Ремонт на болница


Предметът на процедурата е поддръжка на ВиК инсталации и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на УМБАЛ „Света Анна“- София АД /Строително ремонтни работи/ в зависимост от конкретните потребности на Възложителя.Подробно описание на строително ремонтните работи по вид е представено в Техническото задание, изготвено от Възложителя, и приложено към документацията за участие в процедурата.
Техническото задание включва:
*стойност на труд
*стойност на материали
Офертите на участниците за изпълнение на поръчката трябва да са в пълно съответствие с Техническото задание и изискванията, посочени в документацията, изготвена от Възложителя.Участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца или до усвояване на сумата от 1 000 000 лева без ДДС.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на болница
Гласувайте за тази статия