Търгове

Ремонт на паркинг

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с изпълнението на поръчката: 1. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.); 2. Изпълнение на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и

Проектиране и строителство на Център за върхови постижения

Предметът на обществената поръчка е изпълнение на един обект, което включва проектиране, извършване на строително – монтажни работи по одобрен проект и упражняване на авторски надзор в хода на строителството с цел изграждането на Център за върхови постижения – Русе. Съществуващата сграда с идентификатор 63427.1.232.64, находяща се в ПИ с идентификатор 63427.1.232, кв. „Възраждане“, гр.

Ремонт на водопроводна мрежа

Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на водопроводната мрежа в 6 (шест) населени места на територията, на община Стамболово по шест обособени позиции: с. Стамболово с обща дължина на водопроводната мрежа 12 749. 20 л.м; с. Гледка с обща дължина на водопроводната мрежа 1 903. 60 л.м; с. Голям извор с обща дължина на


Модернизация на железен път

Обществената поръчка обхваща следните етапи, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж; ЕТАП II: Строителство; ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост Всичко за обществената поръчка

Изграждане на средства за организация на движението

„Изграждане на средства за организация на движението“ в 3 (три) обособени позиции: 1. „Изграждане на средства за организация на движението – I зона, включваща следните районни общини: „Витоша“, „Лозенец“, „Триадица“, „Панчарево“, „Младост“, „Студентски“ 2. „Изграждане на средства за организация на движението – II зона, включваща следните районни общини: „Овча Купел“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Банкя“,

АПИ откри обществена поръчка за рехабилитацията на 126 км пътища

АПИ откри обществена поръчка за рехабилитацията на 126 км пътища

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 126 км второкласни и третокласни пътища. Ще бъдат основно ремонтирани близо 47 км от път II-23 Русе – Кубрат, около 27 км от път II-53 Поликраище – Елена – Сливен, над 23 км от път III-559 Полски градец – Тополовград – с.


Окабеляване на жп линия

Предмет на настоящата поръчка включва 3 обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София – Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1 от строежа. Обособена позиция 2: Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2

Подновяване на водопровод

Предметът на обществена поръчка е строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков”, което включва рязане на асфалтова настилка,машинен изкоп, ръчен изкоп, полагане на възглавница, полагане на тръба, полагане на лента и засипване на участъци от улиците, описани подробно в документацията за участие. В съответствие с

Строителство на подлез

В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се изгради подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен


placeholder