Търгове

СМР на социални жилища

Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие

Строителство на центрове за грижа за лица с психични разстройства

В настоящата обществена поръчка се предвижда извършва проектиране, ново строителство и авторски надзор на 4бр. центрове за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР) с капацитет 15 души, вкл. вертикална планировка. Четирите сгради ще бъдат построени на терен публична общинска собственост в УПИ I, кв. 24 в регулационните граници на с. Каменица, чието местоположение е

Енергийна ефективност на общинска сграда

Предметът включва: – изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност за Център за работа с деца на улицата. . Инвестиционният проект да бъде изготвен във фаза — „Технически проект”. Участникът следва да осигури проектанти по всички части необходими за изготвяне на инвестиционния проект. – изпълнение на СМР –


Ремонт на улици в Пампорово

„Изпълнение на инженеринг на обект: Благоустрояване на улична мрежа в к.к. Пампорово, община Чепеларе, област Смолян. Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности: • Дейност 1: Изготвяне на технически проект по всички части; • Дейност 2: Изпълнение на СМР. Всичко за обществената поръчка

СМР по улчината мрежа на Варна

1.Текущ ремонт и рехабилитация на : -пътна и улична мрежа- общинската пътна и улична мрежа, участъци от републиканските пътища преминаващи през Община Варна, и съседни общини при наличие на споразумение ;- пътни съоръжения-мостове, пасарелки, водостоци, пешеходни и автомобилни подлези и надлези, и други съобразно предмета на настоящата поръчка;- паркове,алейна мрежа и тротоари ;-елементи на техническата

Строителство на кръгово кръстовище

Проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ“ Обектът е в рамките на проект с: Водещ бенефициент: Община Гюргево Име: Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ –


Изпълнение на СМР в Технически университет – София

Предметът на обществената поръчка включва проектиране за вътрешен ремонт във фаза „Технически проект“ за извършване на строително-монтажни работи във фоайето на Втори корпус за обособяване на 2 помещения за управление и наблюдение на трафични параметри, като се изградят преградни стени, цялостна подмяна на дограма, изграждане на монофазна (три и пет проводна) ел. инсталация, полагане на

СМР по сградата на Пантеон на възрожденците

Обектът е в рамките на проект с водещ бенефициент: Община Русе; Име: Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево; Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ Сградата на Пантеона на възрожденците се намира в Урегулиран поземлен имот УПИ I-Парк на възрожденците, кв. 892, гр. Русе, пл. „Възрожденски“, гр. Русе

Проектиране и ремонт на държавен имот

Изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в 2 варианта за строежа, вкл. част „Архитектурна“ и част „Конструктивна“, с пълнота и съдържание съгласно Наредба № 4/2001г.; – Изработване на инв. проект по всички части във фаза „Технически проект“, с пълна проектно-сметна документация по всички части за строежа, при спазване на действащото българско и международно


placeholder