Ремонт и саниране на училище


Сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев” се намира в гр. Стара Загора, ул. „Ангел Кънчев“ № 82 е разположена в северната част на имота с подходи към нея от запад, север и юг през двора на училището.
Сградата се състои се от четири блока, които са свързани помежду си: Блок „А“ – двуетажен учебно-административен със сутерен, Блок „Б“ и „В“ – четириетажни учебни корпуси със сутерен, и блок „Г“ – физкултурен салон със съблекални.
Дейности, включени в предмета на поръчката
А/Дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект
Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта
Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството

Всичко за обществената поръчка

Ремонт и саниране на училище
Гласувайте за тази статия

placeholder