Търгове

Строителство на сграда

Допълващото застрояване: пристройка на един етаж (Н до 3,60 м) към съществуващи едноетажни сгради, предмет на процедурата за инженеринг по Закона за обществените поръчки (ЗОП), се изгражда с цел разширение дейността на „Оперативния дежурен център и видеонаблюдение“ на Столична община. Упражняване на авторски надзор на обекта. Всичко за обществената поръчка

Механизирано подновяване на железен път

Поръчката включва изпълнението на следните дейности: •изготвяне на раб.проект •изпълнение на СМР,съгл.одобрения от Експертен технически съвет на възлож. раб.проект Основни ремонтни дейности: -Демонтаж на стар и полагане на нов железен път -Пресяване на баластова призма -Баластиране и нивелации -СМР по съществуващи съоръжения:малки съоръжения-водостоци,жп прелез на км 90+610,мост на км 89+290 -Направа на безнаставов релсов път

Строителство на подлез

В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се изгради подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен


Строителство на пътища

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции“. Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции

Рехабилитация на водопроводна мрежа

Предметът на настоящата обществена поръчка е проектиране, упражняване на авторски надзор, строителство и рехабилитация на външна водопроводна мрежа на I-ви участък, на пристанищен терминал Русе-запад. Всичко за обществената поръчка

СМР на зала „Балканиада”

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект”, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването на съответната сграда и прилежащото дворно пространство, съгласно обема и обхвата, регламентирани в Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на


Строеж на газопреносната инфраструктура

Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея. Всичко

СМР по енергийна ефективност

Инженеринг – обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Харманли, на адрес: бул.България“ № 20, блок 117, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. Всичко за обществената поръчка

Ремонт на републикански път

Обект на настоящата обществена поръчка е осъществяване на строителство. Целта е да бъде извършен основен ремонт и изграждане на тротоарни и паважни настилки за територията на с. Рибарица, Община Тетевен, като съпътстващи дейности при осъществяване на „Основен ремонт на републикански път ІІІ-358 (Троян-Кърнаре)-Шипково-Рибарица-Тетевен-Гложене-Ябланица-Добревци-(Роман-Златна Панега) – участък от община Тетевен“, съгласно правомощията и задълженията на Община


placeholder