Търгове

Подмяна на газопровод

Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово””, Строежи: Етап 1 – „Преносен газопровод от ОС „Беглеж“ до КВ „Дерманци““; Етап 2 – „Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци““ и Етап 4 – „ОС „Беглеж““

Цялостен ремонт на улица

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по

СМР по паркинги и площадки

Предметът на обществената поръчка е „Проектиране, изграждане и благоустрояване на обекти на територията на Община Ямбол и упражняване на авторски надзор, по четири обособени позиции”:Обособена позиция № 1:„Проектиране и изграждане на паркинги, кът за отдих и фитнес на открито”,ул.„Крали Марко” №80, УПИ II,кв.108 по ПУП-ПР на ЦГЧ,гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”;Обособена позиция №


Строителство на пречиствателна станция

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; – Строителство на пречиствателна станция; – Доставка и монтаж на машини и съоръжения; – Обучение на

Реконструкция на рибарско пристанище

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши необходимото строителство, за да се постигне основната цел на проекта, а именно модернизация и реконструкция на рибарското пристанище Поморие – II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“. Всичко за обществената поръчка

Строителство на център за инвалиди и възрастни хора

Обществената поръчка включва следните дейности: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Център за грижа за лица с психични разстройства, с капацитет 15 места и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, с капацитет 15 лица“. Всичко за обществената поръчка


Строителство на компостираща инсталация

„Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008.“ Всичко за обществената поръчка

Строителство на площадки за разполагане на контейнери

Настоящата обществена поръчка включва:1.Проектно–проучвателни работи- предварителни проучвания,изработване на инв. проект във фаза раб. проект,изработване на характерни детайли;упражняване на авторски надзор по време на строителството.Съдържанието и частите на инв. проект, трябва да е съобразено със заданието за проектиране и изискванията в „Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”(ДВ- бр. 51/2001 год., изм. ДВ,

СМР на пристанищен терминал

Предмет на настоящата поръчка са „Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1 и Изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) – Етап 3“, които най-общо обхващат СМР 1-ва категория за изграждане на Брегоукрепителна дамба с


placeholder