Търгове

Строителство на съоръжения за отвеждане на води

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта; Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта. Всичко за обществената поръчка

Строителство на научноизследователска инфраструктура

Обществената поръчка се осъществява в рамките на Проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01. Целта на проекта е изграждането на научноизследователска инфраструктура за провеждане на върхови изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии – нов тип национален център, който да мобилизира научно-изследователския потенциал, така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимносвързани икономически сегмента: механика,

Преустройство на съществуваща сграда на ТУ -София

Обектът касае преустройство на част от съществуваща сграда на ТУ -София , Филиал Пловдив, Трети учебен корпус, вьв врьзка с изграждане на „Център за Компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов №8.Има изготвен проект за външен ремонт, с валидно разрешение за строеж №299/15.08.2012 г. и заповед за презаверяване


Ремонт на общински пътни съоръжения

Целта на настоящата процедура е „Сключване на рамково споразумение за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново“, в което не са определени всички условия за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение на

Ремонт на улици в гр. Русе

Проектиране и строителство на обект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „3-ти март“, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел “Сарая”, гр. Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата“ Обектът е в рамките на проект с: Водещ бенефициент: Община Русе Име: Инвестиране в пътната безопасност и подобряване

Ремонт на улици в Горна Оряховица

Обществената поръчка включва следните етапи: 1. Проектиране; 2. Изпълнение на СМР; 3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството; 4. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър. Дейностите, предмет на всеки етап са описани в Раздел II.2 от настоящото обявление, Документацията за процедурата и


Строителство на междуградски път

Целта на настоящата обществена поръчка е: – Допълнително проектиране за обекта от км 161+367 до км 174+800, съгласно Заданието за допълнително проектиране (Приложение № 10); – Изпълнение на строителството на участъка от км 161+367 до км 174+800. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга. В изпълнение на дейностите е

Строителство на компостираща инсталация

Основната цел е опазване на околната среда посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на територията на Община Марица. Съгласно Програмата за управление на отпадъците на община „Марица“ за периода 2015 – 2020 г. се предвижда изграждането на инсталация за компостиране на зелени и градински отпадъци на определена

Строителство на станция за рециклиране

В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: Дейност 1.Проектиране : Изготвяне на инвестиционни проекти във фази Идеен и Технически проект за обект: “Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и


placeholder