Търгове

Реконструкция на обща Пречиствателна станция

Предвидената реконструкция и модернизация на ПСОВ – Плевен включва: ?Проектиране:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза РП, съгласуване и получаване на всички необходими разрешителни. ?Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Плевен в т.ч.: Подготовка на площадката; Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до новоизградените съоръжения; Изграждане на нови съоръжения където е необходимо; Реконструкция и модернизация на съществуващи

Строителство на детска градина

При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство на на нова сграда към ЦДГ „Карамфилче“ в УПИ VII 312- „ за детска градина“, кв.17, по плана на 25-ти м.р. на територията гр. Варна съгласно техническата спецификация и изработен технически проект и влязло в сила РС №41/12.04.2016г., а именно:Изграждане на нова сграда на два надземни

СМР по енергийна ефективност

В предмета на обществената поръчка са вкл. следните основни видове дейности по отношение на сграда на Общинска и Областна администрация Перник, гр. Перник, находяща се в гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ 1А: 1. Разработване на инвестиционен проект (фаза – Работен проект); 2. Изпълнение на СМР; 3. Упражняване на авторски надзор по време на СМР


СМР по инфраструктура на агенция „Митници“

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: а) изпълнение на строителство, включващо: а.1) текущи ремонти по смисъла на § 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията на сгради, постройките, съоръженията и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП;

Основен ремонт на улична мрежа

Възлагането на обществената поръчка е с цел извършване на СМР за изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция уличната мрежа на територията на град Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности за изграждане на отделните строежи: Подготвителни работи Бордюри и тротоари – доставка и монтаж на различни видове

Строителство на тунел

Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ „София-Кулата“ с дължината – 343 м. Движението в тунела се осъществява двупосочно в едно платно с две ленти за движение. Ширина на настилката – 8,5м.; Височинен габарит – в регулата – 4,5м.; в средата-5,4 м.; Ширина


Основен ремонт на улична мрежа

Възлагането на обществената поръчка е с цел извършване на СМР за изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция уличната мрежа на територията на град Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности за изграждане на отделните строежи: ? Подготвителни работи ? Бордюри и тротоари – доставка и монтаж на

Строителство на система за осветление

Работно проектиране и извършване на СМР -Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект и авторски надзор по време на строителството на обекта предмет на настоящата обществена поръчка и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление за гр.Созопол, гр.Черноморец и други населени места

Ремонт на училище

Предметът на обществената поръчка обхваща изпълнението на „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, газоснабдяване, ОВ и вертикална планировка на бл. А, бл. Б и бл. Д на СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла“. Всичко за обществената поръчка