Търгове

Инженеринг–проектиране и СМР на НС

Предметът на обществената поръчка е: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и строително-монтажни работи по фасади и покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1”. Строежът е първа категория съгласно чл. 137,

АПИ стартира обществена поръчка за строителство на тунел под Шипка

АПИ стартира обществена поръчка за строителство на тунел под Шипка

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на тунела под Шипка. Стойността на обществената поръчка е 267 225 010 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 17:30 ч. на 5 декември 2019 г. Обществената поръчка предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново

Обществена поръчка за идеен проект и ПУП на АМ „Черно море“

Обществена поръчка за идеен проект и ПУП на АМ „Черно море“

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за разработване на разширен идеен проект, с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на подробен устройствен план-парцеларен план на АМ „Черно море“. Индикативната стойност на поръчката е 14,4 млн. лв. без ДДС. Целта на поръчката е да се разработят най-малко три варианта за трасе на АМ „Черно море“.


Строителство на ГКПП „Златарево“

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството; Дейност III – Упражняване на авторски надзор. Всичко за обществената поръчка

Строителство на ВиК мрежи

Предметът на поръчката включва подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа. Всичко за обществената поръчка

Ремонт на театър

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши ремонт, реконструкция и модернизация на сграда – „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“. Всичко за обществената поръчка


Строителство на компостираща инсталация

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: 1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната Технология, в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. 2. Извършване на СМР. СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък. 3. Осъществяване

Ремонт на Военномедицинска академия

С провеждането на процедурата се предвижда сключване на РС с 5 потенциални изпълнители за извършването на строителни дейности в обекти, стопанисвани от ВМА и подчинените й структури. СМР/СРР, възлагани с конкретните договори след провеждане на мини процедура, ще се изразяват основно, но не само, в следните дейности (работи): строителство и/или реконструкция и/или основен и/или текущ

Инженеринг на системи за видеонаблюдение

Предметът на обществените поръчки, които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа на рамковото споразумение ще включват една или няколко от следните основни дейности: пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал и в детски


research symptoms