Търгове

Строителство на общински обекти

Предмет на поръчката е изработване на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, осъществяване на авторски надзор по време на строителството и последващо изпълнение на строително-монтажни работи за тяхната реализация на два обекта на Община Шумен, обособени в две позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Проектиране и ремонт на два броя кръстовища на ул. „Марица“

Строителство на пречиствателна станция

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол. В изпълнение на Договора за строителство се предвижда:довършване на нова ГПСОВ (градска пречиствателна станция за отпадъчни води);довършване на довеждаща инфраструктура до ГПСОВ;довършване на реконструкцията на Колектор ІХ и съпътстващ водопровод по трасето

Строителство по обществени сгради

Дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са следните: – Изработване на инвестиционен проект по всички части във фаза „Технически“, с пълна проектно-сметна документация за строеж: „Проектиране и строителство по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на ул. „Подполковник Калитин“ № 21“, при спазване на действащото българско и международно законодателство,


Ремонт на водопроводна мрежа

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“. Проектът обхваща реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици от вътрешната улична мрежа на гр. Вършец: 1.Ул. „Серафим Георгиев“ 2. Ул. Зелени дел“ Общата дължина на водопроводната мрежа,

Преустройство и разширение на болница

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Преустройство и разширение на УМБАЛ„Св. Екатерина“, хирургичен блок“. Кратко описание на предмета на поръчката: 1) Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването, съгласно т. 2 от Техническа спецификация, включително съгласуване на проектите

Строителство на пречиствателна станция

Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи колектори в, гр. Чирпан. Обект на обществената поръчка е строителство, включващо проектиране и изпълнение на строеж на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и довеждащи колектори в гр. Чирпан. Всичко за обществената поръчка


СМР по жилищни сгради

В предмета на обществената поръчка са включени следните основни видове дейности: Изработване на работен проект,изпълнение на СМР и авторски надзор по време на строителството и въвеждане в експлоатация за всяка една от четирите многофамилни жилищни сгради. Всичко за обществената поръчка

Строителство на водопровод

Предметът на настоящата поръчка е: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“, строеж „Изграждане на част от напорен водопровод от ПС“Източна зона“ до черпателен резервоар 4000м3 на ПС“Юг“. По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл. 137, ал.

Строителство на пътища

„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018-2019 г., включително и снегопочистване на съществуващи горски пътища по обособени позиции в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Тракия” Всичко за обществената поръчка