Ремонт на помещения на ГПУ Средец


Обект на обществената поръчка е строителство – изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Ремонт и модернизация на помещения на ГПУ Средец”. Предвижда се изпълнение на СМР по части “Архитектура и строителство”, “Електро” и “ОВК” на обект „Ремонт и модернизация на помещения на ГПУ Средец”, в изпълнение на споразумение № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 – Подкрепа на усилията на Република България за справяне с миграционния натиск по външните граници, Поддейност 6.Сградата представлява бивше училище, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) I в кв. 491 по регулационния план на гр. Средец, община Средец, област Бургас, с ЕКАТТЕ 17974, с площ 12,470 дка. Характеристиките на сградата са следните: – двуетажна със сутерен, със застроена площ 926 кв.м, построена през 1960 г., с две обособени крила под формата на буква “Г” с две стълбища;

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на помещения на ГПУ Средец
Гласувайте за тази статия

placeholder