Реконструкция на обща Пречиствателна станция


Предвидената реконструкция и модернизация на ПСОВ – Плевен включва:
Проектиране:Изготвяне на инвестиционен проект във фаза РП, съгласуване и получаване на всички необходими разрешителни.
?Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Плевен в т.ч.: Подготовка на площадката; Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до новоизградените съоръжения; Изграждане на нови съоръжения където е необходимо; Реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по пътя на водата; Реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по линията за третиране на утайките; Доставка на машини, съоръжения, електрооборудване; Авторски надзор; Обучение на персонала ангажиран с експлоатацията на ПСОВ-Плевен; Тестове на оборудването; Въвеждане на обекта в експлоатация; 12 месечен период за съобщаване на дефекти (вкл. проби след завършване съгласно Гаранцията на процесите), наблюдение на пречиствателните процеси, контрол на проектните проектните параметри на ПСОВ гр. Плевен;

Всичко за обществената поръчка

Реконструкция на обща Пречиствателна станция
Гласувайте за тази статия

placeholder