Ремонт на основно училище


Изпълнение на инженеринг – проектиране, заедно с авторски надзор и строителство – във връзка с ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на основно училище „Цанко Дюстабанов“, както и облагородяване на дворни площи .В рамките на поръчката се предвижда и преустройство на третия етаж на сградата на училището в Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ като самостоятелен обект.
В обхвата на проектирането към настоящата поръчка се предвижда и изработка на проектно решение за креативно, съобразено с потребностите и възрастта на потребителите обзавеждане на класни стаи и помещения в училището.
Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки в областта на енергийната ефективност; благоустройствени мероприятия – благоустрояване на дворните площи.
Осъществяване на авторски надзор на строителните дейности.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на основно училище
Гласувайте за тази статия