Търгове

Строителство на отводнителни канали

„Изграждане на отводнителни канали за предотвратяване наводненията в кв.Долно езерово, гр. Бургас. Дублиращ отводнителен колектор по ул.“Младост“ и по ул.“Георги Дълбошки“; Реконструкция мостово съоръжение при кръстовището на улици „Захари Зограф“ и „Петко Д. Петков““ по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 Етап 1.1.1- Реконструкция на съществуващото мостово съоръжение/водосток на кръстовището на улици „Захари Зограф“

Строителство на детска градина

Съществуващата сграда на детската градина в кв. Черно море е стара и амортизирана. Необходимо е да бъде построена нова сграда, която да отговаря на съвременните изисквания за обучение на деца. След направените предпроектни проучвания беше стигнато до най-удачното решение за проектиране на нова двуетажна сграда със сутерен, която да удовлетвори нуждите на населеното място от

Ремонт и изграждане на нови огради

Предметът на обособената позиция е ремонт и изграждането на нови огради и съоръжения към тях, в Автобусно поделение „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“. Изискванията към ремонта и изграждането на нови огради и съоръжения към тях са дадени в приложената към документацията за обществена поръчка „Техническа Спецификация” и Количествената сметка-Образец № 11 от документацията. Ремонта и


Строителство по енергийна ефективност

Предмет на настоящата поръчка са дейности пообновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“, a именно бл.69 , находящ се в кв. „Захарна фабрика“. В предмета на поръчката са включени дейности по проектиране, строителство, авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол. Всичко

Енергийна ефективност на блокове

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Красно село“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. Всичко за обществената поръчка

Саниране на жилищни сгради

Избраният Изпълнител ще изпълни строително-монтажни работи на жилищни сгради, включващи най-общо описаните по-долу дейности: 1. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга. 2. Изпълнение на Непредвидени работи, които са видове и/или количества работи, които не са включени в инвестиционния проект и Количествено – стойностната сметка; 3. Доставка и влагане в


СМР на автогара и пътни връзки

Дейности в предмета на процедурата:Проектиране-Инвестиционният технически проект с работни детайли.Изпълнението на строително- монтажните работи (СМР) ще се извършва на основание разработения и одобрен технически инвестиционен проект .• Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от

СМР по енергийна ефективност

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Връбница“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Обеля 2“, бл. 233, вх.

Строителство на пречиствателна станция

Предметът на поръчката е „Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, по две обособени позиции:По ОП № 1 дейности за този обект са: Д-ст 1: Изготвяне на работен проект за изграждане на ПСОВ в това число и съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор на ПСОВ, довеждащ