Търгове

СМР на общински пътища

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП е изпълнение на строителство с предмет: Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”. В съответствие с чл. 48, ал.

Строителство на детска площадка

Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция и модернизация на спортна площадка, изграждане на детска площадка и благоустрояване на междублоково пространство в кв. 117 по плана на гр. Нови пазар в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на

Ремонт на кръстовище

Съществуващото кръстовище е на км 48+728 на път Н-64. Намира се на около 600 м от ПВ „Труд“ на АМ ‚,Тракия“. Терена е равнинен. Път ІІ-64 е реконструиран през м. септември 2010 г. Действащото пътно кръстовище не обслужва посоката Пловдив-Строево. движението по посока Пловдив – Строево – Г. Чардак се осъществява през кръстовището при км


Строителство по пречиствателна станция

Предмет на обществената поръчка е реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив – инженеринг в рамките на проект „Интегриран проект за водите на гр.Пловдив”, по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”, и включва: Изготвяне на Техн. и Раб.проект на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив –

Модернизация на железопътен участък

Модернизацията на жп участък Костенец–Септември включва дейности:1.Проектиране:работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект;технически и работен проект за сигнализация и телекомуникации.2.Строителство:железен път, осигуряване на проектна скорост на железен път 160km/h за пътнически и 120km/h за товарни влакове, тип релси 60Е1, земно платно, нови съоръжения на контактната мрежа, външно електро-захранване и осветление, маршрутно-компютърни централизации

СМР по електрическата мрежа на Народното събрание

Подробно описание на видовете работи, изискванията към влаганите материали и начина на изпълнение, както и количествата СМР – предмет на поръчката, са дадени в Техническа спецификация (Приложение № 3.1), Количествена сметка (Приложение № 3.2), Техническа спецификация на основните материали (Приложение № 3.3), както и в одобрения инвестиционен проект. Строежът е трета група, трета категория съгласно


Ремонт на пътища в община Дулово

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство. Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително- ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Дулово. Отчитайки спецификата на обществената

Строителство на пътна и улична мрежа

Обхват и основни параметри на обществената поръчка: При изпълнение на поръчката следва да се извърши : Текущ ремонт и Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на: пътна и улична мрежа – общинската пътна и улична мрежа, участъци от републиканските пътища, преминаващи през Община Вълчи дол и съседни общини, при наличие на споразумение; пътни съоръжения – мостове,

Реконструкция на улична мрежа в община Искър

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител за извършване на СМР за „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.Настоящата обществена поръчка се финансира подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване