Търгове

Изграждане на битова канализация

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: „Изграждане на битова канализация в кв.Рилци, гр.Добрич- I-ви етап“ съгласно Техническа спецификация и инвестиционен проект. Всичко за обществената поръчка

СМР по училище

В обхвата на обществената поръчка са включени следените дейности: Изпълнение на СМР – извършва се в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003

Инженеринг на инсталация за отпадъци

Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително – монтажни работи на сепарираща инсталация за битови отпадъци, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор Всичко за обществената поръчка


СМР на път Видин-Ботевград

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции: • Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400; • Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в.

Рехабилитация на улици

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Рехабилитация и Реконструкция на улици в град Харманли, Община Харманли, Област Хасково“ Всичко за обществената поръчка

Строителство на сгради към завод

Предмета на поръчката включва проектиране и изграждане (инженеринг) на следните основни подобекти: – Административно-битова сграда и перално стопанство (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор); – Авторемонтна и ремонтна работилница (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор); – Закрита автомивка за тежкотоварен транспорт и колесни машини (проектиране с опция за строителство и осъществяване на авторски


Строителство на гурме ресторант

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект-“Изграждане на Гурме ресторант към Общински комплекс за отдих , рекреация , търговия и услуги в УПИ VIII, кв. 2a, по плана на гр.Върбица“.Пълният обхват и обемът на дейностите е детайлно описан в техническите спецификации , неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

Реконструкция на заварен строеж

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект-„ Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“.Пълният обхват и обемът на дейностите е детайлно описан в техническите спецификации , неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Всичко за обществената поръчка

Строителство на мост

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител на строителство на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството и да се сключи договор за изпълнение, с оглед подобряване на технико – експлоатационните характеристики на пътната отсечка и постигане


placeholder