Търгове

Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците

Предметът на обществената поръчка е: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово

Енергийна ефективност на сгради

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-район „Витоша“, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18 от 02.02.2015 г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к.

Строителство на тротоар

Проектиране и изпълнение на строителство за укрепване на тротоар на ул. „Централна“ в с. Казачево, общ. Ловеч при УПИ XVIII-195, кв. 23 и свързаните с това дейности: -изработване на инвестиционен проект, съгласно Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните поректи; -упражняване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ; -изпълнение на СМР (временна


Проектиране и строителство на горски пътища

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ С ПРЕДМЕТ:„Проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях за нуждите на „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН“ Всичко за обществената поръчка

Строителство на път

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 27 и Лот 28 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции. Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от двете обособени позиции и да се сключат договори за тяхното

СМР по полицейско управление

Извършване на СМР на 3 (три) броя сгради, включваща 2 (два) броя административни сгради и 1 (един) брой склад за боеприпаси, предоставени за управление на Главна дирекция „Национална полиция”, за нуждите на ЗЖУ -Кърджали при дирекция „Жандармерия”, на адреси: гр. Кърджали, ул. „Осми март” № 53 и гр. Хасково, ул. „Антим I” № 11. Описание


Търсят изпълнител за ремонт на пътя Дупница – Самоков

Търсят изпълнител за ремонт на пътя Дупница – Самоков

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 32,5 км от път IІ-62 Дупница – Клисура – Самоков. Проектите са лот 27 и лот 28 от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Пътят Дупница – Самоков преминава през областите Кюстендил и София. Той свързва ГКПП „Гюешево“ с АМ „Струма“, първокласния

Отводняване на ЖП подлез

Реализацията на техническия проект има за цел да даде решение за подобряване отвеждането на атмосферните води от уличните платна и тротоарите на бул.„Липник” в отсечката от кръстовището с ул.„Дебър”/вход изход магазини „Практикер” и „Кауфланд”/до/срещу/ ул.„Мъглиж”. Целта на техническия проект е да предложи подобряване отвеждането на повърхностните атмосферни води от обхванатата територия, като се използват съвременни

СМР по сграда на МВР

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.””. Обществената поръчка обхваща