Търгове

Ремонт на благоустройствена инфраструктура

Строителни и ремонтни работи на обекти от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на общинската собственост на територията на община Раднево по следните обособени позиции: – Обособена позиция № 1: Направа водомерни шахти в с. Тополяне – Обособена позиция № 2: Подмяна плочки – площад с. Знаменосец – Обособена позиция № 3: Текущ ремонт на

СМР на общинска сграда

В предмета на обществената поръчка са включени следните основни видове дейности:Изработване на инвестиционен проект (фаза – Работен проект),изпълнение на СМР и упражняване на Авторски надзор по време на строителството на общинската административна сграда, находяща се в гр.Тутракан,ул.“Трансмариска“ №31. Всичко за обществената поръчка

Основен ремонт на подлез

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Основен ремонт „Подлез при Централна поща” – транспортен възел на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” – бул. „Княгина Мария Луиза” – ул. „Гладстон”, който включва следните съоръжения: • Съоръжение на бул. „Цар Борис III Обединител“ над бул. „Кн. Мария Луиза“; • Съоръжение пред Централна поща; • Съоръжение над ул.


Саниране на жилищни сгради

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на одобрени за финансиране по Програмата многофамилни жилищни сгради находящи се в гр.Видин по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „гр.Видин, община Видин, ж.к„Вида” блок 3“ Обособена позиция № 2 – „гр.Видин,

Строителство на ВиК мрежа

Настоящата обществена поръчката по обособена позиция № 1 Индикативни стойности на ВиК мрежата, която трябва да бъде изградена: • Изграждане на битова канализационна мрежа с обща дължина 13,559 км.; • Изграждане на КПС– 1 бр; • Изграждане на напорен тръбопровод от КПС до съществуващ гравитачен колектор към ПСОВ Плевен с обща дължина 4,636 км.; •

Строителство на пътна инфраструктура

При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Добрич съгласно Техническа спецификация . Всичко за обществената поръчка


Ремонт на детска градина

Предмет на настоящата поръчка е ремонт на ДГ „Мара Балева“, намиращо се в УПИ I, кв.62 по регулационния план на гр. Искър. Ремонтът предвижда заздравяване на подовете на част от първи етаж чрез допълнителни армирани замазки и нови ограждащи зидове с дограма на три броя тераси на първи етаж. Целите на ремонта са свързани с

Ремонт на общински сгради

СМР се осъществяват в сгради и съоръжения, собственост на Община Тутракан, които се намират на територията на Общината – в град Тутракан и другите населени места от Общината. Повечето обекти подлежащи на СМР са от I група, IV категория по смисъла на чл. 137от ЗУТ. Строителството обхваща изпълнение на текущи ремонти на сгради и съоръжения,

СМР по енергийна ефективност

1. Обособена позиция 1: Предвижда се: подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под на сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон“, бл. 45; 2. Обособена позиция 2: Предвижда се: подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив,