Реконструкция на улична мрежа в община Искър


Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител за извършване на СМР за „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.Настоящата обществена поръчка се финансира подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Договор за отпускане на финансова помощ с рег. №: 15/07/2/0/00500 от 28.12.2017 г. сключен между Община Искър и Държавен фонд „Земеделие”.

Всичко за обществената поръчка

Реконструкция на улична мрежа в община Искър
Гласувайте за тази статия

placeholder