Търгове

Строителство по училище

Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор за изпълнение на проект „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0180-C01 за обект ОУ „Хр. Ботев“ Всичко за обществената поръчка

Проектиране и СМР на канализация

Обособена позиция №1: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица”. 1. Проектиране на канализационно отклонение с 3 броя сградни отклонения, между ул. „Хризантема“ и ул. „Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 (между кв.157 и кв.158 по

Строителство и драгиране в река Дунав

Настоящата обществена поръчка е за строителство и представлява извършване на текущо драгиране (изкоп под вода) в най-критични участъци за възстановяване на проектни дълбочини по фарватера според препоръките на Дунавската комисия в общия българо-румънски участък на река Дунав от ркм 610 (гр. Сомовит) до ркм 374.100 (гр. Силистра), транспортиране и депониране на драгираните маси, обратно в


Саниране на блокове в София

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Възрзаждане“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес: гр. София, район „Възраждане“, ж.к. “Зона

Строителство на алеи и улици в лесопарк

Обект на поръчката: строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП Предмет на поръчката, количество и/или обем:По Обособена позиция № 1: При изпълнение на строително монтажните работи Изпълнителя на поръчката следва да извърши следното: Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк „Славеева река“. Общата площ на имота на

СМР на училища в Ямбол

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработят работни проекти, да се изпълнят необходимите строително-монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол” за обект СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол и Проект „Комплексни мерки за обновяване


СМР по жилищни сгради

Изпълнение на СМР, осъществяване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на район Триадица за 3 многофамилни жилищни сгради по общо девет обособени позиции. Чрез обществената поръчка ще се извърши обновяване на многофамилни жилищни сгради за да се

Строителство по училища и детски градини

Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение

СМР по енергийна ефективност

Избор на изпълнители за извършване на СМР, строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на Столична община, район „Надежда“ , бл.403“, разделена на обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни дейности, за сграда с административен адрес гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда4“, бл.403“. 2. Обособена