Търгове

Строителство на многофамилна жилищна сграда

Настоящата обществена поръчка се обявява с цел избор на изпълнител – строител, за изграждането на Многофамилна жилищна сграда с 50 бр. социални жилища и 1 бр. жилище за хора в неравностойно положение“ в УПИ І кв.352 б гр. Шумен. Проектираната сграда е разположена съгласно визата за проектиране на 6,00 м. от обслужващ паркинг от север

Доизграждане на водопроводна мрежа

Продължава от Раздел II.1.1. „Наименование“ …. от ниската зона на водопроводната мрежа на град Златица, община Златица“. Предметът на поръчката e инженеринг-изготвяне на работен проект и строително монтажни работи (СМР), във връзка с реконструкцията на главни и второстепенни клонове и необходимите съоръжения от ниската зона на водопроводната мрежа на гр. Златица, община Златица и упражняване

СМР по противообледенителна система

Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б „а“ ЗОП – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи по приложение № 1 от ЗОП, група 45.3, клас 45.31. Сградата, за която следва да се изпълни инженеринга съответства на строеж: четвърта категория. Предметът на поръчката включва следните дейности: •Изготвяне


Енергийна ефективност на жилищни сгради

Определеният за изпълнител следва да изготви работен проект, да осъществява авторски надзор по време на строителството и да изпълни строително-монтажни работи (СМР) на съответния обект, съгласно посочените в техническа спецификация изисквания. Всичко за обществената поръчка

Ремонт на приют за бездомни кучета

Обект: Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата за приют за безстопанствени кучета- Етапно I + II“, с. Могила. Дейност 1- проектиране: Проектът следва да бъде изготвен етапно: Етап I – Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване на 50 броя кучета. Етап II – Да се разработи работен проект за

Ремонт на учебен център

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършването на довършителни ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северозападен регион и изграждане на учебно тренировъчен комплекс, за подготовката на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, и намаляването на последиците от


Строителство на комплекс за социални грижи

Основната цел на проекта е осигуряване на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно – създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората

Изграждане на подпорни стени

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обекти: „Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща на кв.12, с.Копиловци, община Георги Дамяново“, „Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.20, с.Копиловци, община Георги Дамяново“, „Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.28, с.Копиловци, община Георги Дамяново“ и „Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща

Строителство на пешеходен надлез

1.„Проектиране, авторски надзор и строителство на „Съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. “Менделеев“ /бул.Асеновградско шосе/ в ПИ 56784.540.1063, УПИ V-524,1527, етажен гараж, спортна зала, кв.1 по плана на ж.к. Тракия – 2 част и УПИ IV-550, общ. обсл. функции, кв.4 по плана на ВСИ-МО, гр. Пловдив“. Видовете дейности са изчерпателно описани по вид и


placeholder