Търгове

Инженеринг на канализационна система

Предмет на обществената поръчка е проектиране и изпълнение на строеж за рехабилитация на главен колектор VII от канализационната система на град Пловдив – Инженеринг, в рамките на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив”, по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.” Всичко за обществената поръчка

Строителство на улица

1. Основен ремонт на ул. „Кукуш”: В транспортно-комуникационно отношение ул. „Кукуш” е III Б клас районна артерия и е част от първостепенната улична мрежа на гр. София. Ориентировъчната дължина на улицата е 1500 м. Съществуващата пътна настилка в участъка от бул. „Сливница” до ул. „Билянини извори“ е асфалтова, а в участъка до ул. „Йосиф Щросмайер“

Ремонт на улици и тротоари

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на конкретни видове СМР, които са подробно описани в Техническа спецификация към настоящата документация. Обектът на поръчката е строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б „б“ от ЗОП. В рамките на поръчката са включени следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улици, изграждане на нови и


СМР на социални сгради за деца

Изпълнението на инженеринг включва три основни групи дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за съответната сграда и прилежащото към нея дворно пространство, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него и текущото състояние на съответния обект; Дейност II – Извършване на строително-монтажните работи (СМР) по реализиране на

Ремонт и саниране на училище

Сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев” се намира в гр. Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев“ № 82 е разположена в северната част на имота с подходи към нея от запад, север и юг през двора на училището. Сградата се състои се от четири блока, които са свързани помежду си: Блок „А“ – двуетажен учебно-административен със

Строителство на околовръстен път

ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка e избор на изпълнител за извършване наинженеринг (проектиране и строителство) за обект: Изграждане на бул. „Източна тантента” в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе” (км 1+180 до км 2+664.47). Всичко за обществената поръчка


СМР на общински път

Проектът е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обекта с Констативен

Енергийна ефективност на блок

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции Всичко за обществената поръчка

СМР на пожарна

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: Първа РСПБЗН-Русе – основно обновяване и реконструкция на сгради с идентификационни номера: гараж за противопожарни автомобили – 63427.3.325.9, административна сграда – 63427.3.325.8, физкултурен салон – 63427.3.325.6, тренировъчна кула – 63427.3.325.10 с адрес: гр. Русе, бул.