Рехабилитация на общински път


Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП.
Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“а“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка.
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи по проект № 01/07/2/0/00331 а именно „Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник“.

Всичко за обществената поръчка

Рехабилитация на общински път
Гласувайте за тази статия

placeholder