Търгове

Строителство на общинска пътна мрежа

Предмета на поръчката обхваща строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация и реконструкция на пътна мрежа на територията на Община Ивайловград с обща приблизителна дължина 10 087 л.м. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на

Строителство на гаражи и площадка

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Проектиране, авторски надзор и строителство, на обект: „Изграждане на гаражи и площадка за нуждите на РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич, при ГДПБЗН – МВР“. Всичко за обществената поръчка

Ремонт на улична мрежа

Избор на изпълнител на СМР по проект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните“ Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1а от ЗОП. Място на изпълнение на обществената поръчка – община Баните, област Смолян Всичко за обществаната поръчка


СМР по детски градини

Настоящата обществена поръчка обхваща – проектиране – изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, изпълнение на строителство – реконструкция и обновяване на сградите на 5 (пет) детски градини в гр. Разград, рехабилитация и оборудване на дворното пространство, въз основа на одобрения инвестиционен проект и извършване на авторски надзор по врме на строително – монтажните

СМР по компостираща инсталация

Продължение от Раздел от II.1.1…и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците

Укрепване на свлачище

Изпълнението на строителните дейности се налагат с оглед на възникнало опасно състояние, което е в резултат на проявил се дестабилизационен процес, компрометиран участък от път ІІІ-1306 при км 62+000. Нарушени са лявото пътно платно и банкета на пътя в участък с дължина приблизително 32 м, като от активизиралите се процеси е застрашен участък от пътя


Ремонт на улици

„Определяне на изпълнител за строителството по обособени позиции:Обособена позиция 1 – „Ремонт на ул.“Кочо Цветаров“ от О.Т.573 до О.Т.597- Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора, Обособена позиция 2 “ Ремонт на ул.“Фридрих Енгелс“ от ул.“Кочо Цветаров“ до Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора”. Всичко за обществената поръчка

Рехабилитация на железопътна линия

Железопътният участък Пловдив – Стара Загора – Бургас е главна жп линия от железопътната мрежа на Република България е с дължина 293 км. Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от изпълнението на поръчката са:Изградени модерни системи за сигнализация в гарите и между- гарията в участъка, включващи маршрутно-компютърни централизации, нови външни сигнализационни съоръжения и кабели, диспечерска

Можернизация на жп участък

Обособена позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200 Обособена позиция 2: Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400 Обособена позиция 3:Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598 Всичко за обществената поръчка