Търгове

Реконструкция на железопътна инфраструктура

Механизираното подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово – Змейово от км. 226+379 (НС № 2 гара Тулово) до км. 238+700 (НС № 1 гара Змейово) с обща дължина 12 321м. включва: – Етап І–изготвяне на работен проект; – Етап ІІ–изпълнение на СМР; – Авторски надзор на обекта; – Предаване на

СМР на кръгово кръстовище

Съществуващо положение: Кръстовището на Път I-5 “Димитровград-Хасково“ с Път HKV1002 /I-5/ Димитровград – Черногорово – Воден – Граница общинска (Димитровград – Хасково) – Узунджово (III-8007), при км 285+809 към момента представлява триклонно пътно кръстовище от II-ри тип с лента за ляво завиване по главното направление – Път I-5. В разглеждания участък, Път I-5 e с

Саниране на жилищни сгради

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции: Извършване на строително-монтажни дейности на Сгради, инвеститорски контрол по време на строителството, строителен надзор по време на строителството Всичко за


Енергийна ефективност на комплекс за деца

Предметът на поръчката е изпълнение на Строително монтажни работи по Проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ на Община Русе, Процедура BG16RFOP001-1.005, инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“. Изпълнителят трябва да осъществи строежа /СМР/ по разрешение за строеж №

Ремонт и строителство на канализация

Описание на обекта на строителство: доизграждане на главни канализационни клонове на територията на община Етрополе. След реализацията на проекта практически изцяло ще бъдат рекунструирани главните канализационни колектори на гр. Етрополе. Обхват на работния проект за реконструкция на участъци от главни канализационни клонове: • Общо реконструирани главни канализационни клонове – 2051 m’; • Общо реконструирани СКО

СМР на Допълнително аварийно водоснабдяване

Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните: 1. Разработване на инвестиционен проект, включително необходимите работни детайли за всеки строеж. При изготвяне на проектната документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще спазва изискванията на техническата спецификация. 2. Упражняване на авторски надзор. 3. Изпълнение на СМР. Изпълнението на СМР се извършва


Строителство на ВиК мрежа

Настоящата обществена поръчката по обособена позиция № 1 Индикативни стойности на ВиК мрежата, която трябва да бъде изградена: • Изграждане на битова канализационна мрежа с обща дължина 13,559 км.; • Изграждане на КПС– 1 бр; • Изграждане на напорен тръбопровод от КПС до съществуващ гравитачен колектор към ПСОВ Плевен с обща дължина 4,636 км.; •

СМР по енергийна ефективност

„Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков“, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна

Строителство на кръгово и улица

т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на строително-монтажни работи за „Реконструкция на улица „Хан Пресиян“ от ос. т. 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера) до ос. т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос. т. 630 (кръстовище с републикански път III-337 Пещера – Брацигово) и реконструкция на ул.