Търгове

Саниране на жилищни сгради

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Красно село“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. Всичко за обществената поръчка

СМР на ВиК – водопровод

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Подмяна на ВиК – водопровод на ул. Плиска, гр. Нови пазар /ОК173-ОК171-ОК164-ОК163-ОК157-ОК156-ОК154/ 1. Съществуващо положение. Водопроводът по улица „Плиска“ е изграден през края на 60 – те години и е смес от тръби с различен диаметър и вид – от ф80 до ф150 и

СМР по жилищни сгради

При изпълнение на поръчката следва да се извърши Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията съгласно съгласно техническия паспорт и доклада от обследването за енергийна ефективност за За Обособена позиция №1 с РЗП 3740 кв.м. Всичко за


Строителство на учебно-тренировъчна сграда

1.Проектно – проучвателни работи – предварителни проучвания, изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект, изработване на характерни детайли; 2. Упражняване на авторски надзор по време на строителството; 3. Изпълнение на предвидените в проекта СМР за модернизация на сградата. В това число: временно строителство; демонтажни работи; доставка на необходимите материали, оборудване, машини и съоръжения, необходими

Основен ремонт на покрив

Предметът на поръчката е проектиране и строителство, както и изпълнение на авторски надзор по време на строителството. ОБЕКТА на настоящата поръчка – Сграда „БКС”, гр. Исперих находяща се в УПИ X-523, кв. 185 по плана на гр. Исперих, с площ на целия имот 964,26 кв.м. и представлява масивна административна сграда – с офис помещения. Всичко

Строителство по жилищна сграда

Предметът на поръчката е проектиране и строителство, както и изпълнение на авторски надзор по време на строителството. Обект на настоящата поръчка е многофамилна жилищна сграда, одобрена за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Жилищен блок 102, находящ се на бул. „Г. С. Раковски“, бл. № 102 в Община


Строителство на детска площадка

Местонахождение: площта обхваща няколко имота общинска собственост в кв. 13 по регулационния план, намиращи се в кв. Болярово между улиците „Св.Харалампий“, „Априлско въстание“ и „Хан Пресиян“. Обхваща следните имоти по КК на град Хасково в кадастрален район 518 – 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 и 334. Предвидено е плочниците да се

СМР на мултифунционални игрища

Поръчката включва изготвяне на работен проект, авторски надзор, СМР (строително монтажни работи) и въвеждане на обекта в експлоатация. Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Мултифунционални игрища в гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Поликраище и с. Първомайци в община Горна Оряховица”.

СМР по междуградски път

Проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“ Изпълнителят извършва необходимите проучвателни работи и изготвя Технически проект съгласно утвърдено от Възложителя Задание за проектиране, което е