Търгове

Строителство на кръгово кръстовище

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 „София-Бургас” и подходи към два броя локални платна”. Целта на обществената поръчка, е да бъде определен изпълнител за изграждането на кръгово кръстовище на републикански Път I-6 „София-Бургас“ и подходи към два броя локални платна, с

Строителство на горски пътища

Продължава от раздел II.1.1 .държавно предприятие, включващо: 1. проектиране, авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях; 2. проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища, и 3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения вкл. изграждане/основен ремонт на други по смисъла на чл.

Модернизация на пречиствателна станция

Обектът на настоящата обществена поръчката е осъществяване пълен инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на реконструкцията, разширението и модернизацията на Пречиствателна станция за отпадъчни води Китен. Проектирането на ПСОВ ще се извършва в съответствие с техническите


Саниране на детска градина

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство и доставка и монтаж на отоплителна инсталация и водноотоплителна инсталация и котелно с водогреен котел на твърдо гориво.Предмет на настоящата обществена поръчка e строително-ремонти работи за саниране на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река, община Върбица, в обем и количества , съгласно приложената документация и технически спецификации. Всичко за

СМР по обновяване центъра на Ямбол

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на градската среда на Община Ямбол по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Част от площадно пространство на площад „Oсвобождение – пешеходна зона и зелени площи; Обособена позиция № 2: Пешеходна улица „Г.С. Раковски“ между

Подмяна кабели на ЧЕЗ

„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци“ – елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110 kV на град София“, реф. № PPС 17-041. Всичко за обществената поръчка  


Строителство на улици и паркинг

Извършване на дейности по строителство на улици от о.т.504 – о.т. 574 – о .т. 551; от о.т. 506 – о.т.575 – о.т.549 и от о.т. 574 – о.т.575, обслужващи имоти, попадащи в обхвата на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, находящи се в ПЗ „Север“ на гр. Бургас и обособяване на паркоместа в

СМР на жилищни сгради

ОП1„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – Ж.К. „Оптико електрон-I“ бл.6“;ОП2„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда –

Строителство на тренировъчна база

„Изпълнение на инженеринг за обект „Тренировъчна база“ в с. Падеш“ Инвестиционното предложение обхваща изграждането на тренировъчна база в УПИ I219, кв. 17 по плана на с. Падеш, община Благоевград. Застроително-регулационният план (ЗРП) на село Падеш е одобрен със Заповед № 268/13.08.1985 г. на Председателя на Общински народен съвет. Със Заповед № 729/31.05.2016г. на Кмета на