Търгове

СМР на инфраструктура

1.Поръчката прeдвижва сключване на рамково споразумение с трима (3) потенциални изпълнители за извършването на строителни дейности в обекти собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“, представляващи строително-ремонтни работи, възлагани с конкретни договори. Дейността ще се изразява основно в следните работи: проектиране по част: Геодезическа; Пътна; Постоянна Организация на Движението; ВОБД; Пожарна безопасност; ВиК; Електротехническа; Улично

Ремонт на рибарско пристанище

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши строителството за обект: „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“. Всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на сграда

При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: Район Младост, жк. Младост бл.146, вх.1,2,3,4 във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна съгласно Техническа спецификация, техническия паспорт и доклада от


Инженеринг на складово хале

Предметът включва: – изготвяне на инвестиционен проект – срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „технически проект”, не може да бъде по-голям от 30 (тридесет) дни и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя. Съгласуването на инвестиционния проект и издаването на разрешение за строеж се извършва извън

Строителство на пречиствателна станция

Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; Получаване на разрешение за строеж; Строителство и монтаж на всички съоръжения на пречиствателната станция осигуряващи предлаганата схема на пречистване на водите за достигане параметрите фиксирани в разрешителното за заустване и тръжните документи; Строителство на всички други съпътстващи сгради и съоръжения осигуряващо правилното функциониране на пречиствателната

Инженеринг на жилище за деца

Цел на проекта- разкриване на нови видове услуги и разширяване капацитета на съществуващите социални услуги на територията на град Стара Загора. Предвидено е строежът „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст кв. 15 „Зора“ да се изгради в УПИ III-251, кв. 15 „Зора“, по плана на гр. Стара Загора. Дейности, включени в


Ремонт на улична мрежа

„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Баните по две обособени позиции“ Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1а от ЗОП. Място на изпълнение на обществената поръчка – община Баните, област Смолян Всичко за обществената поръчка

Реконструкция на сградата на ДДЛРГ „Незабравка“

Сградата на ДДЛРГ „Незабравка“, кв. „Самара“ е разположена в УПИ I-детско заведение, кв.449 с идентификатор 68850.520.168 по плана на гр.Стара Загора. Година на построяване 1975 година. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели: 1. Площи: Застроена площ 950,00 кв.м Разгъната застроена площ 1620,00 кв.м 2. Обеми: застроен обем, полезен обем: Застроен обем 5145,00 м3 Полезен обем 3660,16

Ремонт на ДДЛРГ „Теофано Попова“

Целта на проекта е разкриване на нови видове услуги и разширяване капацитета на съществуващите социални услуги на територията на град Стара Загора. Сградата на ДДЛРГ „Теофано Попова“, е разположена в УПИ II дом за деца и юноши „Теофано Попова“, общежитие, кв.208 „а“ с идентификатор 68850.513.653 по плана на гр.Стара Загора. Година на построяване 1934 година.