Търгове

Строителство на пътища

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на Обособена позиция № 1 – Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна и на Обособена позиция № 2 – Лот 30 Път ІІІ-208 Дъскотна – Айтос от км 65+933

Ремонт на културен център

Целта на обществената поръчка е подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта, както и осъществяването на ново строителство осъществено с качествени строително монтажни работи. Сградата се намира в централната част на града, на кръстовището на бул. „Митрополит Методий Кусев“ и ул.“Генерал Гурко“. Въведена е експлоатация през 1935 г. Основният вход на сградата е на запад и

СМР на улична мрежа

Описание на обектите: Реконструкция и благоустрояване на улица от осова точка 82, 117, 115, 106, 102, 99 до осова точка 209, по регулационния план на кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря Реконструкция и рехабилитация на ул. Антон Иванов и Илин Паунов от км 0+000 до км 0+420 Реконструкция и рехабилитация на ул. Антон Иванов


Реконструкция на общински път

Класическа рехабилитация – за участъците в открит път и в населените места – с.Нова Попина и с.Искра; Реконструкция “Студено рециклиране“ – за участъка от км 5+636 до км 9+674.66; Предварителни ремонти – запълване на единични пукнатини, студено фрезоване на съществуваща деформирана асфалтова настилка и възстановяване до съществуващо ниво с асфалтова смес, запълване на дупки; Банкети;

Подмяна на преносен газопровод

Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово”” Строеж: Етап 3 „Преносен газопровод от КВ „Батулци” до КВ “Калугерово”” Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация. Всичко за обществената поръчка

Саниране на блокове

Предметът на настоящата поръчка е „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 10 обособени позиции” Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните: 1. Разработване на инвестиционен проект, включително


Рехабилитация на общински път

Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“а“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка. Предмет на настоящата поръчка

Енергийна ефективност на жилищна сграда

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилнa жилищнa сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/ 02.02.2015г. – инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: бл. 103, ж.к. „Младост 1“, гр. София,

СМР по административна сграда

Предметът на обществената поръчка включва изготвяне на технически инвестиционен проект, извършване на строително-монтажни работи по изготвения в хода на поръчката технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД в поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44