Ръст на издадените разрешителни за строителство


  1. През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 093 жилищни сгради с 4 692 жилища в тях и 595 048 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 29 административни сгради/офиси със 77 285 кв. м РЗП и на 1 141 други сгради с
    809 774 кв. м РЗП, гласи проучване на Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2.6%, жилищата в тях – с 12.3%, а общата им застроена площ – с 12.5%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са с 9.4% по-малко, а тяхната РЗП – с 3.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради, е регистриран спад от 25.8%, а на общата им застроена площ – от 23.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 10.1%, жилищата в тях – с 36.6%, а разгънатата им застроена площ е повече със 17.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради, намалява с 32.6%, а съответната им РЗП – с 11.9%. При другите видове сгради се наблюдава нарастване както на броя на издадените разрешителни за строеж с 37.1%, така и на общата им застроена площ – с 62.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 157, Пловдив – 144, Варна – 112, и Бургас – 94. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 712, Варна – 744, Пловдив – 598, и Стара Загора – 321.

През първото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 639 жилищни сгради с 3 218 жилища в тях и с 407 719 кв. м обща застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с
59 203 кв. м РЗП и на 460 други сгради с 290 719 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 11.3%, броят на жилищата в тях – с 15.0%, а общата им застроена площ – с 13.8%. Броят на започнатите административни и други видове сгради намалява съответно с 20.0 и 14.2%. Същевременно общата застроена площ на административните сгради нараства над четири пъти, докато при РЗП на другите сгради е регистриран спад от 35.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 6.3%, жилищата в тях – с 23.5%, а разгънатата им застроена площ – с 15.3%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 14.3%, а тяхната РЗП се увеличава близо пет пъти. Започнатите други видове сгради са повече с 24.7%, но разгънатата им обща застроена площ намалява с 6.0%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 84 жилищни и 75 други сгради; София (столица) – 117 жилищни и 20 други сгради; Варна – 82 жилищни, 3 административни и 23 други сгради; Бургас – 68 жилищни и 23 други сгради.

 

Ръст на издадените разрешителни за строителство
Гласувайте за тази статия