Ремонт на пътища в община Дулово


Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство.
Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително- ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Дулово. Отчитайки спецификата на обществената поръчка, както и обема на отделните ремонтни дейности се предвижда изпълнението на строително-ремонтните работи по обособена позиция № 1 до 25.12.2018 , а по №2 за срок от две години Към момента на обявяване на обществената поръчка, се предвижда изпълнение на СРР по индикативен списък на улици, част от уличната мрежа на територията на общината.В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се настоящата документация за обществена поръчка.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на пътища в община Дулово
Гласувайте за тази статия

placeholder