Търгове

Пътно строителство в Панагюрище

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителство за обект: „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище” (инженеринг). В обхвата на проекта са включени части от 12 (дванадесет) улици в град Панагюрище, както следва: улица „Райна Княгиня”, лица „Стоил Финджеков”, улица „Искрьо Мачев”, улица „Орчо Войвода”, улица „Петър Горанов” ,

Строителство по блокове

1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно: а) изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Обобщената количествено –

СМР по детски комплекс

Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс“ на община Пещера Всичко за обществената поръчка


Ремонт на пожарна

Настоящата общ. поръчка е обявена и се финансира в резултат на сключения Адм. договор № РД-02-37-6 от 04.01.2017 година, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Гл. дирекция „Градско и регионално развитие” и Община Провадия за реализиране на BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на

Ремонт на учебни сгради

Обектите са: Сграда с идентификатор 61813.763.2.1 (учебна сграда) и сграда с идентификатор 61813.763.2.3 (общежитие). Изпълнението на поръчката включва следните дейности: 1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2.Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/

Саниране на жилищни сгради

Поръчката се финансира със средства по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по ОПРР 2014 – 2020 година, която е насочена към подобряване на енерг. ефективност на обществените и жилищни сгради. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор


СМР и авторски надзор

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител/изпълнители, които да разработят инвестиционни проекти във фаза технически проекти, да извършат СМР и да осъществят авторски надзор по време на строителството за пет обособени позиции по проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ на Община Варна по процедура BG16RFOP001-1.002. Всичко за обществената поръчка

СМР по жилищни сгради

Избраният Изпълнител ще изпълни строително-монтажни работи на жилищни сгради, включващи най-общо описаните по-долу дейности: 1. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга. 2. Изпълнение на Непредвидени работи, които са видове и/или количества работи, които не са включени в инвестиционния проект и Количествено – стойностната сметка; 3. Доставка и влагане в

Строителство на учебен корпус

Предвижда се изграждането на нов учебен корпус за целите на Национална художествена академия – гр. София. Планираните дейности предвиждат изграждането на 5-етажна сграда с 16 ателиета, 4 лекционни зали и библиотека, съгласно изготвения Инвестиционен проект – Приложение № 1.1 от документацията за обществената поръчка.Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от