Търгове

Инженеринг на пешеходен мост

Изготвяне на технически проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му; • Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база и тръжните условия; • Получаване на всички необходими становища и

Ремонт на тротоари

ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“, УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ЧАСТ ОТ УЛ. „РЕПУБЛИКАНСКА“, УЛ. „ГЕН. ЧЕРНОЗУБОВ“ И УЛ. „САМУИЛ” И В КВ.“ВЪЗРОЖДЕНЦИ“ – УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ И ЧАСТ ОТ

Строителство по спортна зала

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Строителство и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Допълване на съществуваща система за осветление на „Многофункционална спортна зала”, гр. Пловдив по две обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Строителство на обект: „Допълване на съществуваща система за осветление на „Многофункционална спортна зала”, гр. Пловдив“ (ОП


СМР на пътна мрежа

Проектир., авт. надзор и изпълнение СМР на обекти: „Рехабилит. и реконстр. на участъци от пътната мрежа на общ. Аксаково“ по обос. позиции, както следва:- Обос. позиция №1-„Проект., авторски надзор и изпълн. СМР на обект: „Рехабилит. и реконстр. на участък от път VAR 1031 /от кръстовище с републик. път ІІІ-902 до строителна граница на с. Климентово/“;

Строителство на улична мрежа

Обхватът на обществената поръчка за изпълнение на инженеринг е следният: Инвестиционен проект – Да се изготвя в две фази: Идеен и Технически. 1. Идеен проект Идейният проект е неразделна част от офертата за участие в процедурата по ЗОП, в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 год.

Ремонт на пътна мрежа

Поддържане, основен и текущ ремонт, ново строителство, реконструкция и рехабилитация, изготвяне на инвестиционни проекти, авторски надзор и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни площадки и площадки за игра на територията на община Балчик“ Всичко за обществената поръчка


Модернизация на железопътен участък

Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, подетапи и участъци в зависимост от това дали се изискват или не се изискват процедури по отчуждения, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж: ЕТАП II: Строителство ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка

Строителство на детски площадки

„Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир” с пет обособени позиции: Първа обособена позиция: “Открита площадка за игра, площад с. Венчан” Втора обособена позиция: “Открита площадка за игра в УПИ ХIII.118, кв.25, с. Тутраканци” Трета обособена позиция: “Открита

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ЯКОРУДА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез „открита процедура”по смисъла на чл.