Търгове

Строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Предмет на настоящата обществена поръчка с три обособени позиции е „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”. В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъде изградено трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1 от км 366+000 до км 370+400, включващо и тунел с дължина 2 км. Поръчката за всяка обособена позиция

СМР по сграда

т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на „Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи на жилищна сграда с административен адрес: гр. Пещера, ул. “Симон Налбант“ №48, вх. А и вх. Б“. Сградата е с идентификатори 56277.501.358.1 и 56277.501.358.2 представлява жилищен блок, състоящ се от две

Саниране на сгради

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции Всичко за обществената поръчка


Ремонт на улици

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да разработи инвестиционен проект във фаза технически проект и инвестиционен проект във фаза работен проект, да извърши строителството за обект: „Морска градина – Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт

Ремонт на релси

Целта на СРР е: -управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация; -скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Завишаване на скоростите от намалени до проектни; -капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа. Повишаване на пропускателната

Реконструкция на железопътна инфраструктура

Механизираното подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово – Змейово от км. 226+379 (НС № 2 гара Тулово) до км. 238+700 (НС № 1 гара Змейово) с обща дължина 12 321м. включва: – Етап І–изготвяне на работен проект; – Етап ІІ–изпълнение на СМР; – Авторски надзор на обекта; – Предаване на


СМР на кръгово кръстовище

Съществуващо положение: Кръстовището на Път I-5 “Димитровград-Хасково“ с Път HKV1002 /I-5/ Димитровград – Черногорово – Воден – Граница общинска (Димитровград – Хасково) – Узунджово (III-8007), при км 285+809 към момента представлява триклонно пътно кръстовище от II-ри тип с лента за ляво завиване по главното направление – Път I-5. В разглеждания участък, Път I-5 e с

Саниране на жилищни сгради

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Лозенец“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции: Извършване на строително-монтажни дейности на Сгради, инвеститорски контрол по време на строителството, строителен надзор по време на строителството Всичко за

Енергийна ефективност на комплекс за деца

Предметът на поръчката е изпълнение на Строително монтажни работи по Проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ на Община Русе, Процедура BG16RFOP001-1.005, инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“. Изпълнителят трябва да осъществи строежа /СМР/ по разрешение за строеж №