „Хемус“

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира обществена поръчка за изработването на разширен идеен проект за над 46 км от магистрала „Хемус“ след връзката с пътя Русе – Велико Търново в посока Търговище. Бъдещият изпълнител ще трябва да изработи разширен идеен проект и да направи пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП – Парцеларен план за участъка след връзката

Повишаване на енергийна ефективност

Предмет на обществената поръчка е изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат-2” по Оперативна програма „Региони в растеж”


placeholder