Ремонт на административна сграда на НАП


Обект на обществената поръчка е строителство, включващо проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на административна сграда, управлявана от НАП, с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №111. Строително-монтажните работи, които следва да бъдат проектирани и изпълнени в рамките на обществената поръчка са за извършване на основен ремонт по смисъла на т. 42 на § 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително с обособяване на административни помещения за служители на възложителя, салон за обслужване, зали за обучение, както и архивни площи, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, изрично посочени в настоящата техническа спецификация и тези, допълнително уточнени по реда, посочен в нея. Изпълнителя следва да осъществява и гаранционни дейности, в сроковете посочени в техническото му предложение и при условията, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на административна сграда на НАП
Гласувайте за тази статия