Ремонт на училище


В настоящия инженеринг са включени проектиране, изпълнение на реконструкция и преустройство на съществуваща сграда на бивше ОУ ‘‘Васил Левски‘‘ в обучителен център за доброволци и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Обхватът, предметът на поръчката, както и изискванията са определени в техническата спецификация.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на училище
Гласувайте за тази статия

research symptoms