Търгове

СМР по НДК

Поръчката обхваща изпълнение на строителството на реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура. СМР следва да се извършат в съответствие с одобрения инвестиционен проект. За специфични видове СМР – трафопост, сондаж и помпена станция и поливна система е необходимо в хода на строителството да бъдат

Строителство на жп надлез

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”. В този смисъл, цел на обществената поръчка да бъде изготвен технически проект за новo съоръжение и за реконструкция на участъците от двете му страни до превързване

Проектиране и строителство на инсталация за компостиране

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци”. Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“; 2. Строителство на основна и съпътстваща инфраструктура, вкл. доставка на технологично оборудване; 3. Авторски надзор по време на строителството. Всичко


Строителство на имоти

Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД всичко за обществената поръчка

Енергийна ефективност на жилищна сграда

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район Овча купел, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност, по обособени позиции. Подробно описание на дейностите и предмета на обществената поръчка се съдържат в утвърдената документация на интернет адреса на възложителя www.ovchakupel.bg, раздел

Обновяване на парк Дружба

Обектът, предмет на поръчката е парк „Дружба“ с езерото – разположен в район „Искър“, в кв.54, парцел I, жк „Дружба 1“ – район „Искър“ . Територията на парка, включително и езерото, обхваща площ около 15 ха. Ограничен е от ул. „Кръстю Пастухов“, ул. Искърско шосе, ул. “Канала“ (покрит напоителен канал) и ул. Тирана. Всичко за


Строителство на съоръжения за отвеждане на води

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта; Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта. Всичко за обществената поръчка

Строителство на болничен комплекс

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ „Свети Пантелеймон-Ямбол“ АД, гр. Ямбол“, в т.ч.1. Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;2. Получаване на всички необходими становища и разрешения;3. Своевременно

Инженеринг на социална инфраструктура

Изготвяне на работен инвестиционен проект, съгласно разпоредбите на ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като Изпълнителят се съобрази с изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др.,


placeholder