Търгове

Строителство на ж.п. надлез

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”. В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да бъде изготвен технически проект за новo съоръжение и за реконструкция на участъците от двете му страни до превързването

СМР на социална инфраструктура

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж /РС/ и след подпис. на Протокол за откриване на строит. площадка и опр. на строителна линия и ниво на строежа. Техн. изпъл-е на строителството трябва да бъде изпълнено в съотв. с изискванията

Строителство на платното за София на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществените поръчки за определяне на изпълнител за проектиране и строителство на платното за София на автомагистрала „Струма“, в участъка Кресна – Крупник. Това е платно в посока Кулата – София, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново трасе. Дължината на отсечката е 23,6 км. Ще бъдат изградени 7 тунела,


Енергийна ефективност на жилищна сграда

Предметът на настоящата поръчка обхваща дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., изм. и доп. с ПМС № 29/ 26.01.2017г. (обн. ДВ бр. 12/ 03.02.2017г.) – Инженеринг (проектиране и строителство); изготвяне оценка на съответствие

Изграждане на компостираща инсталация

Основната цел е опазване на околната среда посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на територията на Община Марица. Дейността предвижда изграждане на инсталация за компостиране на зелени и градински отпадъци на определена за това площадка. Определен е капацитет на компостиращата инсталация 6 200 тона/годишно или 11 454

СМР на сграда на Военна академия „Г. С. Раковски”

Дейностите свързани с предмета на поръчката е извършване на строително-монтажни работи (СМР), които ще се изпълняват на строителния обект определени въз основа на одобрен от Възложителя инвестиционен проект и Техническа спецификация на видовете работи и включват следните основни дейности: 1. Демонтажни работи на дървена дограма. 2. Доставка и монтаж на прозорци от петкамерен pvc профил.


Основен ремонт на част от улица

Улица „Осъм” се намира в с. Петокладенци, общ. Белене. Частта от улицата предвидена за ремонт е с дължина около 300 м, от О.Т.1 до О.Т. 80. Уличната настилка е компрометирана, а на места липсва. Обществената поръчка обхваща изпълнението на следните дейности: 1. Изготвянето на технически инвестиционен проект по следните части: •„Геодезия”; •„Пътна”; •„Проектно-сметна документация; •„Временна

Строителство на компостираща инсталация

Обществената поръчка обхваща: 11.Разработване на Технически проект в съответствие с изискванията на Наредба №4/21.05.2001г. и с цел получаване на Разрешение за строителство за инвест.проект; 2.Извършване на СМР в съответствие с одобрения инвест.проект и норм.изисквания към строителството на територията на страната; 3.Разработване на детайлни чертежи, необходими за изпълнението на всички стр.дейности, залегнали в Техническия проект; 4.Доставка

Ремонт на център за деца с увреждания

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Изпълнение на довършителни строително ремонтни дейности на „Дневен център за деца и младежи с увреждания “ гр.Севлиево“, CPV-код от Общия терминологичен речник: 45000000 „Строителни и монтажни работи“ Всичко