Ремонт на сгради на МРРБ


Ремонт и поддръжка на сградите предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена. Чрез възлагателни писма Възложителят възлага конкретно изпълнение на строително-монтажни работи/ СМР/ по ремонта и поддръжката на сградите предоставени за ползване и управление наМРРБ, в това число и на териториалните му звена за следните дейности: Текущият ремонт и текущото поддържане на сградите на МРРБ са подробно описани в ТС, съотв. за ОП1 и ОП2. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, техническите спецификации на вложените строителни продукти, материали и оборудване.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms