Ремонт на площад „централен“ в Пловдив


Във връзка с постъпила жалба срещу Разяснение с изх.№ 17Ф9125(1)/ 24.01.2018 г. на Възложителя по обществената поръчка, регистрирана в КЗК под № ВХР-266-02.02.2018 г., в която се съдържа искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, Възложителят е качил в Профила на купувача съобщение по чл.203 от ЗОП за спиране на процедурата.
От 23.02.2018 г. има издадено Разпореждане № РоткЗОП-63 от председателя на КЗК за отказ да бъде образувано производство, което е съобщено на жалбоподателя на 02.03.2018 г., чрез съобщение на страницата на КЗК № СБП -36-02.03.18 г. Даденият тридневен срок за обжалване на разпореждането е изтекъл, поради което същото е влязло в законна сила на 07.03.2018 г.
Предвид необходимостта от удължаване на срока за подаване на оферти, в резултат на подадената жалба, на основание чл.100, ал.11 от ЗОП, Възложителят удължава срока за приемане на оферти до 17:15 ч на 28.03.2018 г.
С публикуването на настоящото обявление за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени за настъпилата промяна в датите на приемане и отваряне на получените оферти.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на площад „централен“ в Пловдив
Гласувайте за тази статия

placeholder