Ремонт на улици в Горна Оряховица


Обществената поръчка включва следните етапи:
1. Проектиране;
2. Изпълнение на СМР;
3. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството;
4. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.
Дейностите, предмет на всеки етап са описани в Раздел II.2 от настоящото обявление, Документацията за процедурата и Техническа спецификация.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на улици в Горна Оряховица
Гласувайте за тази статия

placeholder