Ремонт на обекти на Агенция „Митници”


Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности:
а) изпълнение на строителство, включващо:
а.1) текущи ремонти на сгради, постройките, съоръженията и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП;
а.2) аварийно-възстановителни работи, които целят незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации;
б) доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, необходими за изпълнение на строителството;
в) извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
г) отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ.
СМР и/или СРР се извършват при необходимост, по конкретно възлагане от Възложителя, респективно определеното с договора лице.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на обекти на Агенция „Митници”
Гласувайте за тази статия

placeholder