Търгове

Строителство на пътища в област Бургас

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните

Ремонт на железопътната линия Пловдив – Бургас

Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, подетапи и участъци в зависимост от това дали се изискват или не се изискват процедури по отчуждения, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж: ЕТАП II: Строителство ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка

Ремонт на пътища

Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1, б.”а“ от ЗОП с предмет: : „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/


СМР на общинска пътна мрежа

Предмета на поръчката обхваща строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация и реконструкция на пътна мрежа на територията на Община Ивайловград с обща приблизителна дължина 10 087 л.м. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на

Строителство на нов болничен корпус

Изграждане на нова сграда в западна посока свързана с Корпус В посредством топла връзка. Автомобилният достъп до новият обект да се осъществява по изградената асфалтова площадка откъм север. Предвижда се дейности по СМР за обект да бъдат разделени на два етапа – Етап 1 с прогнозна стойност 3 897 491,60 лева без ДДС и Етап

Реконструкция на водопроводна мрежа

Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Помощник /11 броя улици/“, община Гълъбово, област Стара Загора“ Предмет на настоящата обществена поръчка е строително – монтажни работи (СМР) за реконструкцията на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Помощник с обща дължина 2988 метра. Реконструкцията включва подмяна на съществуващатата водопроводна мрежа от


Инженеринг на ГПСОВ и външна инфраструктура

В предмета на настоящата поръчка са включени: ?Инженеринг на ГПСОВ и външна инфраструктура до ГПСОВ, в т.ч. изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала; ?Инженеринг за доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа и довеждащи колектори до ГПСОВ (тласкатели и гравитачен довеждащ колектор

Строителство на канализация

Строежът е ІІ-ра категория по смисъла на чл.4,ал.2,т.2 и т.3 от НАРЕДБА №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.Дейности по ОП1:Водоснабдителна мрежа,Битова канализационна мрежа,Дъждовна канализационна мрежа,КПС1,КПС2,Канализационен тласкател 1 и 2.Дейности по ОП2:Предвижда се изграждане на 2 етапа.ЛПОВ 1 е с капацитет 1500ЕЖ. Имотът е с обща площ 4 217 m2= 4.217 dca, от които

Основен ремонт на склад

Проектиране, авторски надзор и строителство, на обект: „Основен ремонт на склад в складова база, находяща се в землищата на селата Войсил и Бенковски, област Пловдив Всичко за обществената поръчка


placeholder