Ремонт на център за деца с увреждания


Поръчката се изпълнява във връзка с одобрено финансиране по проект: ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково” (по Приоритетна ос 5: “Регионална социална инфраструктура“, с код на процедура BG16RFOP001-5.001. По Оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие”). Предметът на поръчката е „Изпълнение на Инженеринг за обект „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, ПИ №77195.716.580 по КК на гр. Хасково“ и обект „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, ПИ 77195.716.212 по КК на гр. Хасково“. Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните: Разработване на 2 броя инвестиционни проекти във фаза Работен проект, изпълнение на СМР на двата строежа и упражняване на авторски надзор по време на строителството им.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на център за деца с увреждания
Гласувайте за тази статия

placeholder