Търгове

Избор на изпълнител за строително-монтажните работи, свързани с реализацията на „Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Балчик, гр. Балчик, пл."21 септември"№6, За: КРИСТИАНА ИВАНОВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 72070, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117 Място/места за контакт: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ – КМЕТ Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.balchik.bg/. Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/161-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8. Адреси и

„Изпълнение на строеж „Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ-Златни пясъци”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Варна, ОП"Инвестиционна политика", бул."Генерал Колев" № 92, ет. 5, За: Валентин Вълканов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820830, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg. Адрес на профила на купувача: www.varna.bg. Адреси и места за контакти, от които

Избор на изпълнител на стоително – монтажни работи на обект: Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6, За: Полина Кръстева – гл. юрисконсулт, РБългария 3000, Враца, Тел.: 092 622400; 092 629054, E-mail: obshtinavr@b-trust.org, Факс: 092 623061 Място/места за контакт: Община Враца Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vratza.bg. Адрес на профила на купувача: www.vratza.bg. Адреси


„Инженеринг (проектиране и строителство) на претоварна станция за отпадъци – Карнобат“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Карнобат, бул. "България" № 12, За: Маргарита Георгиева; Димитринка Сивенова, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126; 0559 29133, E-mail: karnobat@mail.bg, Факс: 0559 27147; 0559 27165 Място/места за контакт: Община Карнобат Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com. Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com. Адреси

Строителни и монтажни работи в крепостта „Туида”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт ОБЩИНА СЛИВЕН, бул. „Цар Освободител“ № 1, За: Румен Стоилов – заместник кмет, ръководител на проекта, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611255, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350 Място/места за контакт: Община Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1 Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sliven.bg. Адрес

„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, град Кюстендил” по проект: BG161РО001/1.1-12/2011/015, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европе

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Кюстендил, пл."Велбъжд"№1, За: Ганка Рублева, РБ 2500, Кюстендил, Тел.: 078 551166/234/, E-mail: obshtina@kustendil.bg, Факс: 078 550815 Място/места за контакт: Община Кюстендил Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kustendil.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за


„Изпълнение на СМР по Проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост „Перистера“, разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ул."Дойранска епопея" №17, За: инж.Стела Павлова, Р.България 4550, ПЕЩЕРА, Тел.: 0350 62203/110/, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165 Място/места за контакт: Община Пещера Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения

„СМР на претоварен пункт по направление ж.п. гара „Трояново-1” – ТЕЦ-1 (ниско строителство)” – реф. № 077/2012 г. – ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Мини Марица-изток"ЕАД, ул."Георги Димитров" №13, За: Виолета Тотева – Експерт търтовия, ОП "Търговски", Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83304/3023/, E-mail: v_toteva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363 Място/места за контакт: Отдел в промишлеността "Търговски" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com. Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public.php. Адреси

Инженеринг на обекти общинска собственост в гр.Казанлък и населените места през 2012 година по 4 обособени позиции

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Казанлък, ул."Розова долина" № 6, За: Кристина Манева, РБ 6100, София, Тел.: 0431 98233, E-mail: kmaneva@abv.bg, Факс: 0431 98266 Място/места за контакт: Община Казанлък Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http:// www.kazanlak.bg. Адрес на профила на купувача: http://www.kazanlak.bg. Адреси и лица за контакт, от които


research symptoms