Търгове

Строителството на паркинг

За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъдат реализирани дейности по проектиране, извършване на строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор по време на изграждането на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй. Подробно описание на всички дейности, включени в предмета на процедурата, се съдържа в

Строителство на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез

„Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия “Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 127+805 и

Строителство на покриви на сгради

Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на покриви на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Основен ремонт на покрив на сградата на 24 СУ “Пейо Яворов“, ул. „ Клисура“ №16, район „Подуяне“; 2.


Ремонт на централен площад и парк

Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени строително-монтажни работи на обект -„Благоустройство на централен площад и парк в село Нова Бяла река, УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 , кв.16,

Строителство на плувен комплекс

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Строителство и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Строителство на обект: „Плувен комплекс с 50-метров басейн в

Строителство на дневен център за деца с увреждания

Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.9 и във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка. Предмет на настоящата поръчка е


Строителство на спортна площадка

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство.Предмет на настоящата обществена поръчка e „“Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII – училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река“ Всичко за обществената поръчка

СМР по централен парк

Цената за изпълнение на строително-монтажните работи не включва непредвидени разходи.С оглед на това се изменят приложения , образци към документацията , както следва В Приложение № 11 „Ценово предложение“ от документацията за участие се заличава текста в т.2 , както следва. 2. Цена на непредвидени разходи за строително-монтажни работи …………лева словом /……………. лева / без

Подмяна на газопровод

Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово””, Строежи: Етап 1 – „Преносен газопровод от ОС „Беглеж“ до КВ „Дерманци““; Етап 2 – „Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци““ и Етап 4 – „ОС „Беглеж““


placeholder