Търгове

Продават Телефонната палата в София

Продават Телефонната палата в София

Тръжна процедура за продажбата на Телефонната палата в София организира консултантската компания за бизнес имоти Forton, стратегически партньор на Cushman&Wakefield за България и Македония. Търгът ще се проведе по задание на собственика „Българска телекомуникационна комапния“ ЕАД. Кандидатите за участие в процедурата могат да заявят интерес до 15 март, след което ще получат достъп до документацията

Строителство по административна сграда

Поръчката се финансира със средства по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, която е насочена към подобряване на енергийната ефективност на обществените и жилищни сгради. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на

Строителство на спортни обекти

Строителството се възлага във връзка с Договор № 23-00-162/12.12.2016г. /наш рег. №336 /13.12.2016г./ за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения между Министерството на младежта и спорта (ММС) и Община Хасково. Строителните дейности ще бъдат изпълнени във връзка с получено финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на проектно предложение


СМР в Западна индустриална зона

Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и

СМР по жилищни сгради

Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Дейностите, които следва да бъдат извършени по отношение на сградите са: Изготвяне на работен проект съгласно изискванията на ЗУТ, НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА

СМР по затвора гр. Бобов дол

Изпълнението на обществената поръчка включва: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и изпълнение на СМР в съответствие с част трета


Строителство по сгради в София

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 6 обособени позиции: 1.Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с адм. адрес гр. София, ж.к.„Дървеница“, бл. 21; 2.Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с адм. адрес гр.София, ж.к.“Младост 1“, бл.103; 3.Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен

Ремонт на административна сграда на НАП

Обект на обществената поръчка е строителство, включващо проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на административна сграда, управлявана от НАП, с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №111. Строително-монтажните работи, които следва да бъдат проектирани и изпълнени в рамките на обществената поръчка са за извършване на основен ремонт по смисъла на т. 42 на § 5

Строителство на транспортна инфраструктура

Обществената поръчка е с предмет: „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““ Обособена позиция № 2: „Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“ Обособена позиция № 3: „Възстановяване, ремонт