Търгове

Ремонт на ул. “Николай Коперник“ в София

Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за обект „Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Манастирска“ и на ул.“Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“, район „Слатина“ При разработването на проекта да се обособят отделни етапи, които да са разделени документално и да могат да се въвеждат в експлоатация

СМР по улична мрежа

Настоящата поръчка обхваща изпълнението на СМР за реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Стралджа“ с четири обособени позиции Обособена позиция №1: „Реконструкция на улици в гр.Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари“ Обособена позиция №2: „Реконструкция на ул. Васил Коларов, с. Лозенец и съптстваща реконструкция и

СМР на пътища в община Гулянци

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи по проект №15/07/2/0/00167, а именно „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/ в община Гулянци; 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица


Реконструкция на общински пътища

Предмет на поръчката е „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“.Основните цели на изготвения проект са следните : ?Комплексна характеристика на съществуващото положение.? Възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на пътя, което включва :?Постигане на технически елементи

Ремонт на детски градини

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите и прилежащите дворни места на ДЯ „Детски Смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив, разпределени в обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обновяване на ДЯ „Детски

Строителство на инфраструктура

„Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“ Всичко за обществената поръчка


Строителство на училище

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в две сгради и прилежащите им дворни места на СОУ „Любен Каравелов“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на

Енергийна ефективност на сгради в София

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-район „Слатина”,във вр. с „НПЕЕМЖС“, по обособени позиции:Обособена позиция №1-Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с адм. адрес:гр. София,район „Слатина”,ул. „Хубавка”№ 5;Обособена позиция № 2-Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с адм. адрес: гр. София,район „Слатина”,ж.к. „Яворов”,бл.54,вх.А и вх.Б;Обособена позиция № 3–Упражняване на строителен

Ремонт на детска градина

Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) по проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к.Изгрев – гр.Берковица.“ Изпълнението на настоящата поръчка е дейност по административен договор за безвъзмездна финансова