Търгове

СМР на две сгради

Изпълнение на СМР по две обособени позиции: ОП1 – „Обновяване на склад и експедиторско помещение – умивалня в Домашен социален патронаж”; ОП2 – „Частичен ремонт на санитарни възли в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след влизане в сила

СМР по станция за рециклиране

„Пълен инженеринг -проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение“ Всичко за обществената поръчка

Ремонт на улици и тунели в София

Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели по обособени позиции: Обособена позиция №1: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на бул. „Пенчо Славейков“ от ул. „Цар Асен“ до бул. „Ген. Едуард И. Тотлебен“ Обособена позиция №2: Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация на Транспортен тунел под НДК, район „Триадица“. Обособена позиция №3:


СМР по детски градини

Настоящата обществена поръчка обхваща – проектиране – изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, изпълнение на строителство – реконструкция и обновяване на сградите на 5 (пет) детски градини в гр. Разград, рехабилитация и оборудване на дворното пространство, въз основа на одобрения инвестиционен проект и извършване на авторски надзор по врме на строително – монтажните

Основна реконструкция на пешеходна зона

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Обектът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР в съответствие с изготвен, съгласуван и одобрен работен проект, по следните части:

Ремонт на помещения на ГПУ Средец

Обект на обществената поръчка е строителство – изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Ремонт и модернизация на помещения на ГПУ Средец”. Предвижда се изпълнение на СМР по части “Архитектура и строителство”, “Електро” и “ОВК” на обект „Ремонт и модернизация на помещения на ГПУ Средец”, в изпълнение на споразумение № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 – Подкрепа на усилията


СМР на водопроводна мрежа

Предмета на поръчката включва строително монтажни работи (СМР), във връзка цялостна реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на територията на с. Главан, община Гълъбово с обща дължина 27 839 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.

Модернизация на път

Целта на настоящата процедура е изработване на технически проект и строителство, на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” в участъка от км 1+000 до км 15+500 да се изгради привързване (етапна връзка) от габарит 25,5 м към съществуващият габарит на пътя 7,50

Строителство на междуградски път

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде разработен Технически проект и да се модернизират и приведат към магистрален габарит 16.9472 км от път І-8 в направлението „Калотина — п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20, без да се излиза от одобрения парцеларен план. Предвидената модернизация на участъка ще увеличи капацитета на пътя и