Търгове

Реконструкция на заварен строеж

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект-„ Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“.Пълният обхват и обемът на дейностите е детайлно описан в техническите спецификации , неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Всичко за обществената поръчка

Строителство на мост

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител на строителство на обект: „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството и да се сключи договор за изпълнение, с оглед подобряване на технико – експлоатационните характеристики на пътната отсечка и постигане

СМР по енергийна ефективност

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции съгласно Техническа спецификация Всичко за обществената поръчка


Строителство на анаеробна инсталация

В рамките на настаящятя поръчка се предвижда да се проектира и изгради анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 30 652т/год., което представлява: 65 % от всички генерирани хранителни отпадъци на територията на РСУО Бургас, 25 % от всички генерирани зелени отпадъци, 6 % от всички генерирани отпадъци от хартия и картон и 4% от

Строителство на компостираща инсталация

Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. Всичко за обществената поръчка

Изграждане на светофарни уредби

„Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. “Ал. Стамболийски“ в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 „София-Бургас“ км. 486+082; Обособена позиция № 2 „Светофарна уредба на кръстовище ул. „Цар Симеон I“ и ул.


СМР по сграда на Министерство на отбраната

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в УПИ

Строителство на център за хора с деменция

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ на обект „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ в урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Петко Стайнов“ 7, имот с идентификатор 10135.3513.148.24 съгласно Техническа спецификация Всичко за обществената

Закриване и рекултивация на старо депо за отпадъци

Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител на закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци. Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши СМР по закриване и рекултивация на съществуващо


research symptoms