Търгове

СМР по жилищна сграда

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: 1. Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционен проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; 2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 3. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и

Ремонт на улична мрежа в Лом

Предметът на поръчката е основен ремонт, възстановяване и подобряване на част от съществуващата пътна и тротоарна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците, и удължаване на експлоатационния живот на улиците и тротоарите на територията на Община Лом В зависимост от необходимостта, изпълнението включва: възстановяване

Изграждане на опорна стена

Изработване на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Обхватът, предметът на поръчката, както и изискванията са определени в техническата спецификация. Всичко за обществената поръчка


СМР по инфраструктура

Предметът на обществената поръчка е Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно – изследователска инфраструктура, чрез преустройство, модернизация, разширение и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда „Вивариум“ с идентификатор 83510.664.514.13 и сграда „Оранжерия“ с идентификатор 83510.664.514.14, за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по

Строителство на компостираща станция

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново”. Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза

СМР по детска градина

Предметът на настоящата обществена поръчка включва строителство – цялостно изграждане на нов корпус, представляващ пристройка- разширение към Детска градина №20 и преустройство и реконструкция на съществуващата сграда на детското заведение. Пълното описание, обхвата, както и условията и изискванията за изпълнението на дейностите от предмета на възлагане, са подробно разписани в Документация, одобрена от Възложителя, одобрения


Ремонт на сгради на МРРБ

Ремонт и поддръжка на сградите предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена. Чрез възлагателни писма Възложителят възлага конкретно изпълнение на строително-монтажни работи/ СМР/ по ремонта и поддръжката на сградите предоставени за ползване и управление наМРРБ, в това число и на териториалните

Строителство на сграда

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление „води“ и „отпадъци“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019. Избраният изпълнител следва да ивърши изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на

Ремонт на жп мрежа

Обществената поръчка обхваща следните етапи, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж; ЕТАП II: Строителство; ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост. Всичко за обществената поръчка


research symptoms