Ремонт на гаров комплекс Стара Загора


„Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора-проектиране,строителство и авторски надзор“ включва изпълнението на следните основни дейности:изготвяне и съгласуване на Техническия проект за гаров комплекс СтараЗагора, разделен на подобекти:Приемно здание Стара Загора;Пешеходен подлез;Перонни покрития на 2-ри и 3-ти перони;Първи перон;Пост 1;Пост2,в съответствие с изискванията на Възложителя и въз основа на одобрения от Възложителя Идеен проект, приложен към документацията за участие;Строително монтажни работи;Упражняване на авторски надзор;Пускане в експлоатация-изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ;Изпълнение на мерките за информация и публичност.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms