Търгове

Строителство и ремонт на улици

Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите,които са свърз.с извърш.на строителство(вкл. изготвяне на проект),осн.ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улици и пътища в териториален обхват,съгл. Приложение №Т1,а именно: -Полагане на системни грижи за осигур.на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата,както и дейности,които имат за цел да осигурят технич.състояние на пътя/улицата,пътните съоръж.в съотв.с действащите норм.актове и технич.спецификации за строит.продукти

Строителство на път Мездра-Ботевград

Предмет на общ. поръчка е „Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра–Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122″. Целта на общ. поръчка е: -Актуализация на Техн. проект за модернизация и привеждане на съществуващия път до габарит Г20–четирилентов път с разделителна ивица и изграждане на

СМР по социални жилища

Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие


Ремонт на водопроводна мрежа

Предмет на поръчката е Строително-монтажни работи за обект :„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“ Всичко за обществената поръчка

Строителство на социални жилища

Изготвяне на работен инвестиционен проект, съгласно разпоредбите на ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като Изпълнителят се съобрази с изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др.,

Строителство на участък от АМ „Струма“

Предмет на обществена поръчка (ОП) е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник — Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/)


Строителство на електропреносна мрежа

Предметът на поръчката е разделен в две обособени позиции и всяка обособена позиция включва изпълнение на ново строителство/ремонт / реконструкция/рехабилитация, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Характерът на работите е идентичен и за

СМР на инфраструктура в Пирин

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител/изпълнители, който/които да извърши/да извършат следното: подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор за определени участъци от пътната инфраструктура в защитената зона BG0000209 „Пирин“ относно първата обособена позиция и подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване

Основен ремонт на обществени територии

Проектът представлява инвестиция във физич. и жизнена среда на гр. Игнатиево. Дейностите по проекта са насочени към реконструкция, естетизация и модернизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда. Реализирането им ще допринесе за повишаване качеството на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване на еколог. среда и развитие на населеното място.


placeholder