Търгове

Строителен надзор и монтаж на асансьори

Предметът на обществената поръчка е „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на асансьори в СГКК-София, СГКК-Силистра и СГКК-Ловеч и осъществяване на строителен надзор” по шест обособени позиции и има за обект изпълнение на строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и на свързаните с

Строителство на път „Мездра – Ботевград“

Предмет на обществ. поръчка (ОП) е „Опр. на изпълнител за доп. проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“.Целта на ОП е: -Проверка и актуализация на Техн. проект (ТП) в рамките на Лот 2 в съотв. с изискв. на Наредба № РД-02-20-19 от 2011

Строителство на Софийски околовръстен път

Целта на настоящата обществена поръчка е изработване на технически проект и строителство на Софийски околовръстен път от км 35+260 до км 41+340, което ще доведе до разширение и модернизиране на участъка.В изпълнение на дейностите е необходимо да се изготвят Технически проект, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък,


Строителство на образователна инфраструктура

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство по две обособени позиции и извършване на СМР по три обособени позиции във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, административен договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Строителство по АМ „Струма“ Лот 4

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Разрушаване на етапна връзка на път I-1 (Е-79) при км 424+100 на АМ „Струма“ Лот 4 и превключване на движението към Лот 3.3 на АМ „Струма“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е осигуряване на безпроблемно преминаване на движещите се пътнически и товарни автомобили по цялото трасе на

Ремонт на площад „централен“ в Пловдив

Във връзка с постъпила жалба срещу Разяснение с изх.№ 17Ф9125(1)/ 24.01.2018 г. на Възложителя по обществената поръчка, регистрирана в КЗК под № ВХР-266-02.02.2018 г., в която се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, Възложителят е качил в Профила на купувача съобщение по чл.203 от ЗОП за спиране на процедурата. От 23.02.2018


Строителство на велосипедна алея

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработване на идеен и технически инвестиционен проект и изпълнение на СМР за строителство на велосипедна алея и асфалтиране на тротоарите по протежението на бул.“Кукленско шосе“, в участъка от ул.“Даме Груев“ до землищна граница на община Пловдив и изработването на технологичен проект и изпълнение на СМР за рехабилитация на пътното

СМР на общинска пътна мрежа

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР за реализиране на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец – общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – м. Водопада“, по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция

Реконструкция на водопровод

Предметът на настоящата обществена поръчка „Реконструкция на водопровод, канализация и сградни отклонения по улици на територията на град Лом“ е реконструкция на водопроводната мрежа с прилежащите СВО, реконструкция на канализационната мрежа с прилежащите СКО по улици в централната част на град Лом с най-компрометираните мрежи в града. С тази подмяна се цели предотвратяване на честите