Търгове

Строителство на държавно предприятие

Продължава от раздел II.1.1 … и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, в съответствие с нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”Възложителят предвижда, в рамките на четири години, считано от сключване на рамковото споразумение, възлагането на следните дейности:СМР за извършване на текущи ремонти на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения,

СМР по жилищни сгради

Изпълнение строително-монтажни работи за Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4“ т.1 изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Обобщената количествено – стойностната сметка СМР; т.2 действителните

Саниране на блокове във Велико Търново

Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново на четири обособени позиции. Чрез обществената поръчка ще се извърши обновяване на многофамилни жилищни сгради, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за


Пътно строителство в Панагюрище

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителство за обект: „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище” (инженеринг). В обхвата на проекта са включени части от 12 (дванадесет) улици в град Панагюрище, както следва: улица „Райна Княгиня”, лица „Стоил Финджеков”, улица „Искрьо Мачев”, улица „Орчо Войвода”, улица „Петър Горанов” ,

Строителство по блокове

1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно: а) изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Обобщената количествено –

СМР по детски комплекс

Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс“ на община Пещера Всичко за обществената поръчка


Ремонт на пожарна

Настоящата общ. поръчка е обявена и се финансира в резултат на сключения Адм. договор № РД-02-37-6 от 04.01.2017 година, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Гл. дирекция „Градско и регионално развитие” и Община Провадия за реализиране на BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на

Ремонт на учебни сгради

Обектите са: Сграда с идентификатор 61813.763.2.1 (учебна сграда) и сграда с идентификатор 61813.763.2.3 (общежитие). Изпълнението на поръчката включва следните дейности: 1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно техническите спецификации към документацията за възлагане на обществена поръчка и съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2.Изпълнение на Строително-монтажни работи /СМР/

Саниране на жилищни сгради

Поръчката се финансира със средства по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по ОПРР 2014 – 2020 година, която е насочена към подобряване на енерг. ефективност на обществените и жилищни сгради. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор