Търгове

Ремонт на културен център

Обект на обществената поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство. Настоящата поръчка е за извършване на ремонтни дейности на страдата на Общински център за култура „Нончо Воденичаров“ в гр. Раднево. Категорията на строежа е III „ж“, съгласно НАРЕДБА № 1 от 30.юли.2003г.

Ремонт на родилен дом

„Текущ ремонт на сграда на бивш родилен дом с идентификатор 65231.909.1-гр.Самоков ” по проект „Красива България”. Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство. Тя е неделима част от документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия, работните

Строителство на канализация

При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство на канална помпена станция, изграждане на нова и реконструкция на съществуваща канализация и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа съгласно Техническа спецификация и инвестиционния проект . Предмет на проекта са Главна КПС-5, довеждаща канализация от о.т. 134 до КПС-5, довеждаща канализация от о.т. 73 до КПС-5, напорна


Основен ремонт в детска градина

Предметът на поръчката предвижда изготвяне на технически проект, изпълнение на строително- монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор /инженеринг/ на обект „Основен ремонт на кухня в ДГ №2 „Радост“, гр. Раднево“ Детска градина № 2 “Радост” се намира в Зона 1, кв.190, УПИ II, пл.№ 172 по регулационния план на гр. Раднево. Категория на

Строителни работи на пристанище

Предмет на настоящата поръчка са „Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“, които най-общо обхващат СМР 1-ва категория за изграждане на помпена станция за морска вода, нови докинг системи, модернизация на противопожарната система, замяна на кранцевата защита на пирсовете и

Ремонт на благоустройствена инфраструктура

Строителни и ремонтни работи на обекти от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на общинската собственост на територията на община Раднево по следните обособени позиции: – Обособена позиция № 1: Направа водомерни шахти в с. Тополяне – Обособена позиция № 2: Подмяна плочки – площад с. Знаменосец – Обособена позиция № 3: Текущ ремонт на


СМР на общинска сграда

В предмета на обществената поръчка са включени следните основни видове дейности:Изработване на инвестиционен проект (фаза – Работен проект),изпълнение на СМР и упражняване на Авторски надзор по време на строителството на общинската административна сграда, находяща се в гр.Тутракан,ул.“Трансмариска“ №31. Всичко за обществената поръчка

Основен ремонт на подлез

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Основен ремонт „Подлез при Централна поща” – транспортен възел на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” – бул. „Княгина Мария Луиза” – ул. „Гладстон”, който включва следните съоръжения: • Съоръжение на бул. „Цар Борис III Обединител“ над бул. „Кн. Мария Луиза“; • Съоръжение пред Централна поща; • Съоръжение над ул.

Саниране на жилищни сгради

Предметът на настоящата обществена поръчка, обхваща изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на одобрени за финансиране по Програмата многофамилни жилищни сгради находящи се в гр.Видин по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „гр.Видин, община Видин, ж.к„Вида” блок 3“ Обособена позиция № 2 – „гр.Видин,