Ремонт на релси


Целта на СРР е:
-управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;
-скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Завишаване на скоростите от намалени до проектни;
-капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа. Повишаване на пропускателната способност в района на гарата;
-комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти. Намаляване на шум от новоизградения безнаставов релсов път.
-Подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;
-Понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията;
-Ще се намали времепътуването по ремонтираните отсечки с общо 56 секунди.
Поръчката включително изпълнението на дейностите, ще се изпълнява в 2 етапа:
•Етап І–изготвяне на работен проект
•Етап ІІ–изпълнение на СМР

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на релси
Гласувайте за тази статия

placeholder