Ремонт на Шуменски университет


Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на сгради, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, град Шумен в т.ч.: I. Ремонт на сграда „Център за дистанционно обучение“ в т.ч.: Ремонт на покрив; Външно саниране на сградата; Вътрешен ремонт на сградата; II. Физкултурен салон Корпус 1; Преддверие пред физкултурен салон; III. Ремонт на сграда „Лаборатория по микробиология”: Направа на армиран бетон около сграда; IV. Физкултурен салон Корпус 2.
На основание чл. 47, ал. 4 от ЗОП, органите от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, са както следва:
– МТСП – http://www.mlsp.government.bg/;
– АЗ – http://www.az.government.bg/;
– ИА „Главна иинспекция по труда” – http://www.gli.government.bg/;
– НЗОК -. http://www.nhif.bg/;
– НАП – www.nap.bg
– НОЙ – www.nssi.bg
МОСВ – www.moew.government.bg
РИОСВ – www.riew.org

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на Шуменски университет
Гласувайте за тази статия

research symptoms