Реконструкция на заварен строеж


Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект-„ Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“.Пълният обхват и обемът на дейностите е детайлно описан в техническите спецификации , неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms