Търгове

Строителство на изложбена галерия

Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива, да се изпълнят необходимите строително – монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Изграждане на Изложбена галерия, ул. „Гладстон” № 32, град Пловдив”. Поръчката включва в обхвата си следните дейности: 1. Инвестиционен

Строителство на образователна инфраструктура

„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради от образователната инфраструктура на община Лом по 6 (шест) обособени позиции” Обособена позиция №1: ПГ „Найден Геров”; Обособена позиция №2: СОУ „Д.Маринов” (малка сграда); Обособена позиция №3: I ОУ „Н. Първанов”; Обособена позиция №4: ЦДГ 7 „Калинка” в т.ч. детска ясла 1; Обособена позиция №5:

Реконструкция на пречиствателна станция

Предмет на обществената поръчка е реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив – инженеринг в рамките на проект „Интегриран проект за водите на гр.Пловдив”, по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”, и включва: Изготвяне на Техн. и Раб.проект на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив –


Инженеринг на сгради за Агенция „Митници“

„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради и инфраструктура на Агенция „Митници“ по две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ГКПП-Кулата“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция на ГКПП-Калотина“. Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: (отнася се за двете обособени позиции) Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II

Пътно строителство в Община Хисаря

Обособена позиция 1: Рехабилитация и реконструкция на път PDV1361 /III-642/-Хисаря -кв.Миромир От km 0+000 до km 4+500. Крайната точка е на кm 4+832.43 край регулация кв. Миромир; Обща дължина на участъка е 4+832.43 m.Обособена позиция №2: Началото на разглеждания участък е при km 0+000 в кръстовище с път III – 642. Крайната точка е на

Реконструкция на водопроводна мрежа

Предмета на поръчката включва строително монтажни работи (СМР), във връзка цялостна реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на територията на с. Главан, община Гълъбово с обща дължина 27 839 м. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби с полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/, отговарящи на съвременните хигиенни и технически изисквания.


Ремонт на улици и тротоари

Предмет на поръчката е възстановяване на компрометирани асфалтови и тротоарни настилки на улици в гр. Вършец, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален и безопасен вид. Ремонтът на улични настилки на територията на гр. Вършец обхваща възстановяване на цели участъци с компрометирана носимоспособност, фрезоване на асфалтови пластове и подмяната им с нови,

СМР в център за деца с увреждания

Настоящата обществена поръчка обхваща проектиране – изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект”, изпълнение на строителство – ремонтни дейности в сградите на 3 обекта за социални услуги на територията на гр. Разград – „Център за обществена подкрепа”, „Дневен център за деца с увреждания” и „Преустройство на сграда общинска собственост за изграждане на Преходно жилище

Реконструкция на обща Пречиствателна станция

Предвидената реконструкция и модернизация на ПСОВ – Плевен включва: Проектиране:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза РП, съгласуване и получаване на всички необходими разрешителни. ?Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Плевен в т.ч.: Подготовка на площадката; Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до новоизградените съоръжения; Изграждане на нови съоръжения където е необходимо; Реконструкция и модернизация на съществуващи