Ремонт на кейови стени


Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе – център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“.
Обектът е в рамките на проект с: Апликационен номер: 15.1.1.041
Проектен код: 15.1.1.041
Водещ бенефициент: Община Русе
Име: Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7
Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ
Община Русе, като собственик на пристанище за обществен транспорт „Пътнически терминал ПРИСТИС”, намиращо се в крайбрежната парково-традиционна зона на град Русе, стартира проект за рехабилитация на 3 корабни места, намиращи се в участъка на р. Дунав от км 494.850 до км 495.350. Целта на рехабилитацията в техническа фаза е кейовата стена на корабните места да се приспособи за използване от големи пътнически кораби при ниски и високи водни строежи.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на кейови стени
Гласувайте за тази статия