Ремонт на общински пътни съоръжения


Целта на настоящата процедура е „Сключване на рамково споразумение за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново“, в което не са определени всички условия за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община Иваново. Възложителят отправя писмена покана до потенциалния изпълнител по рамковото споразумение да допълни своята оферта за всеки конкретен договор, който възнамерява да сключи съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms