Търгове

Ремонт на университетска сграда

Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски““. Дейностите, които следва да бъдат извършени са: 1. Изготвяне на работен проект съгласно изискванията на ЗУТ, НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА

Ремонт на център за деца с увреждания

Поръчката се изпълнява във връзка с одобрено финансиране по проект: ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково” (по Приоритетна ос 5: “Регионална социална инфраструктура“, с код на процедура BG16RFOP001-5.001. По Оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие”). Предметът на поръчката

Строителство на кула

Строителството се възлага във връзка с Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020, втора покана за набиране на проектни предложения, инвестиционен приоритет 6d: „Защита и възстановяване на биоразнообразието, почвите и екосистемите, включително и в области защитени от Натура 2000“. Предмет на поръчката е изграждане на високо-технологичен наблюдателен комплекс предназначен за наблюдение, охрана,


Енергийна ефективност на жилищни сгради

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда „Славейков 21-23” с административен адрес: гр. Ботевград, ул. ”Славейков” № 2.Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофам. жил. сграда. Дейностите, които следва да бъдат извършени по отношение

Строителство на водопровод

Целта на възлаганата поръчка е изграждане на Водопровод от м. Чирек до с.Лютово. Изграждането на водопровода е във връзка с недостига на водата и лошите показатели на старото водохващане и създалата се реална опасност от въвеждане на дългосрочен воден режим в селото. Това е единствено възможния вариант за водоснабдяване на с. Лютово. С изпълнението на

Ремонт на обекти на Агенция „Митници”

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: а) изпълнение на строителство, включващо: а.1) текущи ремонти на сгради, постройките, съоръженията и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП; а.2) аварийно-възстановителни работи, които целят незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни


Строителство на инсталация за компостиране

Дейност 1. Изготвяне на работен проект на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване; Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи. Изпълнението на СМР включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет от 2063 т/г до 2100

СМР на улици

Обществената поръчка се провежда с цел сключване на Рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на СМР – рехабилитация, основни и текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Угърчин“. Срокът за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, е 4 (четири) години след сключено Рамково споразумение. Всичко за обществената поръчка

Запълване на дупки и ремонт на пътища

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“ Работите ще