Търгове

Ремонт и строителство на канализация

Описание на обекта на строителство: доизграждане на главни канализационни клонове на територията на община Етрополе. След реализацията на проекта практически изцяло ще бъдат рекунструирани главните канализационни колектори на гр. Етрополе. Обхват на работния проект за реконструкция на участъци от главни канализационни клонове: • Общо реконструирани главни канализационни клонове – 2051 m’; • Общо реконструирани СКО

СМР на Допълнително аварийно водоснабдяване

Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните: 1. Разработване на инвестиционен проект, включително необходимите работни детайли за всеки строеж. При изготвяне на проектната документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще спазва изискванията на техническата спецификация. 2. Упражняване на авторски надзор. 3. Изпълнение на СМР. Изпълнението на СМР се извършва

Строителство на ВиК мрежа

Настоящата обществена поръчката по обособена позиция № 1 Индикативни стойности на ВиК мрежата, която трябва да бъде изградена: • Изграждане на битова канализационна мрежа с обща дължина 13,559 км.; • Изграждане на КПС– 1 бр; • Изграждане на напорен тръбопровод от КПС до съществуващ гравитачен колектор към ПСОВ Плевен с обща дължина 4,636 км.; •


СМР по енергийна ефективност

„Избор на изпълнител на инженеринг във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков“, във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна

Строителство на кръгово и улица

т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на строително-монтажни работи за „Реконструкция на улица „Хан Пресиян“ от ос. т. 142 (кръстовище с републикански път II-37 Панагюрище – Пазарджик – Пещера) до ос. т. 630, включително изграждане на кръгово кръстовище при ос. т. 630 (кръстовище с републикански път III-337 Пещера – Брацигово) и реконструкция на ул.

Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците

Предметът на обществената поръчка е: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доизграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово


Енергийна ефективност на сгради

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-район „Витоша“, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18 от 02.02.2015 г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к.

Строителство на тротоар

Проектиране и изпълнение на строителство за укрепване на тротоар на ул. „Централна“ в с. Казачево, общ. Ловеч при УПИ XVIII-195, кв. 23 и свързаните с това дейности: -изработване на инвестиционен проект, съгласно Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните поректи; -упражняване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ; -изпълнение на СМР (временна

Проектиране и строителство на горски пътища

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ С ПРЕДМЕТ:„Проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях за нуждите на „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ШУМЕН“ Всичко за обществената поръчка