Търгове

Строителство автомагистрала „Струма“

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно от км 375+860?376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки“. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна

Строителство на автомагистрала „Струма“

Предмет на обществена поръчка/ОП/ е „Определяне на изп-л на проектиране (изготвяне на технически проект) и стр-во на обект:Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник-Кресна“–ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр.Кресна–част от дясно платно от км 396+137(по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90?397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“,вкл. и

СМР на улици

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Рехабилитация и Реконструкция на улици и междублокови пространства в град Харманли, Община Харманли, Област Хасково“. Всичко за обществената поръчка


Подобряване на образователната инфраструктура

Предвидено е изпълнението на строителство (по Обособена позиция № 1) и доставки (по Обособени позиции № 2, 3 и 4). Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично

Енергийна ефективност на жилищни сгради

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции. Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Националната програма) – http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117. Програмата е насочена към обновяване

Реконструкция на улици

Основните цели са възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата чрез комплект от мероприятия,което включва:1.Постигане на технически елементи,отговарящи на Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.2.Гарантиране на носимоспособността на настилката;3. Гарантиране равността на настилката;4.Гарантиране на ефективното отводняване на улиците;5.Ремонт на тротоарите;6.Изграждане на елементи за достъпна среда в


СМР на ОДЗ

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение(ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие”. Поради изменение на проектите и възникнала необходимост от изместване на въздушен ел.провод е спряно строителството и е изготвен акт за установяване на състоянието

Строителство на станция за отпадъци

Дейност 1. Изготвяне на работен проект на общата инфраструктура и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване. Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи. Изпълнението на СМР включва: Изграждане на обща инфраструктура и Изграждане на инсталация за предварително третиране; Дейност 3. Доставка монтаж и пуск на

Енергийна ефективност в административни сгради

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да разработи инвестиционен проект във фаза технически проект, да извърши строителството за обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОД МВР-Варна“ и да осъществи авторски надзор по време на строителството му. Всичко за обществената поръчка