Реконструкция на общински пътища


Предмет на поръчката е „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“.Основните цели на изготвения проект са следните : ?Комплексна характеристика на съществуващото положение.? Възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на пътя, което включва :?Постигане на технически елементи отговарящи на нормативите за съответната проектна скорост;?Гарантиране на носимоспособността на настилката;?Гарантиране равността на настилката
?Гарантиране на добро отводняване;?Безопасност при организация на движението ;
Пълния обхват на дейностите , които трябва да бъдат извършение са подробно описани в техническата спецификация , неразделна част от настоящата документация.

Всичко за обществената поръчка

Реконструкция на общински пътища
Гласувайте за тази статия

placeholder