Ремонт на улици


Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“.
Предмета на обществената поръчка включва, следните дейности: Изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с изрязване и заливане на фугата с битум и изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с фрезоване и заливане на фугата с битум.Работите ще се извършват на улици в гр.Берковица. СМР/СРР се разпределят прогнозно по улици в град Берковица – прогнозно количество изкърпване с изрязване – 924 кв.м. и прогнозно количество изкърпване с фрезоване – 749 кв.м.Конкретните участъци подлежащи на ремонт предварително се съгласуват и маркират от комисия с представители на общината и изпълнителя.
Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в Техническа спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на улици
Гласувайте за тази статия

placeholder