Реконструкция на водопроводна мрежа


Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда, по две обособени позиции с предмет: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда” и Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда”, в това число:
• изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническите проекти и количествените сметки.
• дейности по въвеждане на обектите в експлоатация.
• гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове

Всичко за обществената поръчка

Реконструкция на водопроводна мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder