Търгове

Саниране на блокове в София

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възрзаждане“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. “Зона

Строителство на алеи и улици в лесопарк

Обект на поръчката: строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП Предмет на поръчката, количество и/или обем:По Обособена позиция № 1: При изпълнение на строително монтажните работи Изпълнителя на поръчката следва да извърши следното: Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк „Славеева река“. Общата площ на имота на

СМР на училища в Ямбол

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработят работни проекти, да се изпълнят необходимите строително-монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол” за обект СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол и Проект „Комплексни мерки за обновяване


СМР по жилищни сгради

Изпълнение на СМР, осъществяване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район Триадица за 3 многофамилни жилищни сгради по общо девет обособени позиции. Чрез обществената поръчка ще се извърши обновяване на многофамилни жилищни сгради за да се

Строителство по училища и детски градини

Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение

СМР по енергийна ефективност

Избор на изпълнители за извършване на СМР, строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на Столична община, район „Надежда“ , бл.403“, разделена на обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни дейности, за сграда с административен адрес гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда4“, бл.403“. 2. Обособена


Строителство на държавно предприятие

Продължава от раздел II.1.1 … и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, в съответствие с нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”Възложителят предвижда, в рамките на четири години, считано от сключване на рамковото споразумение, възлагането на следните дейности:СМР за извършване на текущи ремонти на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения,

СМР по жилищни сгради

Изпълнение строително-монтажни работи за Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4“ т.1 изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Обобщената количествено – стойностната сметка СМР; т.2 действителните

Саниране на блокове във Велико Търново

Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново на четири обособени позиции. Чрез обществената поръчка ще се извърши обновяване на многофамилни жилищни сгради, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за