Ремонт на улици в гр. Русе


Проектиране и строителство на обект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „3-ти март“, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел “Сарая”, гр. Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата“
Обектът е в рамките на проект с:
Водещ бенефициент: Община Русе
Име: Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T
Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ
Договор за финансиране: ЕФРР № 92979 от 13.08.2018 г. между Управляващия орган на програмата и водещия партньор – Община Русе
Териториалният обхват предмет на обекта е ПИ 63427.3.300 представляващ бул. „3-ти март” – от пътен възел „Сарая“ (включително) до връзката му с републикански път I-5 Русе – В. Търново, част от коридор 9 на TEN-T мрежата, както и мостовото съоръжение на пътен възел „Сарая“.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на улици в гр. Русе
Гласувайте за тази статия

placeholder