Ремонт на пожарна


Настоящата общ. поръчка е обявена и се финансира в резултат на сключения Адм. договор № РД-02-37-6 от 04.01.2017 година, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Гл. дирекция „Градско и регионално развитие” и Община Провадия за реализиране на BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – Провадия“ ,по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. В обхвата на поръчката се включват проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството по ЗУТ. Всички дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническата спецификация, указанията на УО на ОПРР и предписанията дадени в техн. и енерг. обследвания на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – Провадия, находяща се в гр. Провадия, ул. Патриарх Евтимий №1

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на пожарна
Гласувайте за тази статия