Търгове

Ремонт на улична мрежа

Поръчката предвижда изпълнението на строително-монтажни работи по ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора. Всичко за обществената поръчка

Строителство на център за деца с увреждания

Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“а“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка. Предмет на настоящата поръчка

Ремонт на алеи

При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация, поддържка, текущ ремонт и благоустрояване на алеи, площи, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна. Всичко за обществената поръчка


Строителство на компостираща инсталация

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли Дейност 1: Изготвяне и съгласуване на инвестиционен проект във фаза Работен проект за обект: Изграждане на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли Дейност 2: Изпълнение на Строително-монтажни

Ремонт на жилищна сграда

В обхвата на предмета на поръчката са включени следните ремонтни работи – демонтаж на старата хидроизолация, воронки и барбакани и доставка и монтаж на нови, частично измазване на комини и фасадни стени с мазилка, частична подмяна на водосточни тръби и др. Строителството е свързано с дейности по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1,

СМР на общински пътища

Предмет на обществената поръчка е изпълнението на строежи за рехабилитация на общински пътища, ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор – Микре/ – Кирчево – Лесидрен“; Обособена позиция №2


Изграждане на газопровод

Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция ”Странджа”” етап: „Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС „Странджа” и възел за включване към Tранзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2” Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация. Всичко

Строителство на комплекс от социални услуги за деца

Предвижда се изработка на работен проект, строителство и авторски надзор за „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, включващ: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места, Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места, Разширяване на Център за обществена подкрепа” с адрес гр.

Ремонт на жп гари

„Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене, по три обособени позиции“, включва: 1.Обособена позиция 1„Реконструкция на гаров комплекс Подуяне, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“. 2.Обособена позиция 2 „Реконструкция на гаров комплекс Искър,в това число изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“.