Търгове

СМР на спортна зала

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство и включва следните дейности: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обект: „Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов”, част от УПИ I-за училища от кв. 16-нов по плана на ПУП-ПУР с УЗ на

Ремонт на Център за върхови постижения

Предметът на обществената поръчка е изпълнение на един обект, което включва проектиране, извършване на строително – монтажни работи по одобрен проект и упражняване на авторски надзор в хода на строителството с цел изграждането на Център за върхови постижения – Русе. Съществуващата сграда с идентификатор 63427.1.232.64, находяща се в ПИ с идентификатор 63427.1.232, кв. „Възраждане“, гр.

Строителство на център за деца с увреждания

Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.9 и във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка. Предмет на настоящата поръчка е


СМР по енергийна ефективност

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши необходимото строителство, за да се постигне основната цел на проекта, а именно повишаване на енергийната ефективност в Административна сграда за обществено обслужване – град Поморие. Всичко за обществената поръчка

Изграждане на оптична кабелна мрежа

Предмет на настоящата поръчка включва 3 обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София – Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1 от строежа. Обособена позиция 2: Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2

Ремонт на общински улици

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1, б.”а“ от ЗОП с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и


Строителство на АМ Струма

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно от км 375+860?376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна

Основен ремонт на улична мрежа

Предмета на поръчката включва възстановяване и подобряване на част от съществуващата пътна и тротоарна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците, и удължаване на експлоатационния живот на улиците и тротоарите. Строително монтажните работи се извършват по конкретно възлагане от Възложителя за определен/и участък/ци. Всичко

Строителство на комплекс за социални услуги

Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“, предл. второ от Закона за обществените поръчки. Цел на настоящата поръчка е избор на изпълнител, който ще извърши проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства.


placeholder