Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа


Предметът на поръчката е „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.
Изграждане/реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 6 451 м (без СВО), прилежащите СВО и съоръжения към тях съгласно инвестиционния проект.
Задачите и дейностите по общ. поръчка са описани подробно в част „Технически спецификации“ от документацията към общ. поръчка. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms