Ремонт на пътища


Кметът на Община Долна Митрополия в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1, б.”а“ от ЗОП с предмет: : „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.“ по обособени позиции:
• Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за реконструкция на общински път PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ по ПРСР 2014¬- 2020 г.“;
• Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за реконструкция на общински път PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ по ПРСР 2014¬- 2020 г.“.
Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на пътища
Гласувайте за тази статия

placeholder