Търгове

СМР по енергийна ефективност

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции съгласно Техническа спецификация Всичко за обществената поръчка

Строителство на анаеробна инсталация

В рамките на настаящятя поръчка се предвижда да се проектира и изгради анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 30 652т/год., което представлява: 65 % от всички генерирани хранителни отпадъци на територията на РСУО Бургас, 25 % от всички генерирани зелени отпадъци, 6 % от всички генерирани отпадъци от хартия и картон и 4% от

Строителство на компостираща инсталация

Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. Всичко за обществената поръчка


Изграждане на светофарни уредби

„Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. “Ал. Стамболийски“ в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 „София-Бургас“ км. 486+082; Обособена позиция № 2 „Светофарна уредба на кръстовище ул. „Цар Симеон I“ и ул.

СМР по сграда на Министерство на отбраната

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в УПИ

Строителство на център за хора с деменция

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ на обект „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ в урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Петко Стайнов“ 7, имот с идентификатор 10135.3513.148.24 съгласно Техническа спецификация Всичко за обществената


Закриване и рекултивация на старо депо за отпадъци

Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител на закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци. Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши СМР по закриване и рекултивация на съществуващо

СМР по енергийна ефективност

Предметът на обществената поръчка е „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“, по седем обособени позиции, подробно индивидуализирани в Раздел II.2.

Строителство на Център за обществена подкрепа

В рамките на настоящата обществена поръчка избраният изпълнител трябва да изготви инвестиционен проект (ИП), във фаза работен проект по следните части „Архитектура“, „Конструкции“, „Електрическа“, част „ВиК“, „ОВК“, „Газоснабдяване“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, част „ПБЗ“, част ПУСО, като осигури лица, които по време на строителството да изпълняват авторски надзор по същите части на ИП. Участникът следва


placeholder