Ремонт на основно училище


Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“, CPV-код от Общия терминологичен речник: 45000000 „Строителни и монтажни работи“

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на основно училище
Гласувайте за тази статия

placeholder