Строителство на детска градина


В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да извърши съответните строително-монтажни работи по изграждане на новата сграда на детското заведение (на два етажа, със застроена площ 427,60 кв. м. и РЗП 890,60 кв.м.), прилежаща техническа инфраструктура – довеждащи мрежи и съоръжения, детски площадки, вертикална планировка и озеленяване, съобразно изискванията на изготвената и одобрена пълна техническа документация – работен проект с приложени обяснителни записки, количествени сметки и издадено от Главния архитект на Район Красно село Разрешение за строеж №1 от 06.01.2017 г.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на детска градина
Гласувайте за тази статия