Търгове

Строителство и ремонт на обекти общинска собственост в гр. Казанлък и населените места в Община Казанлък през 2012 година

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Казанлък, бул. "Розова долина" №6, За: Иванка Русенова; Красимира Дидова, РБългария 6100, гр. Казанлък, Тел.: 0431 98245, E-mail: irusenovav@abv.bg, Факс: 0431 98266 Място/места за контакт: Общинска администрация Казанлък Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kazanlak.bg. Адрес на профила на купувача: www.kazanlak.bg. Адреси и лица за

Осъществяване на строителен надзор на обект Център за социално включване „Развитие” -в град Велинград

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Велинград, бул."Хан Аспарух" №35, За: инж.Крум Урумов, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 53140, E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg, Факс: 0359 54341 Място/места за контакт: Дирекция АПИО Адрес на профила на купувача: www.velingrad.bg. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения

Доставка на строителни, ВиК, ОВКГ, електро материали и компоненти за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата и информационните и комуникационни системи и оборудване на територията на Летище София

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Летище София" ЕАД, Аерогара София, бул."Христофор Колумб" № 1, За: Емилия Милушева; Иван Станчев, Република България 1540, София, Тел.: 02 9372574; 02 9372678, E-mail: e.milusheva@sofia-airport.bg, Факс: 02 9372010 Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"; дирекция „Поддръжка” Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia-airport.bg. Адреси и лица


«Строителство на Депо за неопасни отпадъци – регион Перник»

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Перник, пл."Св.Иван Рилски" № 1А, За: инж. Евгения Андреевска; Малин Стоилов; юк. Йоана Донкова, Р България 2300, Перник, Тел.: 076 684278; 076 684287; 076 684324, E-mail: obshtina@pernik.bg, Факс: 076 603980 Място/места за контакт: Община Перник Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pernik.bg. Адреси и

„Разработване и въвеждане на модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР), с 14 обособени позиции”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда",, бул. "Княз Александър Дондуков" № 3,ет.1, За: инж. Панайот Панайотов- началник отдел "МАИД", България 1000, София, Тел.: 02 8101722, E-mail: ppanaiotov@gli.government.bg, Факс: 02 9874717 Място/места за контакт: Дирекция "Безопасност на труда и анализ на контролната дейност" Общ адрес

Строителен надзор при изпълнение на обект в Девин

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт Община Девин, ул."Дружба" №1, За: Надежда Ризова, Р.България 4800, гр.Девин, Тел.: 03041 2174, E-mail: obshtina@devin.bg, Факс: 03041 2661 Място/места за контакт: деловодство Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и места за


„Доставка на нови високопроходими автомобили при условията на 60 /шестдесет/ месечен финансов лизинг за нуждите на „В и К“ ЕООД град Стара Загора”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476 Място/места за контакт: Отдел "Маркетинг и ОП" – стая 15 Адреси и лица за контакт, от които може да се получи

Избор на изпълнител/и за извършване на инженеринг по проект „Интегриран воден цикъл на град Две могили“

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I. Възложител Тип възложител: по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) I.1) Наименование и адрес Официално наименование: Община Две могили Пощенски код: 7150 За контакти Електронна поща Факс Адрес: бул. България Град: Две могили Лице за контакт: инж. Марин Маринов Интернет адрес на възложителя Телефон: 08141 2254 Интернет адрес на профила

„Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2 + 884 до км 3+ 434 – ляв бряг L= 550”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование, адреси и лица за контакт Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Христина Юрукова 032 656 495 ; Милена Темелкова 032 656 439, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656495, E-mail: yurukova@plovdiv.bg Място/места за контакт: Дирекция "Общинска собственост" Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg. Адрес на профила на купувача: www.plovdiv.bg.


research symptoms